Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές: Σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τρεις ημέ­ρες εξε­τά­σε­ων έχουν απο­μεί­νει για τους υπο­ψή­φιους των ΕΠΑΛ, για να ολο­κλη­ρώ­σουν τις Πανελ­λα­δι­κές Εξετάσεις.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σήμε­ρα, Τρί­τη 13 Ιου­νί­ου 2023, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα εξής μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας: Ηλε­κτρι­κές Μηχα­νές, Σύγ­χρο­νες Γεωρ­γι­κές Επι­χει­ρή­σεις, Ναυ­σι­πλο­ΐα ΙΙ και Ναυ­τι­κές Μηχανές.

Θα ακο­λου­θή­σουν άλλες δύο ημέ­ρες εξε­τά­σε­ων, στις 15 και 16 Ιουνίου.

Σημειώ­νε­ται, ότι από το Σάβ­βα­το 17 Ιου­νί­ου θα αρχί­σουν οι εξε­τά­σεις των Ειδι­κών Μαθη­μά­των, αρχής γενο­μέ­νης με τα Αγγλικά.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο