Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Μέχρι αύριο, Δευ­τέ­ρα 18 Ιου­λί­ου ως τις 12 τα μεσά­νυ­χτα, έχουν διο­ρία οι υπο­ψή­φιοι να υπο­βά­λουν τα Μηχα­νο­γρα­φι­κά Δελ­τία (Μ.Δ.) για εισα­γω­γή σε ΑΕΙ ή το Παράλ­λη­λο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο (Π.Μ.Δ.) σε Δημό­σια ΙΕΚ.

Οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password), την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να υπο­βά­λουν το Μ.Δ και το Π.Μ.Δ.

Για οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρία, υπο­στή­ρι­ξη, από­κτη­ση password ή χρή­ση υπο­λο­γι­στή που τυχόν δεν δια­θέ­τουν, οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να απευ­θυν­θούν στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοι­χτά και αύριο Δευτέρα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι κατά τη συμπλή­ρω­ση του Π.Μ.Δ., οι υπο­ψή­φιοι δεν έχουν περιο­ρι­σμό στο πλή­θος Ι.Ε.Κ. και ειδι­κο­τή­των που μπο­ρούν να επιλέξουν.

Κατά τη συμπλή­ρω­ση του Μ.Δ., οι υπο­ψή­φιοι θα βλέ­πουν και θα μπο­ρούν να επι­λέ­ξουν τα τμή­μα­τα εκεί­να για τα οποία ο μέσος όρος των βαθ­μο­λο­γι­κών επι­δό­σε­ων τους είναι ίσος ή μεγα­λύ­τε­ρος από την ΕΒΕ κάθε τμή­μα­τος, συνυ­πο­λο­γι­ζό­με­νης, όπου απαι­τεί­ται και της ΕΒΕ του ειδι­κού μαθή­μα­τος ή των πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών (αγω­νί­σμα­τα για ΤΕΦΑΑ).

Όσοι υπο­ψή­φιοι δεν πρό­λα­βαν να απο­κτή­σουν password, ή δεν το θυμού­νται μπο­ρούν να απευ­θυν­θούν τη Δευ­τέ­ρα στο Λύκειό τους. Εναλ­λα­κτι­κά, εφό­σον είχαν δηλώ­σει προ­σω­πι­κό mail (κατά την από­κτη­ση του password), να ορί­σουν νέο password μέσα από την εφαρ­μο­γή του ΜΔ με την επι­λο­γή «Υπεν­θύ­μι­ση κωδι­κού ασφα­λεί­ας», χωρίς να μετα­βούν στη σχο­λι­κή μονάδα.

Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση μπο­ρούν να υποβάλουν:

- Όσοι συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2022, και εφό­σον ήδη κατέ­χουν ή απέ­κτη­σαν απο­λυ­τή­ριο (οι υπο­ψή­φιοι ΓΕΛ) και απο­λυ­τή­ριο και πτυ­χίο (οι υπο­ψή­φιοι ΕΠΑΛ).

- Όσοι από­φοι­τοι συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις των ημε­ρη­σί­ων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκ­δι­κώ­ντας φέτος το 10% των θέσε­ων εισα­κτέ­ων, χωρίς νέα εξέ­τα­ση. Όσοι από­φοι­τοι είναι υπο­ψή­φιοι για το 10%, συμ­με­τέ­χουν στη δια­δι­κα­σία επι­λο­γής με τα μόρια που είχαν επι­τύ­χει στην τελευ­ταία τους εξέ­τα­ση. Για τους υπο­ψη­φί­ους του 10% έτους 2020 δεν εφαρ­μό­ζε­ται η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής (ΕΒΕ), ενώ για τους υπο­ψη­φί­ους του 10% έτους 2021 ισχύ­ει η ΕΒΕ, όπως δια­μορ­φώ­θη­κε το 2021.

Δικαιού­χοι υπο­βο­λής του Παράλ­λη­λου Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου για εισα­γω­γή στα Δημό­σια ΙΕΚ είναι:

- Οι υπο­ψή­φιοι που υπέ­βα­λαν Αίτη­ση-Δήλω­ση και συμ­με­τεί­χαν στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις ημε­ρη­σί­ων ή εσπε­ρι­νών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Για την υπο­βο­λή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.

-Οι τελειό­φοι­τοι των ημε­ρη­σί­ων ή εσπε­ρι­νών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέ­χο­ντος σχο­λι­κού έτους που δεν συμ­με­τεί­χαν στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Η δημιουρ­γία του προ­σω­πι­κού κωδι­κού ασφα­λεί­ας (password) από αυτούς τους υπο­ψη­φί­ους για υπο­βο­λή Παράλ­λη­λου Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου, γίνε­ται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Προ­τεί­νε­ται οι υπο­ψή­φιοι να εκτυ­πώ­σουν ή/και να απο­θη­κεύ­σουν στον υπο­λο­γι­στή τους το υπο­βλη­θέν ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (που θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε ανά πάσα στιγ­μή να μπο­ρούν να δουν τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Η προ­θε­σμία είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να υπο­βά­λει Μ.Δ. είτε για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, είτε για εισα­γω­γή σε Δημό­σια ΙΕΚ μέσω Π.Μ.Δ.

Βάσεις Εισαγωγής

Σχε­τι­κά με τις βάσεις εισα­γω­γής, θα έχουν ανα­κοι­νω­θεί μέχρι τις 15 Αυγού­στου, όπως εκτι­μά το υπουρ­γείο Παιδείας.

Και στα τέσ­σε­ρα Επι­στη­μο­νι­κά Πεδία οι βάσεις ανα­μέ­νε­ται να πέσουν, εκτός από το 4ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο, Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, όπου προ­βλέ­πο­νται πτώ­σεις στις υψη­λό­βαθ­μες σχο­λές, αλλά σημα­ντι­κή άνο­δο στις μεσαί­ες. Σε αυτό το πεδίο αυξή­θη­κε ο αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων κατά 900 άτο­μα. Άλλω­στε ο συγκε­κρι­μέ­νος προ­σα­να­το­λι­σμός είναι ο πολυ­πλη­θέ­στε­ρος των ΓΕΛ. Γενι­κό­τε­ρα, παρα­τη­ρεί­ται η τάση στα­δια­κά τα τελευ­ταία χρό­νια στους Προ­σα­να­το­λι­σμούς των Ανθρω­πι­στι­κών και των Θετι­κών Σπου­δών να μειώ­νο­νται οι υπο­ψή­φιοι, ενώ να ενι­σχύ­ο­νται διαρ­κώς οι Προ­σα­να­το­λι­σμοί των Σπου­δών Υγεί­ας και Οικονομίας.

Σημα­ντι­κή πτώ­ση των βάσε­ων ανα­μέ­νε­ται επί­σης σε όλους τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ.

Πέρ­σι το 45% των υπο­ψη­φί­ων των ΕΠΑΛ είχε περά­σει στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και το 66% των υπο­ψη­φί­ων των ΓΕΛ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο