Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ: Από τα ξημερώματα οι περιφρουρήσεις σε χώρους δουλειάς ΦΩΤΟ

Από τον Πειραιά
Από τον Πειραιά

Από τα ξημε­ρώ­μα­τα Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία και συν­δι­κά­τα σε όλη την χώρα έχουν ριχτεί στην μάχη της επι­τυ­χί­ας της σημε­ρι­νής 24ωρης πανελ­λα­δι­κής πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας, μετα­φέ­ρο­ντας το κάλε­σμα της μαζι­κής συμ­με­το­χής στην απερ­γία και στις συγκεντρώσεις.

Καθο­λι­κή είναι η συμ­με­το­χή των ναυ­τερ­γα­τών στη σημε­ρι­νή 24ωρη απερ­γία στα πλοία της Ακτο­πλο­ΐ­ας στα λιμά­νια της Αττι­κής!

Από νωρίς το πρωί ναυ­τερ­γά­τες βρί­σκο­νται στους κατα­πέλ­τες για την περι­φρού­ρη­ση της απερ­γί­ας τους διεκ­δι­κώ­ντας εφαρ­μο­γή και ανα­νέ­ω­ση των ΣΣΕ, με μισθούς, που να καλύ­πτουν τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες, οργα­νι­κές συν­θέ­σεις,  ενά­ντια σε νόμους (4150/2013 κά) που υπη­ρε­τούν τους εφο­πλι­στές, ενά­ντια στην εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας, την αύξη­ση των εργα­τι­κών  «ατυ­χη­μά­των» κ.α.

Στη ΒΙΠΕ Πατρών έχουν στη­θεί απερ­για­κές περι­φρου­ρή­σεις σε εργο­στά­σια τρο­φί­μων, μετάλ­λου κ.α.

 

Στο εργο­στά­σιο ΝΟΥΝΟΥ βρέ­θη­κε το κλα­δι­κό Συν­δι­κά­το Τρο­φί­μων — Ποτών Αχα­ΐ­ας, καλώ­ντας και στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο ΕΚ Πάτρας στις 10.30 π.μ.

Στο Αγρί­νιο, συν­δι­κα­λι­στές της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου και άλλων σωμα­τεί­ων, όπως και εργα­ζό­με­νοι βρί­σκο­νται από τα χαρά­μα­τα στη «ΓΙΩΤΗΣ». Καλούν σε συμ­με­το­χή για την απερ­γία και την επι­τυ­χία της, καθώς και στη συγκέ­ντρω­ση του ΕΚ στις 10.30 π.μ. στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης.

Στην πύλη των εγκα­τα­στά­σε­ων της «Coca — Cola» στο Σχη­μα­τά­ρι βρέ­θη­κε το βρά­δυ της Τρί­της, στην αλλα­γή βάρ­διας, αντι­προ­σω­πεία του Συν­δι­κά­του Τρο­φί­μων και Ποτών Βοιω­τί­ας, μαζί με εργα­ζό­με­νους της εται­ρεί­ας, καλώ­ντας τους συνα­δέλ­φους τους να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στην απερ­γία και στις απερ­για­κές συγκεντρώσεις.

 

Η απερ­γία σε αρκε­τά εργο­στά­σια στη βιο­μη­χα­νι­κή περιο­χή Οινο­φύ­των — Σχη­μα­τα­ρί­ου, αλλά και σε άλλες περιο­χές της Στε­ρε­άς και Εύβοιας, ξεκί­νη­σε από τη νυχτε­ρι­νή βάρ­δια που έπια­σε δου­λειά  στις 10 το βρά­δυ της Τρίτης.

Στη Ζάκυν­θο εργα­ζό­με­νοι και συν­δι­κα­λι­στές του Εργα­τι­κού Κέντρου και συν­δι­κά­των, περι­φρου­ρούν από το πρωί σού­περ μάρ­κετ και εμπο­ρι­κά. Καλούν όλους τους εργα­ζό­με­νους στον αγώ­να, μετα­ξύ άλλων, για ΣΣΕ και αυξή­σεις στους μισθούς. Δεμέ­να είναι και τα πλοία στα λιμά­νια, με τους ναυ­τερ­γά­τες να στέλ­νουν δυνα­μι­κό μήνυ­μα συμ­με­το­χής στην απεργία.

 

Στην Ακρι­νή Κοζά­νης, το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ν. Κοζά­νης, το Σωμα­τείο Εργα­το­τε­χνι­τών και Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια (ΣΕΕΕΝ) πραγ­μα­το­ποιούν απερ­για­κή περι­φρού­ρη­ση στο εργο­τά­ξιο «αιο­λι­κό πάρ­κο Βερ­μί­ου», όπου πριν από εβδο­μά­δες εργα­ζό­με­νος χει­ρι­στής σκο­τώ­θη­κε στη μάχη για το μεροκάματο.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΗ: Λεω­φο­ρεία από περιο­χές της Αττι­κής για την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στις 10.30 π.μ., στο Σύνταγμα

Απερ­γία 17 Απρι­λί­ου: Πώς θα κινη­θούν τα Μέσα Μαζι­κής Μεταφοράς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο