Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2021: Οι νέοι συντελεστές ελάχιστων βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ

Με Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση που υπε­γρά­φη από την υπουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των Νίκη Κερα­μέ­ως, καθο­ρί­στη­καν τα όρια του συντε­λε­στή της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (ΕΒΕ), που απο­τε­λεί από φέτος και στο εξής προ­ϋ­πό­θε­ση εισα­γω­γής στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, ορί­στη­καν ως ελά­χι­στη και μέγι­στη τιμή του συντε­λε­στή της Ε.Β.Ε. των σχο­λών, τμη­μά­των ή εισα­γω­γι­κών κατευ­θύν­σε­ων για εισα­γω­γή στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση οι τιμές 0,80 και 1,20, αντί­στοι­χα. Επί­σης, ως ελά­χι­στη και μέγι­στη τιμή του συντε­λε­στή της ΕΒΕ των ειδι­κών μαθη­μά­των ή πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών ορί­στη­καν οι τιμές 0,70 και 1,10, αντίστοιχα.

Σημειώ­νε­ται ότι ως συντε­λε­στής της ΕΒΕ μπο­ρεί να ορι­στεί αριθ­μός με έως δύο δεκα­δι­κά ψηφία, ο οποί­ος βρί­σκε­ται εντός του ανω­τέ­ρω δια­στή­μα­τος ελά­χι­στης και μέγι­στης τιμής.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η ΕΒΕ, που θεσπί­στη­κε με τον πρό­σφα­τα ψηφι­σθέ­ντα Ν 4777/2021 και θα ισχύ­σει από τις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις της τρέ­χου­σας σχο­λι­κής χρο­νιάς, καθο­ρί­ζε­ται ως ο Μέσος Όρος των μέσων επι­δό­σε­ων όλων των υπο­ψη­φί­ων ενός επι­στη­μο­νι­κού πεδίου.

Από εκεί και πέρα, κάθε Πανε­πι­στη­μια­κό Τμή­μα θα θέτει ως δική του ΕΒΕ ένα ποσο­στό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επι­δό­σε­ων (ΜΕ) όλων των υπο­ψη­φί­ων στο σύνο­λο των τεσ­σά­ρων μαθη­μά­των (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου του υπο­ψη­φί­ου. Το ποσο­στό αυτό θα κυμαί­νε­ται, με βάση τα παρα­πά­νω, μετα­ξύ του 80% και 120%.

Για παρά­δειγ­μα, εάν ο Μέσος Όρος των μέσων επι­δό­σε­ων όλων των υπο­ψη­φί­ων ενός επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου είναι το 10/20 και ένα πανε­πι­στη­μια­κό τμή­μα επι­λέ­ξει να ορί­σει την ΕΒΕ του στο 90% του Μέσου Όρου (συντε­λε­στής 0,90), αυτό σημαί­νει ότι η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής στο εν λόγω τμή­μα θα είναι το 9.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο