Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2020: Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για το Μηχανογραφικό — Πτώση των βάσεων «δείχνουν» τα στοιχεία

Ένα βήμα μένει για τους περί­που 100.000 υπο­ψή­φιους για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και αυτό δεν είναι άλλο από την ορι­στι­κο­ποί­η­ση των επι­λο­γών τους στο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο, ώστε βάσει αυτών να καθο­ρι­στούν οι βάσεις εισα­γω­γής των σχο­λών για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2020–21.

Η προ­θε­σμία ηλε­κτρο­νι­κής ορι­στι­κο­ποί­η­σης και τελι­κής υπο­βο­λής του μηχα­νο­γρα­φι­κού είναι η Δευ­τέ­ρα 20 Ιου­λί­ου 2020. Όπως έχει ενη­με­ρώ­σει το υπουρ­γείο, οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν και να υπο­βά­λουν το μηχα­νο­γρα­φι­κό τους έως και τα μεσά­νυ­χτα της Δευτέρας.

Μετά τα μεσά­νυ­χτα της Δευ­τέ­ρας, η ειδι­κή εφαρ­μο­γή θα κλεί­σει και θα αρχί­σει ο έλεγ­χος και η επε­ξερ­γα­σία των προ­τι­μή­σε­ων των υποψηφίων.

Επι­πλέ­ον, τη Δευ­τέ­ρα θα λει­τουρ­γή­σουν όλα τα Γενι­κά και Επαγ­γελ­μα­τι­κά Λύκεια, για να μπο­ρέ­σουν να βοη­θή­σουν τους υπο­ψή­φιους στην υπο­βο­λή του μηχα­νο­γρα­φι­κού. Εκεί­νη την ημέ­ρα, οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να απο­κτή­σουν κωδι­κό ασφα­λεί­ας (αν δεν πρό­λα­βαν ή αν τον έχα­σαν) ή/και να αναι­ρέ­σουν το ήδη ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό, για να ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν αμέ­σως εκ νέου ένα άλλο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι μετά την ορι­στι­κο­ποί­η­ση, το μηχα­νο­γρα­φι­κό θα κατα­χω­ρεί­ται στη βάση δεδο­μέ­νων του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και καμία τρο­πο­ποί­η­ση από τους υπο­ψη­φί­ους δεν θα είναι δυνα­τή, χωρίς τη μεσο­λά­βη­ση της σχο­λι­κής μονά­δας. Η προ­θε­σμία της 20ής Ιου­λί­ου είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το μηχα­νο­γρα­φι­κό δελτίο.

Από το υπουρ­γείο προ­τεί­νε­ται στους υπο­ψή­φιους να εκτυ­πώ­νουν ή/και να απο­θη­κεύ­ουν στον υπο­λο­γι­στή τους το ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (το οποίο θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε να έχουν ανά πάσα στιγ­μή εύκαι­ρες τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Πτώση των βάσεων «δείχνουν» τα στοιχεία

Με βάση τα στοι­χεία που έχει ανα­κοι­νώ­σει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και που αφο­ρούν στις βαθ­μο­λο­γί­ες και την κλι­μά­κω­ση των μορί­ων των υπο­ψη­φί­ων, ανα­μέ­νε­ται φέτος πτώ­ση των βάσε­ων στην πλειο­νό­τη­τα των σχο­λών όλων των Επι­στη­μο­νι­κών Πεδίων.

Ειδι­κό­τε­ρα, μεγά­λη πτώ­ση θα έχουν οι βάσεις των ιατρι­κών σχο­λών, για πρώ­τη φορά μετά από πολ­λά χρό­νια. «Ιστο­ρι­κή» χαρα­κτή­ρι­σε την πτώ­ση των βάσε­ων που ανα­μέ­νε­ται στις ιατρι­κές σχο­λές ο Γιώρ­γος Χατζη­τέ­γας, εκπαι­δευ­τι­κός ανα­λυ­τής, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Γενι­κό­τε­ρα, για τις σχο­λές Υγεί­ας, του 3ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδί­ου, ανέ­φε­ρε ότι θα υπάρ­ξει πτώ­ση, καθώς ο αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων που συγκέ­ντρω­σε πάνω από 17.000 μόρια και διεκ­δι­κεί τις σχο­λές αυτές, είναι λίγο περισ­σό­τε­ροι από 1.000.

Για τις νομι­κές σχο­λές, επί­σης ανα­μέ­νε­ται πτώ­ση των βάσε­ων, «μικρή, αλλά όχι εντυ­πω­σια­κή», όπως τόνι­σε ο κ. Χατζη­τέ­γας. Όπως πρό­σθε­σε για τις υπό­λοι­πες σχο­λές του 1ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδί­ου, στις οποί­ες συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και οι σχο­λές Ψυχο­λο­γί­ας, «είναι σαφές ότι θα υπο­χω­ρή­σουν οι βάσεις».

Επί­σης, στις σχο­λές του 2ου και του 4ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδί­ου –Θετι­κών Επι­στη­μών και Επι­στη­μών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής– η πτώ­ση των βάσε­ων θα είναι σαφής.

Γενι­κό­τε­ρα, ο αριθ­μός των μαθη­τών που συγκέ­ντρω­σε περισ­σό­τε­ρα από 19.000 μόρια είναι 134, ενώ μικρός είναι και ο αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων συνο­λι­κά, που συγκέ­ντρω­σαν πάνω από 18.000 μόρια. Αυτό και σε συν­δυα­σμό με την έλλει­ψη συντε­λε­στών βαρύ­τη­τας στις βαθ­μο­λο­γί­ες, σημαί­νει πρα­κτι­κά, ότι οι βάσεις φέτος θα κάνουν μία «επα­νεκ­κί­νη­ση».

Για τον λόγο αυτό, καλό είναι οι υπο­ψή­φιοι, όταν θα συμπλη­ρώ­νουν το μηχα­νο­γρα­φι­κό τους, να μη λάβουν υπ’ όψιν τις περυ­σι­νές βάσεις και να δηλώ­σουν τις σχο­λές που επι­θυ­μούν, χωρίς να απο­κλεί­σουν καμία, που πέρυ­σι είχε υψη­λό­τε­ρη βάση από τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει.

Μετά τις 20 Αυγούστου οι ανακοινώσεις των βάσεων

Αν και φέτος ίσχυ­σαν ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες, λόγω της παν­δη­μί­ας που επέ­φε­ρε την ανα­στο­λής της λει­τουρ­γί­ας των σχο­λι­κών μονά­δων και την καθυ­στέ­ρη­ση της έναρ­ξης των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, η ανα­κοί­νω­ση των βάσε­ων δεν φαί­νε­ται να καθυ­στε­ρή­σει, σε σχέ­ση με τις άλλες χρονιές.

Έτσι, μετά τις 20 Αυγού­στου ανα­μέ­νο­νται οι ανα­κοι­νώ­σεις των βάσε­ων, δίνο­ντας ένα τέλος στην αγω­νία των υπο­ψη­φί­ων και των οικο­γε­νειών τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο