Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα σε Φυσική και Οικονομία – Βατά τα θέματα στην Ιστορία

Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π. Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής) εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 12 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ. Το Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων συνο­μί­λη­σε με καθη­γη­τές του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου του Δήμου Αγ. Δημη­τρί­ου για μία πρώ­τη εκτί­μη­ση των θεμάτων.

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες η Ιστορία

Δεν ανα­μέ­νε­ται να έχει δυσκο­λέ­ψει τους μαθη­τές η σημε­ρι­νή εξέ­τα­ση της Ιστο­ρί­ας, σύμ­φω­να με τον Πέτρο Τασ­σό­που­λο, φιλό­λο­γο, ο οποί­ος χαρα­κτή­ρι­σε τα θέμα­τα βατά. «Δεν έχουν κάποια ιδιαί­τε­ρη δυσκο­λία τα θέμα­τα», ανέ­φε­ρε και συνέ­χι­σε: «Τα ερω­τή­μα­τα ήταν όλα κατα­νοη­τά, χωρίς παγί­δες και χωρίς να μπερ­δεύ­ουν τους μαθη­τές. Μόνο στο Γ1 θέμα θα έπρε­πε να προ­σέ­ξουν τα παι­διά, είχε μία δυσκο­λία ως συν­δυα­στι­κό θέμα, που χρεια­ζό­ταν να συν­δυά­σουν τις γνώ­σεις τους από δύο κεφά­λαια του βιβλί­ου. Το Δ θέμα, για τον Παρευ­ξεί­νιο Ελλη­νι­σμό, ήταν αναμενόμενο».

Όπως εκτί­μη­σε, και ένας μέτρια προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος μαθη­τής θα μπο­ρού­σε να γρά­ψει καλά.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ελαφρώς υψηλότερα ο πήχης από το αναμενόμενο

Για καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νους, αλλά και ψύχραι­μους, ήταν τα σημε­ρι­νά θέμα­τα της Φυσι­κής. Όπως σημεί­ω­σε, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Άννα-Αρι­στέα Σφα­κια­νά­κη, κάνο­ντας μία πρώ­τη εκτί­μη­ση των θεμά­των, «ο πήχης ήταν ελα­φρώς πιο ψηλά από το ανα­με­νό­με­νο, ειδι­κά στο τελευ­ταίο θέμα». Όπως εξή­γη­σε, το Δ θέμα ήταν μία ταυό­χρο­νη εξέ­τα­ση τριών κεφα­λαί­ων της ύλης. «Ήθε­λε ηρε­μία και ψυχραι­μία», πρόσθεσε.

«Το Α θέμα χωρίς ιδιαί­τε­ρη δυσκο­λία. Το Β3 ήταν απαι­τη­τι­κό, ειδι­κά το δεύ­τε­ρο υπο­ε­ρώ­τη­μα και το Γ θέμα κινή­θη­κε στα ανα­με­νό­με­να πλαί­σια», εκτί­μη­σε η ίδια.

«Γενι­κά, με μία πρώ­τη ματιά, η σημε­ρι­νή εξέ­τα­ση ήθε­λε ψυχραι­μία, τακτο­ποι­η­μέ­νη σκέ­ψη και καλή προ­ε­τοι­μα­σία για καλή δια­χεί­ρι­ση χρό­νου», κατέ­λη­ξε η κ. Σφακιανάκη.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα της Οικονομίας

«Συνο­λι­κά, θεω­ρώ ότι τα θέμα­τα ήταν σχε­τι­κά δύσκο­λα και οι υπο­ψή­φιοι θα έπρε­πε να έχουν δου­λέ­ψει αρκε­τά για να αντα­πε­ξέλ­θουν», τόνι­σε η Ευρυ­δί­κη Τζι­μο­πού­λου, εκτι­μώ­ντας τα σημε­ρι­νά θέμα­τα στα οποία εξε­τά­στη­καν οι υπο­ψή­φιοι στο μάθη­μα της Οικονομίας.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Στη θεω­ρία των θεμά­των, στα Α και Β θέμα­τα, τα πράγ­μα­τα ήταν σχε­τι­κά απλά και ανα­με­νό­με­να. Ανα­με­νό­με­νο ήταν και το Γ θέμα, ωστό­σο ενεί­χε δυσκο­λία. Το Δ θέμα ήταν για αρκε­τά καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νους μαθη­τές. Με εξέ­πλη­ξε λίγο, από την άπο­ψη ότι το θέμα που πραγ­μα­τεύ­ε­ται ‑η ισορ­ρο­πία ζήτη­σης και προ­σφο­ράς- είναι κάτι που έχει μπει αρκε­τές φορές κατά τα προη­γού­με­να χρό­νια, όπως και πέρυ­σι, οπό­τε δεν θεω­ρώ ότι ήταν ανα­με­νό­με­νο. Ωστό­σο, γενι­κό­τε­ρα, το 5ο κεφά­λαιο του βιβλί­ου, που αφο­ρά στην ισορ­ρο­πία ζήτη­σης και προ­σφο­ράς, είναι κάτι που δυσκο­λεύ­ει τους υπο­ψή­φιους», επε­σή­μα­νε η κ. Τζιμοπούλου.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο