Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αρχές της εβδομάδας οι βαθμολογίες

Αρχές της εβδο­μά­δας που ξεκι­νά αύριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μο­λο­γί­ες των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των των Πανελ­λα­δι­κών Εξετάσεων.

Οι υπο­ψή­φιοι που έχουν κατα­χω­ρί­σει το κινη­τό τους τηλέ­φω­νο στη σελί­δα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας smsresults.minedu.gov.gr ως τις 24 Ιου­νί­ου, θα ενη­με­ρω­θούν για τη βαθ­μο­λο­γία τους με γρα­πτό μήνυμα.

Εναλ­λα­κτι­κά, στην εφαρ­μο­γή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr μπο­ρούν να μάθουν τους βαθ­μούς τους πλη­κτρο­λο­γώ­ντας τον οκτα­ψή­φιο κωδι­κό τους και το αρχι­κό γράμ­μα από το επώ­νυ­μο, το όνο­μα, το πατρώ­νυ­μο και το μητρώ­νυ­μο, σε κεφα­λαί­ους χαρακτήρες.

Θα ακο­λου­θή­σει η υπο­βο­λή Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου (Μ.Δ.) και Παράλ­λη­λου Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου (Π.Μ.Δ.).

Οι βάσεις εισα­γω­γής θα ανα­κοι­νω­θούν το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Αυγούστου.

Οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να ενη­με­ρω­θούν για τη σχο­λή και το τμή­μα εισα­γω­γής τους και με SMS και μέσω της εφαρ­μο­γής του ΥΠΑΙΘ.

Ο αριθ­μός των εισα­κτέ­ων στα ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώ­τα­τες Εκκλη­σια­στι­κές Ακα­δη­μί­ες φέτος είναι 68.394, κατά 10% λιγό­τε­ροι από πέρυ­σι (60.070 το 2021). Στο παρα­πά­νω νού­με­ρο δεν περι­λαμ­βά­νο­νται οι θέσεις επι­τυ­χό­ντων στις στρα­τιω­τι­κές, πυρο­σβε­στι­κές, αστυ­νο­μι­κές, λιμε­νι­κές σχο­λές και στο Εμπο­ρι­κό Ναυτικό.

Δεδο­μέ­νου του γεγο­νό­τος ότι οι συντε­λε­στές βαρύ­τη­τας μαθη­μά­των σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις δια­φέ­ρουν μετα­ξύ Σχο­λών, Τμη­μά­των ή Εισα­γω­γι­κών Κατευ­θύν­σε­ων ίδιου γνω­στι­κού αντι­κει­μέ­νου, ανα­μέ­νε­ται να προ­κύ­ψουν δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις στον υπο­λο­γι­σμό των μορί­ων των υποψηφίων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι για να εισα­χθεί ένας υπο­ψή­φιος, πρέ­πει να έχει ίση ή μεγα­λύ­τε­ρη βαθ­μο­λο­γία από την Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής στη Σχο­λή, Τμή­μα ή Εισα­γω­γι­κή Κατεύ­θυν­ση, που επιθυμεί.

Σημειώ­νε­ται ότι 393 Σχο­λές έχουν κρα­τή­σει ίδιο το συντε­λε­στή βαρύ­τη­τας με πέρυσι.

Κάποια Τμή­μα­τα, για παρά­δειγ­μα, Γεω­πο­νι­κή Αμα­λιά­δας, Μου­σειο­λο­γία Πύρ­γου, Τμή­μα Διοί­κη­σης Επι­χει­ρή­σε­ων Αγρο­τι­κών Προ­ϊ­ό­ντων και Τρο­φί­μων Αγρι­νί­ου, δεν θα δεχτούν φέτος φοιτητές.

Εν τω μετα­ξύ, η εξέ­τα­ση των Ειδι­κών και Μου­σι­κών Μαθη­μά­των συνε­χί­ζε­ται μέχρι και την Πέμ­πτη 30 Ιουνίου.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο