Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδική Σύσκεψη ΠΑΜΕ: «Εδώ είναι η ελπίδα, η εγγύηση για ένα κίνημα χειραφετημένο από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις τους»

«Η ελπί­δα της εργα­τι­κής τάξης και του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος βρί­σκε­ται εδώ!» τόνι­σε ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος στο κλεί­σι­μο των διή­με­ρων εργα­σιών της Πανελ­λα­δι­κής Σύσκε­ψης του ΠΑΜΕ «Μέσα από τις τοπο­θε­τή­σεις, αλλά και τις απο­φά­σεις των 506 συν­δι­κά­των, εκ των οποί­ων 20 Εργα­τι­κά Κέντρα και 15 Ομο­σπον­δί­ες αλλά και των 2.000 συν­δι­κα­λι­στών που πήραν μέρος στις εργα­σί­ες, απο­δει­κνύ­ε­ται ότι το ΠΑΜΕ είναι το πιο μαχη­τι­κό τμή­μα του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος. Ένα ταξι­κό μέτω­πο σωμα­τεί­ων, Εργα­τι­κών Κέντρων, Ομο­σπον­διών, επι­τρο­πών αγώ­να και συν­δι­κα­λι­στών που αντλεί τη δύνα­μη και το κύρος του από την καθη­με­ρι­νή και ατα­λά­ντευ­τη παρου­σία του στα εργο­στά­σια, στα για­πιά, στα γρα­φεία και στα εμπο­ρο­μά­γα­ζα, στα ξενο­δο­χεία, στα λιμά­νια και σε κάθε εργα­σια­κό χώρο. Από τα μικρό­τε­ρα έως τα μεγα­λύ­τε­ρα μέτω­πα πάλης που αφο­ρούν τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων» πρόσθεσε.

Επι­σή­μα­νε ότι «δεν πέρα­σε η προ­σπά­θεια όλων των προ­θύ­μων που στα­θε­ρά όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, αλλά και μπρο­στά στη Σύσκε­ψη προ­σπα­θούν να συκο­φα­ντή­σουν και να δημιουρ­γή­σουν φραγ­μό στην επα­φή με το ΠΑΜΕ, να υψώ­σουν τεί­χος σε δυνά­μεις που προ­βλη­μα­τί­ζο­νται, που αγω­νί­ζο­νται, που αγω­νιούν για το μέλ­λον του κινήματος».

«Μέσα στους εργα­ζό­με­νους υπάρ­χουν μεγά­λα απο­θέ­μα­τα αγω­νι­στι­κό­τη­τας, υπάρ­χουν εστί­ες αντί­στα­σης, φανε­ρώ­νο­νται αγω­νι­στι­κές δια­θέ­σεις. Αυτά τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά θέλου­με να πολ­λα­πλα­σια­στούν, να αγκα­λιά­σουν κάθε περιο­χή, κάθε κλά­δο, κάθε χώρο δου­λειάς» είπε ο Γ. Πέρ­ρος προ­σθέ­το­ντας: «Η εικό­να εκα­το­ντά­δων νέων σε ηλι­κία συν­δι­κα­λι­στών και συν­δι­κα­λι­στριών, πρω­το­πό­ρων οργα­νω­τών της πάλης των συνα­δέλ­φων τους, οι οποί­οι γέμι­σαν δύο μέρες τώρα τη Δρα­πε­τσώ­να με ζωντά­νια, ενθου­σια­σμό είναι από­δει­ξη πως το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα είναι ελπί­δα, είναι το μέλ­λον. Πόσο περισ­σό­τε­ρο όταν είναι νωπές οι εικό­νες των συνε­δρί­ων της ΓΣΕΕ, στα πολυ­τε­λή ξενο­δο­χεία με άδειες καρέ­κλες, με τη συμ­με­το­χή πλή­θους γρα­βα­τω­μέ­νων εργα­το­πα­τέ­ρων. Η ελπί­δα για την εργα­τι­κή τάξη και του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος βρί­σκε­ται εδώ».

Είπε, μετα­ξύ άλλων ότι το ΠΑΜΕ «είναι εγγύ­η­ση σήμε­ρα για ένα κίνη­μα χει­ρα­φε­τη­μέ­νο από τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και τις κυβερ­νή­σεις τους. Όπως είπε και ένας συνά­δελ­φος «αυτή η πεί­ρα που συγκε­ντρώ­θη­κε αυτό το διή­με­ρο πρέ­πει να γίνει πυρά για τους αγώ­νες», να φλο­γι­στεί με αισιο­δο­ξία κάθε εργά­της και εργά­τρια, κάθε νέος και νέα για να περά­σου­με στην αντε­πί­θε­ση. Για να ανα­με­τρη­θού­με με την εργο­δο­σία και το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό της, για νικη­φό­ρους αγώ­νες απέ­να­ντι στις αξί­ες του εται­ρι­σμού και των κοι­νω­νι­κών δια­λό­γων που προ­τάσ­σει ο εργο­δο­τι­κός και κυβερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός, η ηγε­σία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, για να μη θιχτούν τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων».

Υπο­γράμ­μι­σε ότι «το πλαί­σιο πάλης που έχου­με, η εξει­δί­κευ­ση των αιτη­μά­των για τον κατώ­τε­ρο μισθό, για το ωρά­ριο, για τις εργα­σια­κές σχέ­σεις να φτά­σει παντού. Να εμπλου­τι­στεί, να εξει­δι­κευ­τεί ακό­μα καλύ­τε­ρα στους κλά­δους, στους χώρους δου­λειάς. Είναι το βασι­κό όπλο, το εργα­λείο για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση με την εργο­δο­σία, για διεκ­δι­κή­σεις και κατα­κτή­σεις που να απα­ντούν σήμε­ρα στις οξυ­μέ­νες λαϊ­κές ανά­γκες για αυξή­σεις στους μισθούς και στις κοι­νω­νι­κές παροχές».

Τέλος, ο Γ. Πέρ­ρος τόνι­σε ότι «οι απο­φά­σεις της Πανελ­λα­δι­κής Σύσκε­ψης πρέ­πει και μπο­ρούν να γίνουν όπλο για το κάθε συν­δι­κά­το, για να περά­σει ο διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας σε πιο ανα­βαθ­μι­σμέ­νο επί­πε­δο, για να μη μεί­νου­με απρο­ε­τοί­μα­στοι στη νέα κρί­ση, για να μη γίνου­με κρέ­ας στα κανό­νια των ιμπε­ρια­λι­στών και παι­χνί­δι τους πάνω στους δρό­μους των αντα­γω­νι­σμών τους».

Οι εργα­σί­ες της Πανελ­λα­δι­κής Σύσκε­ψης ολο­κλη­ρώ­θη­καν με την έγκρι­ση της νέας Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, που απο­τε­λεί­ται από συν­δι­κα­λι­στι­κά στε­λέ­χη από όλους τους κλά­δους, από τον ιδιω­τι­κό και δημό­σιο τομέα.

(Επι­συ­νά­πτε­ται το διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο του ΠΑΜΕ)

ΠΑΜΕ pdf

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο