Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2022: «Βατά» τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2022: «Βατά και σχε­τι­κά εύκο­λα», χαρα­κτή­ρι­σε τα θέμα­τα των Λατι­νι­κών η φιλό­λο­γος Τζέ­νη Ιακω­βί­δου — Μανιώ­τη. Η επι­λο­γή των κει­μέ­νων ήταν «πολύ προ­σεγ­μέ­νη και κάλυ­πτε όλη την ύλη». Η αντι­στοί­χι­ση στην ερώ­τη­ση εισα­γω­γής ήταν πολύ εύκο­λη, το ίδιο ισχύ­ει και για την ερώ­τη­ση ετυ­μο­λο­γί­ας Β2, περι­γρά­φει. Οι ασκή­σεις της γραμ­μα­τι­κής Γ1 και Γ2, με κάποιες εξαι­ρέ­σεις, κρί­νο­νται «βατές και ανα­με­νό­με­νες». Σχε­τι­κά με τις συντα­κτι­κές παρα­τη­ρή­σεις, η Δ1α και η Δ1β θεω­ρού­νται επί­σης «ανα­με­νό­με­νες», ενώ η άσκη­ση Δ2α της μετα­τρο­πής των μετο­χών σε δευ­τε­ρεύ­ου­σες προ­τά­σεις ήταν πολύ απαι­τη­τι­κή και απευ­θυ­νό­ταν «στους πολύ καλά διαβασμένους».

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Επί­σης, «βατά» ήταν τα θέμα­τα της Χημεί­ας, επι­σή­μα­νε η χημι­κός Ηλιά­να Δαμια­νού, προ­σθέ­το­ντας, ότι «εξε­τά­ζε­ται ένα μεγά­λο μέρος της ύλης, χωρίς κάτι ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λο». Το ερώ­τη­μα Γ3 είναι παρό­μοιο με το ερώ­τη­μα Γ3 που είχε «πέσει» στις Πανελ­λα­δι­κές του 2020, ενώ το Δ είναι συν­δυα­στι­κό από τρία κεφά­λαια της ύλης, εξη­γεί η κ. Δαμια­νού. Ένας «καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος μαθη­τής δε θα αντι­με­τω­πί­σει κάποιο πρό­βλη­μα», εκτιμά.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Και στο μάθη­μα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής τα θέμα­τα ήταν «βατά», σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή Πλη­ρο­φο­ρι­κής, Βαγ­γέ­λη Αγγε­λά­κη. Τα ερω­τή­μα­τα κάλυ­ψαν μεγά­λο εύρος της ύλης, ιδιαί­τε­ρα της νέας ύλης, ανα­φέ­ρει συμπλη­ρώ­νει: Ήταν «κλι­μα­κού­με­νης δυσκο­λί­ας, ειδι­κά το 3ο και το 4ο ερώτημα».

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι κατά τη διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων, εξε­τα­ζό­με­νοι και εξε­τα­στές πρέ­πει να φορούν την προ­στα­τευ­τι­κή μάσκα.

Οι μαθη­τές των ΕΠΑΛ τελειώ­νουν με τις εξε­τά­σεις στις 17 Ιου­νί­ου. Ακο­λου­θούν τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα 18–30 Ιου­νί­ου, τόσο για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, όσο των ΕΠΑΛ.

Τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα θα εξε­τα­στούν 18–30 Ιουνίου.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022).

Οι βαθ­μο­λο­γί­ες ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν όταν ολο­κλη­ρω­θούν και τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα, ενώ οι βάσεις εισα­γω­γής στα ΑΕΙ το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Αυγούστου.

Για πρώ­τη φορά, οι συντε­λε­στές βαρύ­τη­τας των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση ορί­στη­καν από τα ίδια τα ΑΕΙ, γεγο­νός που ενδε­χο­μέ­νως θα οδη­γή­σει σε δια­φο­ρές στον υπο­λο­γι­σμό των μορίων.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο