Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Περήφανοι για τον αγώνα μας, συνεχίζουμε, θα νικήσουμε! Την Τετάρτη συμμετέχουμε στην απεργία, στις 10 Μάρτη τιμάμε το Κιλελέρ

Με το κεφά­λι ψηλά και με περη­φά­νια επι­στρέ­φουν με τα τρα­κτέρ στα χωριά τους οι αγρό­τες συνε­χί­ζο­ντας τον αγώ­να επι­βί­ω­σης με άλλες μορ­φές, όπως ανα­κοί­νω­σε η Πανελ­λα­δι­κή Επι­τρο­πή των Μπλό­κων.

«Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να. Ένας αγώ­νας για την επι­βί­ω­ση που επί χρό­νια δίνου­με, όχι μόνο στα μπλό­κα, αλλά με κάθε μορ­φή πάλης», σημειώ­νει η Επι­τρο­πή, που ανα­κοι­νώ­νο­ντας τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των επό­με­νων δρά­σε­ων, ξεχω­ρί­ζει τη συμ­με­το­χή στην αυρια­νή πανελ­λα­δι­κή απερ­γία και την εκδή­λω­ση τιμής για τα 114 χρό­νια του Κιλε­λέρ, την Κυρια­κή 10 Μάρ­τη, στις 12 μ. στον χώρο της θυσί­ας των Θεσ­σα­λών κολίγων.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση σημειώνει:

Χαι­ρε­τί­ζου­με τους χιλιά­δες αγρό­τες, κτη­νο­τρό­φους, μελισ­σο­κό­μους όλης της Ελλά­δας που πάνω από 1 μήνα βρί­σκο­νται στα μπλό­κα του αγώ­να παλεύ­ο­ντας για την επι­βί­ω­ση, για το δικαί­ω­μά μας να παρά­γου­με και να ζού­με με αξιο­πρέ­πεια από τη δου­λειά μας.

Στα μπλό­κα μάς έβγα­λαν τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με. Το εισό­δη­μά μας έχει συρ­ρι­κνω­θεί, λόγω του πολύ υψη­λού κόστους παρα­γω­γής, των χαμη­λών τιμών που ανα­γκα­ζό­μα­στε να που­λή­σου­με τα προ­ϊ­ό­ντα μας, των περι­κο­πών στις επιδοτήσεις/ενισχύσεις που επι­βάλ­λει η νέα ΚΑΠ της ΕΕ, των τερά­στιων ζημιών στην παρα­γω­γή από πλημ­μύ­ρες, πυρ­κα­γιές, παγε­τούς, ξηρα­σί­ες, αρρώστιες.

Χαι­ρε­τί­ζου­με τους εργα­ζό­με­νους, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες και εμπό­ρους, τη νεο­λαία των σπου­δών, τους συντα­ξιού­χους και τις γυναί­κες των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών που εξέ­φρα­σαν με κάθε τρό­πο και παντού τη συμπα­ρά­στα­σή τους στις κινη­το­ποι­ή­σεις μας, μη επι­τρέ­πο­ντας στην κυβέρ­νη­ση και στους διά­φο­ρους “καλο­θε­λη­τές” που και­ρο­φυ­λα­κτού­σαν να δημιουρ­γή­σουν κλί­μα “κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού” σε βάρος του αγώ­να της αγροτιάς.

Η πάλη μας για την επι­βί­ω­ση της αγρο­τιάς έγι­νε υπό­θε­ση όλου του λαού, που πλέ­ον συνει­δη­το­ποιεί ότι το δικαί­ω­μά του να έχει φθη­νά, ποιο­τι­κά και υγιει­νά προ­ϊ­ό­ντα για τη δια­τρο­φή και την κάλυ­ψη άλλων βιο­τι­κών ανα­γκών εξαρ­τά­ται από το αν ο αγρό­της, ο κτη­νο­τρό­φος, ο μελισ­σο­κό­μος, ο ψαράς στην χώρα μας θα μπο­ρεί να παρά­γει και να ζει από τη δου­λειά του.

Αυτή η λαϊ­κή συμπα­ρά­στα­ση στον αγώ­να μας πήρε συγκλο­νι­στι­κή και συγκι­νη­τι­κή έκφρα­ση με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή του λαού της Αθή­νας στο μεγά­λο πανα­γρο­τι­κό πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο με τρα­κτέρ που τα μπλό­κα οργα­νώ­σα­με στις 20 Φλε­βά­ρη, στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα ότι η κοι­νή πάλη αγρο­τών, εργα­τών και άλλων λαϊ­κών στρω­μά­των είναι ο δρό­μος που μπο­ρού­με και πρέ­πει ν’ ακο­λου­θή­σου­με για την αντί­κρου­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, η οποία δημιουρ­γεί, πολ­λα­πλα­σιά­ζει και οξύ­νει τα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα. Η μεγά­λη επι­τυ­χία αυτού του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου έγρα­ψε ιστο­ρία και απο­τε­λεί παρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες μας που θα έλθουν.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ μας “πρό­σφε­ρε” λίγα ψίχου­λα που και αυτά ήταν απο­τέ­λε­σμα των αγώ­νων μας, παρά το γεγο­νός ότι, κάτω από την πίε­ση της λαϊ­κής απο­δο­χής και στή­ρι­ξης που είχα­με, και η ίδια ανα­γκά­στη­κε να ανα­γνω­ρί­σει πως ήταν δίκαια.

Βεβαί­ως, εμείς δεν υπο­τι­μού­με κανέ­να κέρ­δος μας όταν έρχε­ται ως απο­τέ­λε­σμα των αγώ­νων μας — αυτό, άλλω­στε, είναι μια ακό­μα απτή από­δει­ξη πως έχουν άδι­κο όσοι, κατά και­ρούς, μιλούν για “ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των αγρο­τι­κών αγώ­νων” — αλλά δια­μη­νύ­ου­με στην κυβέρ­νη­ση ότι με τα ψίχου­λα δεν μπο­ρού­με να ζήσουμε.

Αλλά και το “ΝΑΙ” στο αίτη­μά μας να παρ­θούν μέτρα και να γίνο­νται έλεγ­χοι για να στα­μα­τή­σουν οι “ελλη­νο­ποι­ή­σεις” προ­ϊ­ό­ντων φυτι­κής, ζωι­κής και μελισ­σο­κο­μι­κής παρα­γω­γής, φοβό­μα­στε ότι δεν θα γίνει πρά­ξη αν ληφθεί υπό­ψη ότι το πρό­βλη­μα είναι γνω­στό στην κυβέρ­νη­ση εδώ και χρό­νια και κανέ­να μέτρο δεν παίρ­νει για την επί­λυ­σή του.

Η κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται να ικα­νο­ποι­ή­σει τα δίκαια αιτή­μα­τά μας επει­δή δεν θέλει να θίξει ούτε κατ’ ελά­χι­στον τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας χού­φτας εμπο­ρο­βιο­μη­χά­νων και μεγα­λοει­σα­γω­γέ­ων που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τον μόχθο μας και κερ­δο­σκο­πούν σε βάρος του λαού μας. Αυτοί που έχουν εκτο­ξεύ­σει στα ουρά­νια το αγρο­τι­κό κόστος παρα­γω­γής, που αγο­ρά­ζουν από μας φθη­νά τα προ­ϊ­ό­ντα μας και τα που­λούν πανά­κρι­βα στη λαϊ­κή κατα­νά­λω­ση, απο­κο­μί­ζο­ντας τερά­στια κέρ­δη. Όπως δεν θέλει η κυβέρ­νη­ση να θίξει την ουσία της ΚΑΠ της ΕΕ κι ας απο­τε­λεί αυτή την ταφό­πλα­κα για την αγρο­τιά της χώρας μας.

Νέος απο­κλει­σμός Βρυ­ξελ­λών από αγρό­τες _Φωτο-Video

Η κυβερνητική άρνηση δεν μας πτοεί
Συνεχίζουμε τον αγώνα!

Ένας αγώ­νας για την επι­βί­ω­ση που επί χρό­νια δίνου­με, όχι μόνο στα μπλό­κα, αλλά με κάθε μορ­φή πάλης. Ενας αγώ­νας σκλη­ρός και μακρο­χρό­νιος που με το δυνά­μω­μα των Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων, των Ομο­σπον­διών, της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλό­κων και την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή αγρο­τών, κτη­νο­τρό­φων, μελισ­σο­κό­μων, ψαρά­δων είναι σίγου­ρο πως θα έχει θετι­κά αποτελέσματα.

Την Τρί­τη 27/2 επι­στρέ­φου­με στα χωριά μας οργα­νω­μέ­να και συντο­νι­σμέ­να σε όλη τη χώρα με το κεφά­λι ψηλά, περή­φα­νοι για τον αγώ­να μας, ο οποί­ος συνε­χί­ζε­ται με διά­φο­ρες μορ­φές. Καταγ­γέλ­λου­με την κυβέρ­νη­ση για την αδιαλ­λα­ξία της και την προει­δο­ποιού­με ότι θα μας βρί­σκει συνε­χώς μπρο­στά της.

Την επό­με­νη μέρα, Τετάρ­τη 28/2, συμ­με­τέ­χου­με πολύ­μορ­φα σε όλη την χώρα στην 24ωρη πανερ­γα­τι­κή απερ­γία εκδη­λώ­νο­ντας την αλλη­λεγ­γύη μας και καταγ­γέλ­λου­με τις προ­σπά­θειες συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη έναν χρό­νο αργότερα.

Δίνου­με νέο αγω­νι­στι­κό ραντε­βού την Κυρια­κή 10 Μάρ­τη και ώρα 12 το μεση­μέ­ρι για να τιμή­σου­με αγω­νι­στι­κά την 114η επέ­τειο του Κιλε­λέρ, στον χώρο της θυσί­ας των Θεσ­σα­λών κολί­γων. Για να δια­μη­νύ­σου­με την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά μας να συνε­χί­σου­με να αγω­νι­ζό­μα­στε για να μπο­ρού­με να παρά­γου­με για μας και για όλο τον λαό μας.

Συνεχίζουμε — θα νικήσουμε!

Οι αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, η κοι­νή αγρο­τι­κή πολι­τι­κή (ΚΑΠ) της ΕΕ και ο ρόλος του οπορτουνισμού

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Νέες μαζικές κινητοποιήσεις 
για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών
Πολύμορφη δράση με τρακτέρ,
ενώ ήταν σε εξέλιξη η σύνοδος 
των υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες

Σε όλη τη χώρα συνεχίζουν οι αγρότες
με πείσμα και νέες μορφές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο