Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Καταγγέλει την απαράδεκτη στάση του δημοσιογράφου Ιορδ. Χασαπόπουλου

Την άρνη­ση παρέμ­βα­σης εκπρο­σώ­πων του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου (ΠΜΣ) σε πρω­ι­νή τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή ώστε «να απα­ντή­σουν στις συκο­φα­ντί­ες  και τα ψέμα­τα που έλε­γε ο καλε­σμέ­νος» καταγ­γέλ­λει ο ΠΜΣ.

Συγκε­κρι­μέ­να, σημειώνει:

«Στην πρω­ι­νή εκπο­μπή του MEGA στις 8/3/2022, ο κ. Χασα­πό­που­λος έδω­σε βήμα στο μου­σι­κό Μάνο Επι­τρο­πά­κη.  Συγ­χρό­νως αρνή­θη­κε να βγά­λει εκπρο­σώ­πους του Σωμα­τεί­ου μας και του Σωμα­τεί­ου των εργα­ζο­μέ­νων στη Λυρι­κή, που ήθε­λαν να απα­ντή­σουν στις συκο­φα­ντί­ες  και τα ψέμα­τα που έλε­γε ο καλε­σμέ­νος του. Παρου­σί­α­σε ότι οι μου­σι­κοί αρνού­νται να εκφρά­σουν τη συμπα­ρά­στα­ση τους στο λαό της Ουκρα­νί­ας που δοκι­μά­ζε­ται από τον πόλε­μο. Παρου­σί­α­σε τους μου­σι­κούς και χορω­δούς σαν άβου­λα όντα που δέχο­νται  τρο­μο­κρα­τία από τους συν­δι­κα­λι­στές τους, ενώ ανέ­φε­ρε ως αυτο­νό­η­το, να μην έχουν λόγο για το τι θα παί­ξουν. Απέ­κρυ­ψε ότι οι μου­σι­κοί επέ­λε­ξαν να κάνουν ενός λεπτού σιγή, εκφρά­ζο­ντας τη συμπα­ρά­στα­ση τους, για τα θύμα­τα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, παρου­σιά­ζο­ντας τους σαν φίλους του Πούτιν.

Ανέ­φε­ρε ότι το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο Σωμα­τείο (μάλ­λον εννο­ού­σε τον Π.Μ.Σ) δεν πρέ­πει  εμφα­νί­ζε­ται και να ενη­με­ρώ­νει τους εργα­ζό­με­νους στο Δήμο Αθήνας.

Ενη­με­ρώ­νου­με τον κ. Χασα­πό­που­λο ότι στις Ελλη­νι­κές Ορχή­στρες μου­σι­κοί από την Ουκρα­νία και τη Ρωσία συμ­βιώ­νουν, δεκα­ε­τί­ες, χωρίς εθνι­κι­στι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις. Αυτό το κλί­μα οι μου­σι­κοί και οι συν­δι­κα­λι­στές τους το περι­φρου­ρούν από εκδη­λώ­σεις εθνι­κι­στι­κού μίσους. Δε δια­λέ­γουν πλευ­ρά στην πολε­μι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση και αρνή­θη­καν και στις δύο περι­πτώ­σεις  να ταχθούν με την προ­σπά­θεια πολε­μι­κής εμπλο­κής της Χώρας μας, που προ­σπα­θεί η Κυβέρ­νη­ση να περά­σει μέσα από το χώρο του Πολι­τι­σμού.  Όποιος είναι με την Ελευ­θε­ρία, Δημο­κρα­τία και την Ειρή­νη, οφεί­λει να  κατα­δι­κά­σει από τη μια τη Ρώσι­κη εισβο­λή και από την άλλη να κατα­δι­κά­σει τις απα­γο­ρεύ­σεις των Ρώσων δημιουρ­γών και Καλλιτεχνών.

Ελπί­ζου­με  η δημο­σιο­γρα­φία κάποια στιγ­μή να απαλ­λα­γεί από αντι­λή­ψεις, όπως αυτή που ανέ­φε­ρε ο κ. Χασα­πό­που­λος, λέγο­ντας ότι ο καλε­σμέ­νος του είναι γνω­στός του, από τον πολι­τι­κό χώρο που ανήκουν.

Μια δημο­σιο­γρα­φία που θα είναι απαλ­λαγ­μέ­νη από τέτοιες αντι­λή­ψεις, μονο­μέ­ρειες και πρα­κτι­κές σίγου­ρα θα έβρι­σκε, έστω και ένα λεπτό για να δώσει, στους εκπρο­σώ­πους των μου­σι­κών  που τα τελευ­ταία δύο χρό­νια, έδω­σαν μεγά­λους αγώ­νες για να εξα­σφα­λί­σουν την επι­βί­ω­ση των εργα­ζο­μέ­νων του κλάδου.

Ας σκε­φτούν σοβα­ρά οι υπεύ­θυ­νοι της εκπο­μπής ότι δεν μπο­ρούν να παρου­σιά­ζουν την άπο­ψη του ενός που μειο­ψή­φη­σε και να απο­κρύ­πτουν και να δια­στρε­βλώ­νουν την άπο­ψη των 100. Αυτό δε λέγε­ται δημο­σιο­γρα­φία. Δυστυ­χώς τέτοια θλι­βε­ρά δείγ­μα­τα είχα­με αρκε­τά τις προη­γού­με­νες μέρες από πλη­θώ­ρα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών site, που επι­βε­βαιώ­νουν μια προ­σπά­θεια να ακού­γε­ται μόνο μια φωνή αυτές τις ημέρες».

Για την συκο­φα­ντία ότι το ΚΚΕ «εμπό­δι­σε» την Συμ­φω­νι­κή του Δήμου Αθη­ναί­ων να παί­ξει τον ουκρα­νι­κό εθνι­κό ύμνο

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο