Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2022: Τα θέματα στη Βιολογία

them_bio_gel_220606Πανελ­λή­νιες 2022 — Βιο­λο­γία — Θέμα­τα:  Στη Βιο­λο­γία εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι από­φοι­τοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών των ΓΕΛ στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξετάσεων.

Οι εξε­τά­σεις άρχι­σαν στις 8:30 π.μ. Η διάρ­κεια εξέ­τα­σης κάθε μαθή­μα­τος είναι τρεις ώρες.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Την Τρί­τη, 7 Ιου­νί­ου, ακο­λου­θούν οι εξε­τα­ζό­με­νοι των ΕΠΑΛ σε Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία ΙΙ, Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπο­λο­γι­στών και Αρχές Βιο­λο­γι­κής Γεωργίας.

Την Τετάρ­τη, 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­ζο­νται σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα την Παρα­σκευή, 10 Ιου­νί­ου, με Ιστο­ρία, Φυσι­κή, Οικονομία.

Οι μαθη­τές των ΕΠΑΛ τελειώ­νουν με τις εξε­τά­σεις στις 17 Ιου­νί­ου. Ακο­λου­θούν τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα 18–30 Ιου­νί­ου, τόσο για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, όσο των ΕΠΑΛ.

Τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα θα εξε­τα­στούν 18–30 Ιουνίου.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022).

Οι βαθ­μο­λο­γί­ες ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν όταν ολο­κλη­ρω­θούν και τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα, ενώ οι βάσεις εισα­γω­γής στα ΑΕΙ το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Αυγούστου.

Για πρώ­τη φορά, οι συντε­λε­στές βαρύ­τη­τας των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση ορί­στη­καν από τα ίδια τα ΑΕΙ, γεγο­νός που ενδε­χο­μέ­νως θα οδη­γή­σει σε δια­φο­ρές στον υπο­λο­γι­σμό των μορίων.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο