Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές: Αύριο οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Τέλος στην αγω­νία των φετι­νών υπο­ψη­φί­ων των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων ανα­μέ­νε­ται να δοθεί αύριο, Πέμ­πτη 27 Ιου­λί­ου, καθώς, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βάσεις εισα­γω­γής στα ΑΕΙ.

Οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να μάθουν σε ποια σχο­λή ή τμή­μα έχουν εισα­χθεί είτε μέσω sms στο κινη­τό τους, εφ’ όσον είχαν προ­βεί τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες εγγρα­φής στη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα, είτε ηλε­κτρο­νι­κά στη διευ­θυν­ση: https://results.it.minedu.gov.gr, πλη­κτρο­λο­γώ­ντας τον οκτα­ψή­φιο κωδι­κό αριθ­μό τους και τα τέσ­σε­ρα αρχι­κά γράμ­μα­τα των προ­σω­πι­κών τους στοι­χεί­ων (Επώ­νυ­μο — Όνο­μα — Πατρώ­νυ­μο — Μητρώνυμο).

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο