Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδική Συνάντηση — Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

Μέσα σε κλί­μα ενθου­σια­σμού, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας και με τη μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων από κάθε άλλη φορά ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι δια­δι­κα­σί­ες της Πανελ­λα­δι­κής Συνά­ντη­σης του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ), γρά­φο­ντας ιστο­ρία και ανοί­γο­ντας νέους δρό­μους για το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και την ανα­ζω­ο­γό­νη­ση του.

Οι δια­δι­κα­σί­ες της Συνά­ντη­σης ολο­κλη­ρώ­θη­καν λίγο μετά τις 8 το βρά­δυ με την εκλο­γή νέας Πανελ­λα­δι­κής Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής του ΜΑΣ και νέας Εκτε­λε­στι­κής Γραμματείας.

Στο πλαί­σιο των εργα­σιών της έγι­νε συνά­ντη­ση των εκπρο­σώ­πων των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων από τις καθη­γη­τι­κές σχο­λές που συμ­με­τεί­χαν, που επι­κε­ντρώ­θη­κε στον συντο­νι­σμό της δρά­σης τους ενά­ντια στην από­σπα­ση της παι­δα­γω­γι­κής επάρ­κειας από τα πτυ­χία τους που προ­ω­θεί­ται από τον νέο νόμο — πλαί­σιο για τα ΑΕΙ. Επί­σης έγι­νε συνά­ντη­ση πανελ­λα­δι­κού συντο­νι­σμού των εκπρο­σώ­πων των Συλ­λό­γων Φοι­τη­τών Ιατρι­κής, που διευ­ρύν­θη­κε και από άλλους Συλ­λό­γους σχο­λών Υγεί­ας, που επι­κε­ντρώ­θη­κε στον νόμο που ψηφί­στη­κε χθες, που τον αντι­πα­λεύ­ει το σύνο­λο του υγειο­νο­μι­κού κλά­δου και συζή­τη­σαν για την κοι­νή τους πάλη να τον αφή­σουν στα χαρ­τιά. Τέλος έγι­νε ξεχω­ρι­στή συνά­ντη­ση όλων των Συλ­λό­γων Οικο­τρό­φων της χώρας, που αντάλ­λα­ξαν και μετέ­φε­ραν πεί­ρα για τα θέμα­τα που αντιμετωπίζουν.

Η Πανελ­λα­δι­κή Συνά­ντη­ση του ΜΑΣ επί­σης καθώς επι­κε­ντρώ­θη­κε στον προ­βλη­μα­τι­σμό της στο τι φοι­τη­τι­κό κίνη­μα έχου­με ανά­γκη σήμε­ρα, ενέ­κρι­νε ψήφι­σμα για την ανα­συ­γκρό­τη­ση της ΕΦΕΕ.

Στο πλαί­σιο της Πανελ­λα­δι­κής Συνά­ντη­σης προ­βλή­θη­καν επί­σης σε βίντεο, μηνύ­μα­τα φοι­τη­τών από την Ισπα­νία και το Μέτω­πο Φοι­τη­τών (FDE), καθώς και μήνυ­μα φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών από πανε­πι­στή­μια της Ιταλίας.

Από το μεση­μέ­ρι που ξεκί­νη­σαν οι εργα­σί­ες και αισιο­δο­ξί­ας, ξεδι­πλώ­θη­κε στη Συνά­ντη­ση μια ζωντα­νή, πλού­σια συζή­τη­ση, σε μαχη­τι­κό κλί­μα και μετα­φέρ­θη­κε πεί­ρα από δεκά­δες συλ­λό­γους, από όλη τη χώρα, πεί­ρα που θα μετα­δώ­σουν με τη σει­ρά τους μετα­φέ­ρο­ντας το μήνυ­μα αυτό αισιο­δο­ξί­ας στον κάθε φοι­τη­τή και φοι­τή­τρια της χώρας, με πλή­ρη συναί­σθη­ση ότι αυτή η Πανελ­λα­δι­κή Συνά­ντη­ση του ΜΑΣ έγρα­ψε ιστορία.

“Συντο­νι­σμός δρά­σης και κλι­μά­κω­ση της πάλης για τις ανά­γκες μας, για τα μορ­φω­τι­κά μας δικαιώ­μα­τα, να δυνα­μώ­σει η πρω­το­πό­ρα δρά­ση, η διεκ­δί­κη­ση, οι πρω­το­βου­λί­ες σε κάθε σύλ­λο­γο να γίνει βήμα για τη μαζι­κο­ποί­η­ση στη δρά­ση των συλ­λό­γων. Μπο­ρού­με να τα κατα­φέ­ρου­με έχου­με μπρο­στά μας νέους μεγά­λους αγώ­νες, είμα­στε έτοι­μοι να τους υπο­δε­χτού­με!”, ήταν το μήνυ­μα που επι­σφρά­γι­σε τις εργασίες.

Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν αντι­πρό­σω­ποι από 122 Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους, από επι­τρο­πές φοι­τη­τών και 5 επι­τρο­πές ετών.

Στη συνά­ντη­ση χαι­ρέ­τι­σαν ο Μάρ­κος Μπε­κρής, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά και του Σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ, η Νίκη Χρο­νο­πού­λου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, η Βάσω Λυμπε­ρό­γιαν­νη, μέλος του προ­ε­δρεί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας, ο Γιώρ­γος Παυ­λής, από τη Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, ο Γρη­γό­ρης Ανα­γνώ­στου, οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη, ο Αλέ­ξης Πανα­γιώ­του, από την Προ­ο­δευ­τι­κή Κίνη­ση Κυπρί­ων Φοι­τη­τών, ο Νίκος Παπα­λε­ξί­ου, μέλος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού (ΠΟΣΔΕΠ) και ο Χάρης Χουρ­δά­κης, από τη Γραμ­μα­τεία της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να Ανα­πή­ρων. (Δια­βά­στε παρακάτω)

Η εισή­γη­ση έγι­νε από τον Παντε­λή Αρζό­γλου, μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Φυσι­κού Αθή­νας. «Έχου­με μια ζωή να κερ­δί­σου­με» τόνι­σε μετα­ξύ άλλων περι­γρά­φο­ντας τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά εκεί­να που πρέ­πει να έχει σήμε­ρα το κίνη­μα, την ανά­γκη να δυνα­μώ­σει η συμ­με­το­χή των φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών στους Συλ­λό­γους και οι αγώ­νες να δυνα­μώ­σουν, να απο­κτή­σουν ενιαία πανελ­λα­δι­κή έκφρα­ση. Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση τονί­στη­κε πως η συμ­με­το­χή στην Πανελ­λα­δι­κή Συνά­ντη­ση «δεί­χνει την ανά­γκη και τη δυνα­τό­τη­τα να να ανοί­ξει ο δρό­μος το επό­με­νο διά­στη­μα για την πανελ­λα­δι­κή έκφρα­ση και οργά­νω­ση του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, την ανα­σύ­στα­ση της Ενιαί­ας Φοι­τη­τι­κής Ενω­σης Ελλά­δας μετά τη διά­λυ­σή της το 1995 οπό­τε πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το τελευ­ταίο Παν­σπου­δα­στι­κό Συνέ­δριο».

Χαι­ρε­τι­σμό εκ μέρους Γραμ­μα­τεί­ας της ΠΑΜΕ απηύ­θυ­νε ο Μάρ­κος Μπε­κρής, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΕΝΕΔΕΠ και του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά που ανέ­βη­κε στο βήμα καθώς ακου­γό­ταν το σύν­θη­μα «Χωρίς εσέ­να γρα­νά­ζι δεν γυρ­νά, εργά­τη μπο­ρείς χωρίς αφεντικά».

Μετα­ξύ άλλων σημεί­ω­σε ότι η πανελ­λα­δι­κή συνά­ντη­ση γίνε­ται «λίγους μήνες, μετά τη Πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη του ΠΑΜΕ, μια σύσκε­ψη πραγ­μα­τι­κό ορό­ση­μο για την εργα­τι­κή τάξη της χώρας μας όπου απέ­δει­ξε ότι η συσπεί­ρω­ση σωμα­τεί­ων και συν­δι­κα­λι­στών με το ΠΑΜΕ, το πρω­το­πό­ρο ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, συνε­χώς κερ­δί­ζει έδα­φος για­τί πλέ­ον όλοι ανα­γνω­ρί­ζουν την υπαρ­κτή, μαχη­τι­κή δύνα­μη του κινή­μα­τος με τη συμ­με­το­χή των πρω­το­πό­ρων εργα­τών που συσπει­ρώ­νο­νται στο Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο το οποίο όλα αυτά τα χρό­νια είτε σε περί­ο­δο κρί­σης είτε σε περί­ο­δο ανά­καμ­ψης βάζει μπρο­στά τις ανά­γκες τις δικές μας για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για υγεία, για ασφά­λεια στην εργα­σία και δεν περι­μέ­νει και δεν ενα­πο­θέ­τει την λύση σε μια κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή. Σήμε­ρα βρι­σκό­μα­στε στη Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη του ΜΑΣ κάτι που μας γεμί­ζει, τιμή, ελπί­δα και περη­φά­νια” σημεί­ω­σε ανά­με­σα σε άλλα.”Εδώ σήμε­ρα έσπα­σε κάθε ρεκόρ με τη συμ­με­το­χή ΦΣ από κάθε γωνιά της χώρας , για να έχου­με ένα φοι­τη­τι­κό κίνη­μα που θα υψώ­νει το ανά­στη­μα του, που θα παλεύ­ει και θα μάχε­ται για τις δικές του ανά­γκες και δεν θα είναι η ουρά της εκά­στο­τε κυβέρ­νη­σης και η πρω­τιά της Παν­σπου­δα­στι­κής πρέ­πει να έχει και είμα­στε σίγου­ροι ότι θα έχει συνέχεια».

Ανα­φέρ­θη­κε στις μάχες που δόθη­καν από τους εργα­ζό­με­νους το προη­γού­με­νο διά­στη­μα και τα τους καρ­πούς που απέ­δω­σαν ανα­δει­κνύ­ο­ντας σταθ­μούς από τη δρά­ση και τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων στην COSCO, ξεδι­πλώ­νο­ντας το χρο­νι­κό από τις πρώ­τες προ­σπά­θειες δημιουρ­γί­ας του σωμα­τεί­ου, τις πρώ­τες κινη­το­ποι­ή­σεις, τη στή­ρι­ξη του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, των φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών και πολ­λών ακό­μα, απέ­να­ντι στις προ­σπά­θειες τρο­μο­κρά­τη­σης, τις τερά­στιες δυσκο­λί­ες με τις οποί­ες ανα­με­τρή­θη­καν οι εργά­τες, μέχρι την υπο­γρα­φή της Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης και την καθη­με­ρι­νή δρά­ση για την εφαρ­μο­γή της, τα συμπε­ρά­σμα­τα για αυτόν τον αγώνα.

«Γεμί­ζει κι εμάς τους εργα­ζό­με­νους στα πανε­πι­στή­μια αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία το γεγο­νός ότι τόσοι νέοι που σπου­δά­ζουν βρί­σκο­νται εδώ, μέσα από συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες για να μοι­ρα­στούν την πεί­ρα τους, τους προ­βλη­μα­τι­σμούς μας, τις αγω­νί­ες τους αλλά και να δηλώ­σουν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να σχε­διά­σουν, να οργα­νώ­σουν την πάλη ενά­ντια στις πολι­τι­κές που δια­χρο­νι­κά υπη­ρέ­τη­σαν οι κυβερ­νή­σεις και υπο­θη­κεύ­ουν τη ζωή μας, να δημιουρ­γή­σουν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για ζωή, μόρ­φω­ση, δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, να βάλουν το δικό τους λιθα­ρά­κι για το μέλ­λον που μας αξί­ζει», τόνι­σε εκ μέρους της Ομο­σπον­δί­ας Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, η πρό­ε­δρος της Νίκη Χρο­νο­πού­λου. Ανα­φέρ­θη­κε στις φορές που η πάλη των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων ενώ­θη­κε με τον αγώ­να των εργα­ζό­με­νων στα πανε­πι­στή­μια και με εκεί­νον χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων σε πολ­λούς κλά­δους και χώρους δου­λειάς. «Απέ­να­ντι στον καται­γι­σμό των αντι­λαϊ­κών μέτρων και των απω­λειών, κόντρα στο σύστη­μα της βαρ­βα­ρό­τη­τας και της εκμε­τάλ­λευ­σης, φοι­τη­τές και εργα­ζό­με­νοι μπο­ρού­με και πρέ­πει να βγού­με μπρο­στά, για νέες κατα­κτή­σεις, για να προ­στα­τεύ­σου­με τα δικαιώ­μα­τά μας, να θέσου­με αγω­νι­στι­κά στο προ­σκή­νιο της πραγ­μα­τι­κές σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας», σημεί­ω­σε.

Εκ μέρους του προ­ε­δρεί­ου της ΟΓΕ η Βάσω Λυμπε­ρό­γιαν­νη, ανα­φέρ­θη­κε στη σημα­σία της Πανελ­λα­δι­κής Συνά­ντη­σης σημειώ­νο­ντας πως «ενώ η επί­θε­ση που δέχε­στε σήμε­ρα εσείς οι φοι­τή­τριες και οι φοι­τη­τές εντεί­νε­ται, ευελ­πι­στού­με ότι τα συμπε­ρά­σμα­τα και οι απο­φά­σεις σας θα απο­τε­λέ­σουν εφαλ­τή­ριο για το δυνά­μω­μα του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, αλλά και της κοι­νής συλ­λο­γι­κής δρά­σης». Τόνι­σε πως «σήμε­ρα η κοι­νή δρά­ση των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων με την ΟΓΕ απο­κτά εξαι­ρε­τι­κή σημα­σία καθώς οι θέσεις της Ομο­σπον­δί­ας μας μπο­ρούν να δώσουν ριζο­σπα­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό στον προ­βλη­μα­τι­σμό που ανα­πτύσ­σε­ται μέσα στις σχο­λές για την ανι­σό­τι­μη θέση της γυναί­κας, για τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι φοι­τη­τές στους όρους των σπου­δών τους αλλά και στη ζωή τους συνο­λι­κό­τε­ρα».

«Παίρ­νου­με παρά­δειγ­μα, δύνα­μη και αισιο­δο­ξία όταν γίνου­με κι εμείς φοι­τη­τές να συνε­χί­σου­με τους αγώ­νες», σημεί­ω­σε χαι­ρε­τί­ζο­ντας εκ μέρους της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Αθή­νας ο Γιώρ­γος Παυ­λής. Μίλη­σε για τις φορές που μαθη­τές και φοι­τη­τές συνα­ντή­θη­καν στους δρό­μους διεκ­δι­κώ­ντας, στις κινη­το­ποι­ή­σεις του 2020, στη χρο­νιά σταθ­μό για το μαθη­τι­κό κίνη­μα, που στά­θη­καν στο πλευ­ρό τους. «Το σύν­θη­μα “Μαθη­τές φοι­τη­τές ενω­μέ­νοι νικη­τές” έχει αγκα­λια­στεί από πολ­λούς και το κάνα­με πρά­ξη με τους αγώ­νες και την αλλη­λεγ­γύη», σημεί­ω­σε τονί­ζο­ντας πως «οι αγώ­νες των φοι­τη­τών και ελπί­δα γεμί­ζουν ελπί­δα στους μαθη­τές κόντρα στις λογι­κές της παραί­τη­σης και των ατο­μι­κών λύσε­ων».

«Η ΕΕΔΥΕ, οι αγω­νι­στές του αντι­πο­λε­μι­κού – αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος είμα­στε στο πλευ­ρό σας στον δίκαιο αγώ­να σας για το δικαί­ω­μα στη μόρ­φω­ση, για πτυ­χία με αξία και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για ένα πανε­πι­στή­μιο πραγ­μα­τι­κά δημό­σιο και δωρε­άν, που θα μορ­φώ­νει και θα δίνει τα απα­ραί­τη­τα εφό­δια, για έρευ­μα προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη στην κάλυ­ψη των λαϊ­κών ανα­γκών», τόνι­σε ο Οργα­νω­τι­κός της Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΕΔΥΕ Γρη­γό­ρης Ανα­γνώ­στου από το βήμα της Πανελ­λα­δι­κής Συνά­ντη­σης. Ανα­φέρ­θη­κε στο πλαί­σιο μέσα στο οποίο πραγ­μα­το­ποιεί­ται η Συνά­ντη­ση, σε μία περί­ο­δο κλι­μά­κω­σης των αντα­γω­νι­σμών και της επι­θε­τι­κό­τη­τας, ανά­με­σα στις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ – Ρωσία και Κίνα στο έδα­φος τους πολύ­μη­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, μετά την απα­ρά­δε­κτη Ρωσι­κή εισβο­λή τον Φλεβάρη.

Χαι­ρε­τι­σμό στη Συνά­ντη­ση απηύ­θυ­νε ο Αλέ­ξης Πανα­γιώ­του από την Προ­ο­δευ­τι­κή Κίνη­ση Κυπρί­ων Φοι­τη­τών Αθή­νας που ανα­φέρ­θη­κε στη δρά­ση του ΜΑΣ και τους αγώ­νες του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας.

Ο Νίκος Παπα­λε­ξί­ου εκπρό­σω­πος της ΔΗΠΑΚ στην ΠΟΣΔΕΠ εξέ­φρα­σε τους αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς στους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες, που όπως είπε, ανα­δει­κνύ­ουν καθη­με­ρι­νά πως τα προ­βλή­μα­τα της τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης από το μικρό­τε­ρο ως το μεγα­λύ­τε­ρο προ­βάλ­λο­ντας στό­χους και ιδα­νι­κά για ριζι­κό­τε­ρες αλλα­γές σε επί­πε­δο κοι­νω­νί­ας. Ανα­φέρ­θη­κε στα απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τών εκλο­γών που ανέ­δει­ξαν την Παν­σπου­δα­στι­κή πρώ­τη δύνα­μη πανελ­λα­δι­κά μας γεμί­ζει δύνα­μη, αισιο­δο­ξία και ελπί­δα για την ανα­συ­γκρό­τη­ση του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος ενά­ντια σε όσους επι­διώ­κουν να ενι­σχυ­θεί η ήδη πολύ­πλευ­ρη δια­σύν­δε­ση πανε­πι­στη­μί­ων και επι­χει­ρή­σε­ων, η επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία των ιδρυ­μά­των. «Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη εκεί­νων των δασκά­λων σας που μέσα από την αγω­νία για τη μετά­δο­ση της γνώ­σης επι­διώ­κου­με να συμπο­ρευ­τού­με με εσάς και το εργα­τι­κό ταξι­κό κίνη­μα, σε έναν διαρ­κή αγώ­να ώστε να θέσου­με το πανε­πι­στή­μιο και γενι­κά την επι­στή­μη στην υπη­ρε­σία της επί­λυ­σης των λαϊ­κών ανα­γκών» σημεί­ω­σε και ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων στους στό­χους που υπη­ρε­τεί ο νέος νόμος πλαί­σιο και στους αγώ­νες που συνε­χί­ζο­νται και εντεί­νο­νται για να μην εφαρ­μο­στεί, για την ανα­τρο­πή της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

Τους αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς εκ μέρους της ΣΕΑΑΝ και της συγκέ­ντρω­σης που έγι­νε νωρί­τε­ρα στο Σύνταγ­μα, μετέ­φε­ρε στη Συνά­ντη­ση ο Χάρης Χουρ­δά­κης. Με αφορ­μή το ελπι­δο­φό­ρο σύν­θη­μα «η νέα γενιά έχει ιδα­νι­κά, ούτε που­λιέ­ται ούτε προ­σκυ­νά» σημεί­ω­σε πως όσο το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα έχει βρε­θεί σε προ­ο­δευ­τι­κή ριζο­σπα­στι­κή κατεύ­θυν­ση, έχει τρο­φο­δο­τή­σει με επι­στή­μο­νες, με παρά­δειγ­μα τον χώρο της υγεί­ας. Ανα­φέρ­θη­κε στην εμπει­ρία από την κρί­ση και την παν­δη­μία και τις επι­πτώ­σεις της, ιδιαί­τε­ρα σοβα­ρές για τα ΑμεΑ, που έδει­ξαν αφε­νός την πρό­ο­δο της επι­στή­μης και αφε­τέ­ρου την κατά­στα­ση στα συστή­μα­τα υγεί­ας, στα ζητή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι φοι­τη­τές ΑμεΑ με την προ­σβα­σι­μό­τη­τα. Μετα­ξύ άλλων μίλη­σε για τους αγώ­νες των ανα­πή­ρων, το ότι όλος ο λαός πλή­ρω­σε την κρί­ση, την παν­δη­μία, τώρα είναι αντι­μέ­τω­πος με τις περι­κο­πές, τον πόλε­μο και την ακρί­βεια, δηλώ­νο­ντας πως η ΣΕΑΑΝ λέει «ως εδώ» και δίνο­ντας ραντε­βού σε μεγά­λη σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποιεί η ΣΕΑΑΝ στις 15 Δεκέμ­βρη μαζί με φοι­τη­τές και νεολαία.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο