Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές — ΕΠΑΛ — Νεοελληνική Γλώσσα: Κείμενο της WWF για τη διατροφή κλήθηκαν να αναλύσουν οι εξεταζόμενοι

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ομα­λά κύλη­σε η πρώ­τη μέρα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, με τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) να εξε­τά­ζο­νται στα Νέα Ελληνικά.

Στο πρώ­το σκέ­λος της εξέ­τα­σης, οι υπο­ψή­φιοι κλή­θη­καν να ανα­λύ­σουν ένα κεί­με­νο της οργά­νω­σης WWF με τίτλο «Η σωστή και ισορ­ρο­πη­μέ­νη δια­τρο­φή δεν θωρα­κί­ζει μόνο την υγεία μας αλλά και την υγεία του πλα­νή­τη». Στο δεύ­τε­ρο σκέ­λος, στο λογο­τε­χνι­κό κεί­με­νο, «έπε­σε» ένα από­σπα­σμα από το μυθι­στό­ρη­μα της Σοφί­ας Νικο­λα­ΐ­δου «Στο τέλος νικάω εγώ».

Στο συγκε­κρι­μέ­νο από­σπα­σμα η δρά­ση των προ­σώ­πων τοπο­θε­τεί­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στη διάρ­κεια του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας. Ο Γιωρ­γά­κης, το κεντρι­κό πρό­σω­πο του απο­σπά­σμα­τος, με μια ανα­πη­ρία στο πόδι του, από μικρός «καθό­ταν σε μια γωνιά και ζύμω­νε τη λάσπη. Έπλα­θε μαρ­γα­ρί­τες, τρια­ντά­φυλ­λα, κρι­νά­κια ίσα με το δάχτυ­λο». Η μητέ­ρα του, η κυρα-Λένη, καμά­ρω­νε ότι «πιά­νουν τα χέρια του με τα αλεύ­ρια και τις ζάχαρες».

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αύριο, Παρα­σκευή, οι Πανελ­λα­δι­κές ξεκι­νούν και για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ), οι οποί­οι εξε­τά­ζο­νται στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα και Λογοτεχνία.

Οι εξε­τά­σεις αρχί­ζουν στις 08:30, αλλά οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να προ­σέρ­χο­νται στις αίθου­σες εξέ­τα­σης έως τις 08:00.

Η διάρ­κεια εξέ­τα­σης κάθε μαθή­μα­τος είναι τρεις ώρες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι κατά τη διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων, εξε­τα­ζό­με­νοι και εξε­τα­στές πρέ­πει να φορούν την προ­στα­τευ­τι­κή μάσκα.

Το Σάβ­βα­το, 4 Ιου­νί­ου, εξε­τα­ζό­με­νο μάθη­μα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ είναι τα Μαθη­μα­τι­κά (‘Αλγε­βρα), ενώ επό­με­νη εξέ­τα­ση για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ είναι τη Δευ­τέ­ρα, 6 Ιου­νί­ου, με Αρχαία Ελλη­νι­κά, Μαθη­μα­τι­κά και Βιολογία.

Οι Πανελ­λα­δι­κές ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 10 Ιου­νί­ου για τους μαθη­τές των ΓΕΛ και στις 17 Ιου­νί­ου για τους μαθη­τές των ΕΠΑΛ.

Τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα θα εξε­τα­στούν 18–30 Ιουνίου.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο