Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2023: Αυτά είναι τα θέματα σε Υγιεινή, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών

Με μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας ολο­κλη­ρώ­νουν τη δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ σήμε­ρα, Σάββατο.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα στα εξής μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας: Υγιει­νή (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ), Προ­γραμ­μα­τι­σμός Υπο­λο­γι­στών (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ), Αρχές Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) και Στοι­χεία Μηχα­νών (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) .

Αξί­ζει να σημειω­θεί, ότι οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ θα συνε­χί­σουν τις εξε­τά­σεις τους την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα, η οποία σημα­το­δο­τεί το τέλος των εξε­τά­σε­ων μαθη­μά­των ειδι­κό­τη­τας και την αρχή των εξε­τά­σε­ων των ειδι­κών μαθημάτων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο