Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αύριο η ανακοίνωση των βαθμών των Ειδικών Μαθημάτων

Αύριο Τετάρ­τη στις 11 π.μ. θα ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μοί των ειδι­κών μαθη­μά­των, των δύο μου­σι­κών μαθη­μά­των και οι βαθ­μοί επί­δο­σης στις πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες (αγω­νί­σμα­τα) των υπο­ψη­φί­ων για τα ΤΕΦΑΑ, σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να ενη­με­ρω­θούν για τη βαθ­μο­λο­γία που έλα­βαν σε όλα τα πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr, πλη­κτρο­λο­γώ­ντας τον 8ψήφιο κωδι­κό τους και το αρχι­κό γράμ­μα από το επώ­νυ­μο, το όνο­μα, το πατρώ­νυ­μο και το μητρώ­νυ­μο, σε κεφα­λαί­ους χαρακτήρες.

Επι­πλέ­ον, οι υπο­ψή­φιοι θα λάβουν τη βαθ­μο­λο­γία τους για τα ειδι­κά μαθή­μα­τα και τις πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες (αγω­νί­σμα­τα) με γρα­πτό μήνυ­μα SMS στο κινη­τό τους τηλέ­φω­νο, εφό­σον το είχαν ήδη αιτη­θεί στο gov.gr.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι οι υπο­ψή­φιοι, μέσω της εφαρ­μο­γής ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ που είναι δια­θέ­σι­μη στην ιστο­σε­λί­δα: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/, θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να υπο­λο­γί­σουν το σύνο­λο των μορί­ων και για τις σχο­λές, τμή­μα­τα ή εισα­γω­γι­κές κατευ­θύν­σεις, η εισα­γω­γή στις οποί­ες προ­ϋ­πο­θέ­τει την εξέ­τα­ση σε ειδι­κό μάθη­μα ή πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες (αγω­νί­σμα­τα).

Προ­σε­χώς, κατα­λή­γει το υπουρ­γείο, θα ανα­κοι­νω­θούν οι Ελά­χι­στες Βάσεις Εισα­γω­γής (ΕΒΕ) που αντι­στοι­χούν σε κάθε σχο­λή ή τμή­μα της τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και θα αρχί­σει η ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή του μηχα­νο­γρα­φι­κού δελ­τί­ου σε ημε­ρο­μη­νί­ες που θα γνω­στο­ποι­η­θούν από το ΥΠΑΙΘ.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο