Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2022 — ΕΠΑΛ: Σήμερα Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Πανελ­λή­νιες 2022 — ΕΠΑΛ — Αλγε­βρα: Συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις με τους απο­φοί­τους των ΕΠΑΛ να εξε­τά­ζο­νται στα Μαθη­μα­τι­κά (‘Αλγε­βρα).

Οι εξε­τά­σεις άρχι­σαν στις 8:30 π.μ., αλλά οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να προ­σέρ­χο­νται στις αίθου­σες εξέ­τα­σης μέχρι τις 8:00 π.μ.

Η διάρ­κεια εξέ­τα­σης κάθε μαθή­μα­τος είναι τρεις ώρες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι κατά τη διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων, εξε­τα­ζό­με­νοι και εξε­τα­στές πρέ­πει να φορούν την προ­στα­τευ­τι­κή μάσκα.

Οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ δια­γω­νί­ζο­νται ξανά τη Δευ­τέ­ρα, 6 Ιου­νί­ου, στα Αρχαία Ελλη­νι­κά, Μαθη­μα­τι­κά και Βιο­λο­γία, ενώ την Τρί­τη, 7 Ιου­νί­ου, ακο­λου­θούν πάλι οι εξε­τα­ζό­με­νοι των ΕΠΑΛ σε Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία ΙΙ, Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπο­λο­γι­στών και Αρχές Βιο­λο­γι­κής Γεωργίας.

Το Σάβ­βα­το, 4 Ιου­νί­ου, εξε­τα­ζό­με­νο μάθη­μα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ είναι τα Μαθη­μα­τι­κά (‘Αλγε­βρα), ενώ επό­με­νη εξέ­τα­ση για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ είναι τη Δευ­τέ­ρα, 6 Ιου­νί­ου, με Αρχαία Ελλη­νι­κά, Μαθη­μα­τι­κά και Βιολογία.

Οι Πανελ­λα­δι­κές ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 10 Ιου­νί­ου για τους μαθη­τές των ΓΕΛ και στις 17 Ιου­νί­ου για τους μαθη­τές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα θα εξε­τα­στούν 18–30 Ιουνίου.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022).

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο