Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2023: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS

Τη δυνα­τό­τη­τα ενη­μέ­ρω­σης μέσω γρα­πτού μηνύ­μα­τος SMS έχουν και πάλι οι υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, καθώς θα μπο­ρούν να λάβουν γνώ­ση της βαθ­μο­λο­γί­ας τους αλλά και της σχολής/τμήματος εισα­γω­γής τους με γρα­πτό μήνυ­μα SMS στο κινη­τό τους τηλέφωνο.

Οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να κατα­χω­ρί­σουν ή να επι­βε­βαιώ­σουν το κινη­τό τους τηλέ­φω­νο στη σελί­δα του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των μέσω της Ενιαί­ας Ψηφια­κής Πύλης Δημό­σιας Διοί­κη­σης gov.gr, σε ειδι­κή εφαρ­μο­γή στη διεύ­θυν­ση smsresults.minedu.gov.gr η οποία άνοι­ξε και είναι δια­θέ­σι­μη από σήμε­ρα, Πέμ­πτη 15 Ιου­νί­ου και έως την Παρα­σκευή 23 Ιου­νί­ου, αξιο­ποιώ­ντας τα στοι­χεία συμ­με­το­χής τους στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2023.

Η εφαρ­μο­γή ανα­πτύ­χθη­κε και λει­τουρ­γεί από το 2021 από το Εθνι­κό Δίκτυο Υπο­δο­μών Τεχνο­λο­γί­ας και Έρευ­νας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), Φορέα του Υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, σε συνερ­γα­σία με τη Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Ψηφια­κών Συστη­μά­των, Υπο­δο­μών και Εξε­τά­σε­ων του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, στο πλαί­σιο του Ψηφια­κού Μετα­σχη­μα­τι­σμού της Εκπαίδευσης.

Πηγή: ertnews.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο