Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2020: Πτώση βάσεων σε νομικές και ιατρικές σχολές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

Πτω­τι­κά ανα­μέ­νε­ται να κινη­θούν οι βάσεις στις νομι­κές και ιατρι­κές σχο­λές, ενώ δεν ανα­μέ­νο­νται ιδιαί­τε­ρες δια­κυ­μάν­σεις στις βάσεις των θετι­κών και των οικο­νο­μι­κών σχο­λών και της πληροφορικής.

Μετά την ανα­κοί­νω­ση των βαθ­μο­λο­γιών των υπο­ψη­φί­ων για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση χθες, Παρα­σκευή 10 Ιου­λί­ου, είναι δυνα­τή μία πρώ­τη ασφα­λής εκτί­μη­ση για το πώς θα κινη­θούν οι βάσεις. Πρέ­πει, ωστό­σο, να σημειω­θεί ότι οι φετι­νές επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων και τα μόρια που έχουν συγκε­ντρώ­σει δεν θα πρέ­πει να έρθουν σε ευθεία σύγκρι­ση με την περυ­σι­νή χρο­νιά, καθώς από το φετι­νό, νέο σύστη­μα λεί­πουν οι συντε­λε­στές βαρύτητας.

Σύμ­φω­να με την ανά­λυ­ση των εκπαι­δευ­τι­κών, Γιώρ­γου Χατζη­τέ­γα και Γιάν­νη Ζαμπέ­λη, που παρεί­χαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώ­τες ασφα­λείς εκτι­μή­σεις δεί­χνουν ότι πτω­τι­κά θα κινη­θούν οι βάσεις στις σχο­λές του 1ου και του 3ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδί­ου, στις σχο­λές δηλα­δή των Ανθρω­πι­στι­κών, Νομι­κών και Κοι­νω­νι­κών Σπου­δών και στις σχο­λές των Επι­στη­μών Υγεί­ας και Ζωής. Σύμ­φω­να με την ίδια ανά­λυ­ση, στο 2ο και το 4ο πεδίο (Θετι­κές και Τεχνο­λο­γι­κές Επι­στή­μες και Επι­στή­μες Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής αντί­στοι­χα) δεν θα υπάρ­ξουν μεγά­λες δια­φο­ρές σε σχέ­ση με πέρυσι.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας, που έχει μία νέα δομή πλέ­ον, φάνη­κε να δυσκό­λε­ψε τους υπο­ψή­φιους, κάτι που αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται σε μία εντυ­πω­σια­κή αύξη­ση του ποσο­στού των βαθ­μο­λο­γιών κάτω από τη βάση. Πέρυ­σι, το ποσο­στό των υπο­ψη­φί­ων που είχαν γρά­ψει κάτω από 10 ανήλ­θε στο 16%, ενώ φέτος στο 27%. Επί­σης, το ποσο­στό βαθ­μο­λο­γιών άνω του 16 μειώ­θη­κε, καθώς φέτος είναι στο 6%, από 21% που ήταν πέρυσι.

«Μιλά­με ξεκά­θα­ρα για χει­ρό­τε­ρες επι­δό­σεις σε σχέ­ση με πέρυ­σι», επε­σή­μα­νε ο κ. Χατζη­τέ­γας. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, ελλεί­ψει συντε­λε­στών βαρύ­τη­τας στα μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού, το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας έχει μεγα­λύ­τε­ρη βαρύ­τη­τα στον τελι­κό υπο­λο­γι­σμό των μορίων.

Πτώση στις νομικές σχολές

«Είναι ασφα­λές να πού­με ότι θα υπάρ­ξει πτώ­ση των βάσε­ων στις νομι­κές σχο­λές», σημεί­ω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζη­τέ­γας, «δεδο­μέ­νου ότι οι επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων του πεδί­ου ήταν χαμη­λό­τε­ρες σε σχέ­ση με πέρυσι».

Ειδι­κό­τε­ρα, στα Αρχαία το ποσο­στό των υπο­ψη­φί­ων που έγρα­ψαν κάτω από τη βάση ήταν αισθη­τά μεγα­λύ­τε­ρο από εκεί­νο της περυ­σι­νής χρο­νιάς: 31% των υπο­ψη­φί­ων είχαν γρά­ψει κάτω από 10 πέρυ­σι, ενώ φέτος το αντί­στοι­χο ποσο­στό ανήλ­θε στο 47%.

Καθοριστικής σημασίας η Βιολογία για τις ιατρικές σχολές

Σύμ­φω­να με τον κ. Χατζη­τέ­γα, το μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας θα απο­δει­χθεί καθο­ρι­στι­κό για όσους θελή­σουν να εισα­χθούν στις ιατρι­κές σχο­λές και τις σχο­λές του 3ου πεδίου.

Βάσει των δια­θέ­σι­μων στοι­χεί­ων, στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας παρα­τη­ρεί­ται μεί­ω­ση στον αριθ­μό των υπο­ψη­φί­ων που πήραν βαθ­μό πάνω από 16: Από 28,14% το ποσο­στό των υπο­ψη­φί­ων που βαθ­μο­λο­γή­θη­καν από 16 και πάνω δια­μορ­φώ­θη­κε στο 15,21%.

«Πρό­κει­ται για μία εντυ­πω­σια­κή δια­κύ­μαν­ση στις βαθ­μο­λο­γί­ες της Βιο­λο­γί­ας, καθώς φαί­νε­ται να άδεια­σαν οι κλά­σεις των αρί­στων, με βαθ­μο­λο­γί­ες 18–20», σχο­λί­α­σε ο κ. Χατζητέγας.

«Παρα­τη­ρεί­ται υπο­χώ­ρη­ση του πλή­θους των αρί­στων και αυτό θα σημά­νει την πτώ­ση των βάσε­ων στις Ιατρι­κές σχο­λές. Η έκτα­ση της πτώ­σης αυτής δεν μπο­ρεί να υπο­λο­γι­στεί ακό­μα, ωστό­σο», τόνισε.

Επι­πλέ­ον, τα απαι­τη­τι­κά θέμα­τα σε Φυσι­κή και Χημεία, όπως σχο­λί­α­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζη­τέ­γας, προ­κά­λε­σαν το φαι­νό­με­νο «πόλω­σης των βαθ­μο­λο­γιών στα άκρα», καθώς αυξή­θη­κε σε σχέ­ση με πέρυ­σι ο αριθ­μός των μαθη­τών που έγρα­ψαν κάτω από τη βάση, αλλά αυξή­θη­κε και ο αριθ­μός όσων έγρα­ψαν πάνω από 17. Ενδει­κτι­κά, στη Χημεία το ποσο­στό βαθ­μο­λο­γιών κάτω από τη βάση δια­μορ­φώ­θη­κε στο 48% φέτος, σε αντί­θε­ση με το 42% πέρυσι.

Χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις οι βάσεις στο 2ο και 4ο πεδίο

Οι βάσεις στις σχο­λές των Θετι­κών και Τεχνο­λο­γι­κών Επι­στη­μών (2ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο) και των Επι­στη­μών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής (4ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο), σύμ­φω­να με τον κ. Χατζη­τέ­γα δεν θα έχουν σημα­ντι­κές δια­κυ­μάν­σεις σε σχέ­ση με πέρυσι.

«Από τη μία, δεν έχει αλλά­ξει κάτι ριζι­κά στα μαθή­μα­τα που εξε­τά­ζο­νται, οι βαθ­μο­λο­γί­ες κινή­θη­καν λίγο-πολύ στα ίδια επί­πε­δα με πέρ­σι, ενώ οι θέσεις των σχο­λών των πεδί­ων αυτών είναι ορια­κά ίσες με τον αριθ­μό των υπο­ψη­φί­ων», ανέ­φε­ρε. «Έτσι, δεν ανα­μέ­νε­ται να υπάρ­ξει κάποια σημα­ντι­κή δια­κύ­μαν­ση προς τα πάνω ή κάτω», πρόσθεσε.

Εν αναμονή της κλιμάκωσης των μορίων

Λαμ­βά­νο­ντας υπ’ όψιν τα στα­τι­στι­κά των βαθ­μο­λο­γιών των υπο­ψη­φί­ων, ασφα­λέ­στε­ρες προ­βλέ­ψεις για τις δια­κυ­μάν­σεις των βάσε­ων θα μπο­ρούν να γίνουν σε δεύ­τε­ρο χρό­νο, μετά την ανα­κοί­νω­ση της κλι­μά­κω­σης των μορί­ων των υπο­ψη­φί­ων. Τα στοι­χεία αυτά ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιευ­θούν από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας μέσα στις επό­με­νες ημέρες.

Μέχρι τις 17 Ιουλίου η οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού

Γνω­ρί­ζο­ντας τις βαθ­μο­λο­γί­ες τους, οι υπο­ψή­φιοι πλέ­ον μπο­ρούν και πρέ­πει να ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν τις επι­λο­γές τους στο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο τους.

Ωστό­σο, ακρι­βώς επει­δή το φετι­νό σύστη­μα είναι πιο σύν­θε­το και δια­φο­ρε­τι­κό από το περυ­σι­νό, οι υπο­ψή­φιοι θα πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σουν το Μηχα­νο­γρα­φι­κό, χωρίς να έχουν στο μυα­λό τους τις περυ­σι­νές βάσεις. «Θα υπάρ­ξουν νέα δεδο­μέ­να, που σίγου­ρα θα δημιουρ­γή­σουν νέες ισορ­ρο­πί­ες στις σχο­λές και ευκαι­ρί­ες για τους υπο­ψή­φιους», σχο­λί­α­σε σχε­τι­κά ο κ. Χατζη­τέ­γας. «Γι’ αυτό καλύ­τε­ρα οι υπο­ψή­φιοι θα συμπλη­ρώ­σουν το Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο με φθί­νου­σα σει­ρά επι­θυ­μί­ας και όχι με βάση τις περυ­σι­νές βάσεις», κατέληξε.

Από σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 11 Ιου­λί­ου, μέχρι και την Παρα­σκευή 17 Ιου­λί­ου, όλοι οι υπο­ψή­φιοι θα πρέ­πει να ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν το Μηχα­νο­γρα­φι­κό τους, επι­λέ­γο­ντας «Ορι­στι­κο­ποί­η­ση», στην ειδι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση: https://exams.it.minedu.gov.gr.

Όπως έχει επι­ση­μαν­θεί από το υπουρ­γείο, μετά την παρέ­λευ­ση της προ­θε­σμί­ας, κανείς υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το Μηχα­νο­γρα­φι­κό του. Έτσι, προ­τεί­νε­ται στους υπο­ψή­φιους να εκτυ­πώ­σουν ή/και να απο­θη­κεύ­σουν στον υπο­λο­γι­στή τους το ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό –το οποίο που θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου– ώστε ανά πάσα στιγ­μή να μπο­ρούν να δουν τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προ­θε­σμί­ας υπο­βο­λής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη τους εφη­με­ρία) θα λει­τουρ­γή­σουν μία επι­πλέ­ον ημέ­ρα, η οποία δε έχει ανα­κοι­νω­θεί μέχρι στιγ­μής από το υπουρ­γείο, για να υπο­στη­ρί­ξουν τους υπο­ψη­φί­ους στην ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των μηχα­νο­γρα­φι­κών δελτίων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο