Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ψηλά το κεφάλι! Είστε ήδη νικητές! ψάχνοντας αλήθεια, τολμώντας συλλογικά στο δρόμο της ανατροπής

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα οι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξε­τά­σεις, με τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ να δια­γω­νί­ζο­νται από το πρωί στα Νέα Ελλη­νι­κά. Αύριο Παρα­σκευή οι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών Λυκεί­ων εξε­τά­ζο­νται στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα και Λογο­τε­χνία Γενι­κής Παιδείας…

Είμαστε μαζί σας! Καλή επιτυχία!

Εμείς, μαζί με τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια ‑ψυχή της γει­το­νιάς, που βάλ­λε­ται απ’ όλες τις πάντες από την πολι­τι­κή του αστι­κού κρά­τους,  ευχό­μα­στε σε όσα από τα παι­διά μας ξεκι­νούν σήμε­ρα το Γολ­γο­θά ενός ακό­μη ταξι­κού φραγ­μού στη μόρ­φω­ση να μην το βάλουν κάτω, να ψάχνουν την αλή­θεια, να τολ­μούν, να αγω­νί­ζο­νται συλ­λο­γι­κά ‑μαζί με τους συμ­μα­θη­τές τους και το «ιερό πεζο­δρό­μιο» της ανα­τρο­πής για τα δικαιώ­μα­τα τους στη μόρ­φω­ση και τη ζωή, απο­δει­κνύ­ο­ντας πως η νέα γενιά έχει ιδανικά!

Σε μήνυ­μά της προς τις μαθή­τριες και τους μαθη­τές που δίνουν πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, η ΚΝΕ καλεί:

«ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ! ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΝΙΚΗΤΕΣ! Τα βάλα­τε με την κού­ρα­ση, το άγχος, τη στέ­ρη­ση της βόλ­τας με την παρέα σας, με μια ύλη – βου­νό, και είστε εδώ!

Aνε­ξαρ­τή­τως απο­τε­λέ­σμα­τος, μπρο­στά σας ανοί­γει ένα νέο κεφά­λαιο, γεμά­το με σημα­ντι­κές επι­λο­γές. Να τις κάνε­τε, κρα­τώ­ντας από τα σχο­λι­κά σας χρό­νια αυτά που σας έκα­ναν να αισθαν­θεί­τε πιο γεμά­τοι, πιο αισιό­δο­ξοι, που η δύνα­μη και η αντο­χή σας μεγάλωσε.

Ναι, κάποιες στιγ­μές είχαν αυξη­μέ­νο συντε­λε­στή βαρύ­τη­τας! Ήταν οι στιγ­μές που επι­λέ­ξα­τε να ζήσε­τε, Αν αυτές τις στιγ­μές τις κάνε­τε κανό­να ζωής, «όποιο θέμα και να πέσει, θα γρά­ψε­τε καλά»!

Με ευχές για καλή επι­τυ­χία απευ­θύ­νε­ται στους υπο­ψη­φί­ους των πανελ­λα­δι­κών η Ανώ­τα­τη Συνο­μο­σπον­δία Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλά­δας, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων ότι «τη χρο­νιά που πέρα­σε, οι ίδιοι οι μαθη­τές, με τους αγώ­νες τους για το σχο­λείο, τη μόρ­φω­ση και τη ζωή που ονει­ρεύ­ο­νται, απέ­δει­ξαν ότι μπο­ρούν να είναι μαχη­τές στις εξε­τά­σεις, μαχη­τές και στη ζωή, ό,τι και να γίνει». Και προ­σθέ­τει ότι «οι πανελ­λα­δι­κές είναι μια ακό­μη «μάχη» από τις πολ­λές που έχε­τε δώσει μέχρι σήμε­ρα και θα δώσε­τε στο μέλ­λον εσείς και οι οικο­γέ­νειές σας. Ο δρό­μος της ζωής για όλους σας, μαθη­τές και μαθή­τριες, είναι μακρύς και δεν καθο­ρί­ζε­ται από την επι­τυ­χία ή απο­τυ­χία στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Όμως με εφό­δια την ανθρω­πιά, την αλλη­λεγ­γύη, τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα και τον αγώ­να μπο­ρεί­τε να κάνε­τε τα όνει­ρά σας για μια καλύ­τε­ρη ζωή πραγματικότητα!».

Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για το Ενιαίο Δωδε­κά­χρο­νο Σχο­λείο Σύγ­χρο­νης Γενι­κής Παιδείας

Η θέση του ΚΚΕ για το σχο­λείο και το αστι­κό σχολείο

Το ενιαίο Δωδε­κά­χρο­νο Σχο­λείο Σύγ­χρο­νης Γενι­κής Παιδείας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο