Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές εξετάσεις: Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων

Οι βαθ­μο­λο­γί­ες των ειδι­κών και των μου­σι­κών μαθη­μά­των, καθώς και οι βαθ­μοί επί­δο­σης στις πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες για τα ΤΕΦΑΑ, των υπο­ψη­φί­ων των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, έχουν αναρ­τη­θεί στην ιστο­σε­λί­δα https://results.it.minedu.gov.gr., σύμ­φω­να με τελευ­ταία ανακοίνωση.

Επί­σης, οι υπο­ψή­φιοι έλα­βαν τη βαθ­μο­λο­γία τους με γρα­πτό μήνυ­μα SMS στο κινη­τό τηλέ­φω­νό του, εφό­σον το είχαν αιτη­θεί στο gov.gr.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο