Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2020: Η ώρα των βάσεων

Τελειώ­νει σε λίγες ημέ­ρες η αγω­νία των περί­που 100.000 υπο­ψη­φί­ων για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, αφού η ανα­κοί­νω­ση των βάσε­ων των σχο­λών και των τμη­μά­των των ΑΕΙ ανα­μέ­νε­ται την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα. Σύμ­φω­να μάλι­στα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανα­κοί­νω­ση θα γίνει πιθα­νό­τα­τα προς το τέλος της εν λόγω εβδο­μά­δας. Με μία γρή­γο­ρη ματιά στα στα­τι­στι­κά των Πανελ­λα­δι­κών, μπο­ρεί να δει κανείς ότι οι αριθ­μοί ευνο­ούν τους υπο­ψή­φιους, «δεί­χνο­ντας» ότι 8 στους 10 θα περά­σουν σε κάποιο τμή­μα ή σε κάποια σχο­λή, αφού οι περί­που 100.000 υπο­ψή­φιοι διεκ­δι­κούν 77.970 θέσεις.

Μελε­τώ­ντας, ειδι­κό­τε­ρα, τα στα­τι­στι­κά των απο­τε­λε­σμά­των των υπο­ψη­φί­ων και της κλι­μά­κω­σης των μορί­ων, δια­φαί­νε­ται πτώ­ση των βάσε­ων στην πλειο­νό­τη­τα των σχο­λών όλων των Επι­στη­μο­νι­κών Πεδί­ων. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, φέτος, παρα­τη­ρή­θη­κε μεγά­λη μεί­ω­ση στον αριθ­μό των αρί­στων, των υπο­ψη­φί­ων δηλα­δή που συγκέ­ντρω­σαν πάνω από 19.000 μόρια, ακό­μα και πάνω από 18.000 μόρια.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, όπως είναι ήδη γνω­στό, μετά από χρό­νια ανα­μέ­νε­ται να δού­με μεγά­λη πτώ­ση στις βάσεις των ιατρι­κών σχο­λών ενώ, γενι­κό­τε­ρα στις σχο­λές Υγεί­ας του 3ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδί­ου θα υπάρ­ξει πτώ­ση, καθώς ο αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων που συγκέ­ντρω­σε πάνω από 17.000 μόρια και διεκ­δι­κεί τις σχο­λές αυτές, είναι λίγο περισ­σό­τε­ροι από 1.000. Μάλι­στα, ειδι­κό­τε­ρα για τις ιατρι­κές σχο­λές, ο εκπαι­δευ­τι­κός ανα­λυ­τής Γιώρ­γος Χατζη­τέ­γας είχε εκτι­μή­σει, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η πτώ­ση των βάσε­ων θα είναι «ιστο­ρι­κή».

Μικρή πτώ­ση ανα­μέ­νε­ται και στις βάσεις των νομι­κών σχο­λών, ενώ γενι­κό­τε­ρα στο 1ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο όσο πιο χαμη­λό­βαθ­μη η σχο­λή, τόσο μεγα­λύ­τε­ρη θα είναι η πτώ­ση. Όσον αφο­ρά στο 2ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο, των Θετι­κών Επι­στη­μών, επί­σης καθο­δι­κή πορεία ανα­μέ­νε­ται να έχουν οι πολυ­τε­χνι­κές σχο­λές, αλλά και οι σχο­λές Φυσι­κής και Μαθη­μα­τι­κών. Καθο­δι­κή πορεία ανα­μέ­νε­ται να έχει επί­σης η πλειο­νό­τη­τα των σχο­λών του 4ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδί­ου, των Επι­στη­μών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής.Αξίζει να σημειω­θεί, τέλος, ότι μεγά­λος ανα­μέ­νε­ται να είναι ο αριθ­μός των σχο­λών «κάτω της βάσης», αφού το 45% των υπο­ψη­φί­ων έχουν συγκε­ντρώ­σει έως 10.000 μόρια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο