Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Όλοι αύριο στο Σύνταγμα! Αγωνιστική υποδοχή από Σωματεία και φορείς της Αττικής

Όλοι οι δρόμοι αύριο οδηγούν στο Σύνταγμα.

Στις 6.30 μ.μ. θα γίνει το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των αγρο­τών που παλεύ­ουν για τα δίκαια αιτή­μα­τά τους, που παλεύ­ουν για την επι­βί­ω­σή τους.

Η κάθο­δος με τρα­κτέρ έχει ήδη ξεκι­νή­σει από το πρωί της Δευ­τέ­ρας, ενώ την Τρί­τη θα ανα­χω­ρή­σουν με λεω­φο­ρεία και αυτο­κί­νη­τα, ώστε όλοι μαζί να δώσουν το αγω­νι­στι­κό «παρών» στην Αθήνα.

Η προ­συ­γκέ­ντρω­ση των αγρο­τών θα γίνει στις 5.30 μ.μ. στην Ομό­νοια.

Παράλ­λη­λα αύριο αγρό­τες της Βόρειας Ελλά­δας θα προ­χω­ρή­σουν σε απο­κλει­σμούς τελωνείων.

Εργατιά — αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά

 

Μαζί με τους αγρό­τες θα δια­δη­λώ­σουν εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές και μαζι­κοί φορείς της Αττικής.

«Οι εργα­ζό­με­νοι θα είμα­στε εκεί! Ο αγώ­νας που δίνουν οι αγρό­τες είναι δίκαιος!» τονί­ζουν στο κάλε­σμά τους Ομο­σπον­δί­ες και Συν­δι­κά­τα.

«Ξέρου­με ότι αν νική­σουν οι αγρό­τες, θα κερ­δί­σου­με και εμείς οι εργα­ζό­με­νοι. Ξέρου­με ότι αν νική­σουν οι αγρό­τες, θα χάσουν οι μεγα­λο­βιο­μή­χα­νοι και οι μεγα­λέ­μπο­ροι σου­περ­μαρ­κε­τά­δες, οι εφο­πλι­στές και οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι στην Ενέρ­γεια. Για­τί είναι αυτοί που αγο­ρά­ζουν τσά­μπα και βερε­σέ τα αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα από το χωρά­φι και μας τα που­λά­νε πανά­κρι­βα στο ράφι! Για­τί είναι αυτοί που θησαυ­ρί­ζουν από τον κόπο και τον ιδρώ­τα των εργα­ζο­μέ­νων, που ξεκλη­ρί­ζουν τους αγρό­τες, που τους διώ­χνουν από τη γη τους για την αύξη­ση των κερ­δών τους, αξιο­ποιώ­ντας την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που την εφαρ­μό­ζουν δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις στη χώρα. Αυτοί είναι οι κοι­νοί αντί­πα­λοι των εργα­ζο­μέ­νων και αγρο­τών», σημειώ­νουν μετα­ξύ άλλων στο κάλε­σμά τους.

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο καλούν η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κήςκ.ά.

Στις 5.30 μ.μ. οι προσυγκεντρώσεις

Στο ύψος του Αλμυρού
Στο ύψος του Αλμυρού

 

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις — σημεία υπο­δο­χής των αγρο­τών από τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και τους μαζι­κούς φορείς της Αττι­κής για το αυρια­νό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα έχουν ορι­στεί στις 5.30 μ.μ. στα εξής σημεία:

  • Ομό­νοια: Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων στα Τρό­φι­μα — Ποτά, στο Φάρ­μα­κο, στον Τύπο — Χαρ­τί και την Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γία, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια, στο Νερό και στη Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία, Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής, Σωμα­τεία και Ενώ­σεις Επαγ­γελ­μα­τιών, Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων, μαζι­κοί φορείς των δήμων της Αττικής.
  • Πλα­τεία Σαντα­ρό­ζα (απέ­να­ντι από το «REX»): Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων σε Τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, Ταχυ­με­τα­φο­ρές, Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό, Ομο­σπον­δία και Σωμα­τεία Λογι­στών — Ελεγ­κτών, Σωμα­τείο Μισθω­τών Δικη­γό­ρων, εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ, Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, Σωμα­τεία Καλ­λι­τε­χνών, Σωμα­τεία Καθα­ρι­στών — Καθαριστριών.
  • Προ­πύ­λαια: Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων στον δημό­σιο τομέα, Σύλ­λο­γοι Φοι­τη­τών. Εργα­ζό­με­νοι στον ιδιω­τι­κό τομέα της Υγεί­ας και της Εκπαί­δευ­σης. Σύλ­λο­γοι Σπου­δα­στών Κατάρτισης.
  • Σύνταγ­μα: Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου, Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά, Ομο­σπον­δία και Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων, Σωμα­τεία στις Κατα­σκευ­ές, Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων, Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας, Ναυ­τερ­γα­τι­κά Σωμα­τεία, Σωμα­τεία Λιμε­νερ­γα­τών και εργα­ζό­με­νοι στις Αστι­κές Συγκοι­νω­νί­ες, μαζι­κοί φορείς Νοτί­ων και Ανα­το­λι­κών Προ­α­στί­ων, Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία Συντα­ξιού­χων, Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλάδας.

 

Από την αναχώρηση στον Πλατύκαμπο
Από την ανα­χώ­ρη­ση στον Πλατύκαμπο

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο καλούν ακόμα:

Πανελ­λα­δι­κή Ομο­σπον­δία Παρα­γω­γών — Αγρο­τών Λαϊ­κών Αγο­ρών, Επι­τρο­πή Αγώ­να Λαϊ­κών Αγο­ρών, Ομο­σπον­δία Μεταλ­λω­ρύ­χων Ελλά­δας, Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΑ, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στις Κτι­ρια­κές Υπο­δο­μές, Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού, Ιλί­ου, Πετρού­πο­λης κ.ά., Κλα­δι­κό Συν­δι­κά­το Ενέργειας.

  • Για την υπο­δο­χή των αγρο­τών θα ανα­χω­ρή­σει πούλ­μαν στις 5 μ.μ. από το Δημο­τι­κό Πάρ­κινγκ Ελευσίνας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Στο πλευ­ρό της αγω­νι­ζό­με­νης αγρο­τιάς της Ευρώπης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο