Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2023: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες — Mεγάλα τα ποσοστά κάτω από τη βάση

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην οποία είναι αναρ­τη­μέ­νες οι βαθ­μο­λο­γί­ες των υπο­ψη­φί­ων των Εξε­τά­σε­ων Γενι­κών Ενιαί­ων Λυκεί­ων (ΓΕΛ) και Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) για τις φετι­νές πανελ­λα­δι­κές εξετάσεις.

Τρεις στους τέσ­σε­ρις υπο­ψη­φί­ους στις πανελ­λα­δι­κές ενη­με­ρώ­θη­καν άμε­σα για τη βαθ­μο­λο­γία τους με SMS

Οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να ανα­ζη­τούν τη βαθ­μο­λο­γία τους στην ιστο­σε­λί­δα https://results.it.minedu.gov.gr, πλη­κτρο­λο­γώ­ντας τον οκτα­ψή­φιο κωδι­κό τους και τους τέσ­σε­ρις αρχι­κούς χαρα­κτή­ρες από το επώ­νυ­μο, το όνο­μα, το πατρώ­νυ­μο και το μητρώ­νυ­μό τους με κεφαλαία.

Επι­πλέ­ον, σχε­τι­κές κατα­στά­σεις αναρ­τώ­νται σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας και περιέ­χουν μόνο τον κωδι­κό κάθε υπο­ψη­φί­ου και τα βαθ­μο­λο­γι­κά στοι­χεία του ανά εξε­τα­ζό­με­νο μάθημα.
Τέλος, οι υπο­ψή­φιοι θα λάβουν τη βαθ­μο­λο­γία τους και με γρα­πτό μήνυ­μα (SMS) στο κινη­τό τηλέ­φω­νό τους, εφό­σον έχουν ήδη υπο­βά­λει σχε­τι­κή αίτηση.

Τέλος, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι για τη διευ­κό­λυν­ση των υπο­ψη­φί­ων στον υπο­λο­γι­σμό των μορί­ων τους το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας έχει ανα­πτύ­ξει ειδι­κή εφαρ­μο­γή, με την οποία οι υπο­ψή­φιοι, εισά­γο­ντας τους γρα­πτούς βαθ­μούς τους, μπο­ρούν να δουν αυτό­μα­τα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδί­ου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρ­μο­γή είναι δια­θέ­σι­μη στον σύν­δε­σμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Τα στατιστικά των Πανελλαδικών 2023: Καλύτερες επιδόσεις στην πλειονότητα των μαθημάτων, αλλά και μεγάλα τα ποσοστά κάτω από τη βάση

Μεγά­λα ποσο­στά βαθ­μο­λο­γιών κάτω του 10, με μικρές απο­κλί­σεις κατά βάση σε σχέ­ση με την περυ­σι­νή χρο­νιά, καλύ­τε­ρες επι­δό­σεις στην πλειο­νό­τη­τα των μαθη­μά­των και ελα­φρώς αυξη­μέ­νος ο συνο­λι­κός αριθ­μός των συμ­με­τε­χό­ντων, είναι τα βασι­κά στοι­χεία που προ­κύ­πτουν από τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, για τις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις του 2023.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2023 συμ­με­τεί­χαν συνο­λι­κά 88.570 υπο­ψή­φιοι (73.220 από τα ΓΕΛ και 15.350 από τα ΕΠΑΛ). Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι το πλή­θος των υπο­ψη­φί­ων προ­κύ­πτει από τη συμ­με­το­χή σε του­λά­χι­στον δυο πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα.

Όσον αφο­ρά στο μάθη­μα της Έκθε­σης, εκεί κατα­γρά­φο­νται τα μικρό­τε­ρα ποσο­στά βαθ­μο­λο­γιών κάτω από τη βάση, με το 14,40% των υπο­ψη­φί­ων έλα­βε βαθ­μο­λο­γία από 0 έως 10. Το αντί­στοι­χο ποσο­στό πέρυ­σι ήταν 17,13%.

Στα μαθή­μα­τα τις Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών, το μάθη­μα με τις περισ­σό­τε­ρες βαθ­μο­λο­γί­ες κάτω του 10 ήταν η Ιστο­ρία, σε ποσο­στό 50,76% και στον αντί­πο­δα, το μάθη­μα με τους περισ­σό­τε­ρους αρι­στεύ­σα­ντες, ήταν ‑ανα­με­νό­με­να- τα Λατι­νι­κά, με ποσο­στό 22, 74%. Ειδι­κό­τε­ρα, στα Αρχαία Ελλη­νι­κά το 41,54% των υπο­ψη­φί­ων έγρα­ψε από 0 έως 10 (37,2% το 2022). Αρί­στευ­σε, με βαθ­μο­λο­γία 18–20, το 4,87% των υπο­ψη­φί­ων (2,27% πέρυ­σι). Στην Ιστο­ρία, το ποσο­στό κάτω από τη βάση ήταν ‑όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε- 50,76% (47,96% πέρυ­σι) ενώ 18 με 20 έγρα­ψε το 13,02% (15,56% πέρυ­σι). Στο μάθη­μα των Λατι­νι­κών πάνω από τη βάση έγρα­ψε το 68,03%, (54,87% πέρυ­σι) εκ των οποί­ων ‑όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε- το 22,74% αρί­στευ­σε (17,96% πέρυσι).

Στην Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών, Φυσι­κή και Χημεία έχουν τα πρω­τεία στις βαθ­μο­λο­γί­ες κάτω της βάσης, με ποσο­στά 43,41% και 43,25%, αντί­στοι­χα. Το μάθη­μα με τις περισ­σό­τε­ρες βαθ­μο­λο­γί­ες από 18 έως 20 ήταν τα Μαθη­μα­τι­κά, με ποσο­στό 17,87%. Ειδι­κό­τε­ρα, στη Φυσι­κή το ποσο­στό που έγρα­ψε κάτω από τη βάση (43,41%) είναι λίγο χαμη­λό­τε­ρο σε σχέ­ση με πέρυ­σι (45,04%), αλλά και οι υψη­λές βαθ­μο­λο­γί­ες ήταν αυξη­μέ­νες σε ποσο­στό από πέρυ­σι, με το 16,23% των υπο­ψη­φί­ων να έχει γρά­ψει πάνω από 18 (13,44% πέρυ­σι). Στο μάθη­μα των Μαθη­μα­τι­κών, οι βαθ­μο­λο­γί­ες ήταν σημα­ντι­κά καλύ­τε­ρες σε σχέ­ση με την περυ­σι­νή χρο­νιά, αφού το ποσο­στό βαθ­μο­λο­γιών κάτω από τη βάση δια­μορ­φώ­θη­κε στο 27,58%, αντί 34,99% πέρυ­σι και των βαθ­μο­λο­γιών 18–20 στο 17,87%, όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε, αντί 11,88% το 2022.

Επί­σης, για τους υπο­ψή­φιους της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγεί­ας, το μάθη­μα της Φυσι­κής συγκέ­ντρω­σε το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό βαθ­μο­λο­γιών κάτω του 10 (52,45%), ελα­φρώς αυξη­μέ­νο σε σχέ­ση με το 2022 (49,84%). Από την άλλη μεριά, τα περισ­σό­τε­ρα «Άρι­στα», με βαθ­μο­λο­γί­ες 18–20, πήραν οι υπο­ψή­φιοι στα μαθή­μα­τα της Βιο­λο­γί­ας και της Χημεί­ας, σε ποσο­στά 15,41% και 15,39% αντί­στοι­χα. Τα αντί­στοι­χα ποσο­στά που είχαν κατα­γρα­φεί σε Βιο­λο­γία και Χημεία στις βαθ­μο­λο­γί­ες 18–20 ήταν 14,57% και 12,44%.

Τέλος, σχε­τι­κά με τους υπο­ψή­φιους της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στα Μαθη­μα­τι­κά η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα έγρα­ψε κάτω από τη βάση για μία ακό­μη χρο­νιά, καθώς το 70,04% έγρα­ψε κάτω από 10, ποσο­στό, ωστό­σο, ελα­φρώς μικρό­τε­ρο της περυ­σι­νής χρο­νιάς (73,56%). Άνω του 18 έγρα­ψε μόλις το 2,54% των υπο­ψη­φί­ων, ποσο­στό, ωστό­σο, μεγα­λύ­τε­ρο σε σύγκρι­ση με το 2022 (1,51%). Στο μάθη­μα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής, κατε­γρά­φη το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό υπο­ψη­φί­ων που αρί­στευ­σαν, με το 20,74% των υπο­ψη­φί­ων να έχει λάβει βαθ­μο­λο­γία άνω του 18. Ποσο­στό σημα­ντι­κά αυξη­μέ­νο σε σχέ­ση με το 2022, που ήταν 15,96%. Στο μάθη­μα της Οικο­νο­μί­ας, κάτω από τη βάση έγρα­ψε το 44,83% των υπο­ψη­φί­ων, ποσο­στό κατά πολύ μεγα­λύ­τε­ρο σε σχέ­ση με πέρυ­σι (35,31% το 2022). Επί­σης, οι αρι­στεύ­σα­ντες ήταν αρκε­τά λιγό­τε­ροι, καθώς το 16,35% των υπο­ψη­φί­ων έλα­βε βαθ­μο­λο­γία 18–20 φέτος, σε σχέ­ση με 23,13% το 2022.

Τέλος, αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν οι υπο­ψή­φιοι στον υπο­λο­γι­σμό των μορί­ων τους, μπο­ρούν να μετα­βούν στην ειδι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου, στον σύν­δε­σμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/ και εισά­γο­ντας τους γρα­πτούς τους βαθ­μούς, να δουν αυτό­μα­τα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδί­ου ή του Τομέα που ανή­κουν. Η εν λόγω εφαρ­μο­γή συνυ­πο­λο­γί­ζει τους γρα­πτούς βαθ­μούς και τους συντε­λε­στές βαρύ­τη­τας των μαθη­μά­των για κάθε Τμήμα.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο