Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές — ΕΠΑΛ: Συνέχεια με Άλγεβρα — Δείτε τα θέματα

Πανελ­λα­δι­κών συνέ­χεια σήμε­ρα, Πέμ­πτη, και για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, οι οποί­οι εξε­τά­ζο­νται στο μάθη­μα των Μαθη­μα­τι­κών (Άλγε­βρα) Γενι­κής Παιδείας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο και τελευ­ταίο μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, στο οποίο θα εξε­τα­στούν, καθώς από τις 20 έως και τις 30 Ιου­νί­ου, θα εξε­τά­ζο­νται σε μαθή­μα­τα ειδικότητας.

Για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, που εξε­τά­ζο­νται με το νέο σύστη­μα, οι Πανελ­λα­δι­κές θα συνε­χι­στούν αύριο Παρα­σκευή, 19 Ιου­νί­ου, με τα μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού: Βιο­λο­γία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγεί­ας) και Κοι­νω­νιο­λο­γία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών). Για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ που εξε­τά­ζο­νται με το παλαιό σύστη­μα, την ίδια ημέ­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξε­τά­σεις της Βιο­λο­γί­ας Γενι­κής Παι­δεί­ας και Προσανατολισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο