ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Όλοι αύριο στο Σύνταγμα! Αγωνιστική υποδοχή από Σωματεία και φορείς της Αττικής

Όλοι οι δρό­μοι αύριο οδη­γούν στο Σύνταγ­μα. Στις 6.30 μ.μ. θα γίνει το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των αγρο­τών που παλεύ­ουν για τα δίκαια αιτή­μα­τά τους, που παλεύ­ουν για την επι­βί­ω­σή τους. Η κάθο­δος με τρα­κτέρ έχει ήδη ξεκι­νή­σει από το πρωί της Δευ­τέ­ρας, ενώ την Τρί­τη θα ανα­χω­ρή­σουν με λεω­φο­ρεία και αυτο­κί­νη­τα, ώστε όλοι μαζί να … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Όλοι αύριο στο Σύνταγ­μα! Αγω­νι­στι­κή υπο­δο­χή από Σωμα­τεία και φορείς της Αττι­κής.