Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΝΕΞΟΡΜΗΣΗ με τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου: Να φτάσουμε παντού με την Απόφαση της ΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Πυρε­τω­δώς ετοι­μά­ζο­νται οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ για την πανε­ξόρ­μη­ση με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 12–13 Μάρ­τη, στον οποίο θα δημο­σιευ­τεί η Από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Είναι ένας σημα­ντι­κός σταθ­μός στην πλού­σια δρα­στη­ριό­τη­τα που είναι σε εξέ­λι­ξη από τις ΚΟ, για να σημά­νει συνα­γερ­μός ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή της χώρας μας, ο λαός να μη δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο ληστών, αλλά να χαρά­ξει τη δική του αυτο­τε­λή γραμ­μή πάλης, για απο­δέ­σμευ­ση απ’ όλες τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες, με τον ίδιο να έχει την εξου­σία και την οικο­νο­μία στα χέρια του.

Οι δεκά­δες εξορ­μή­σεις και περιο­δεί­ες, οι μαζι­κές συσκέ­ψεις και εκδη­λώ­σεις που γίνο­νται αυτές τις μέρες, έχουν ήδη ανα­δεί­ξει τον έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό που δια­κα­τέ­χει τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα για τις εξε­λί­ξεις στην Ανατ. Ευρώ­πη και όχι μόνο, την ανη­συ­χία που υπάρ­χει γύρω από τους νέους κίν­δυ­νους που γεν­νιού­νται, αλλά και το διευ­ρυ­μέ­νο ενδια­φέ­ρον που υπάρ­χει για τις θέσεις του ΚΚΕ, την ερμη­νεία του για τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς και τη δρά­ση του. Σε αυτό το γόνι­μο έδα­φος, η Από­φα­ση της ΚΕ μπο­ρεί και πρέ­πει να φτά­σει παντού, στους χιλιά­δες με τους οποί­ους υπάρ­χουν ήδη ανοι­χτοί δίαυ­λοι επι­κοι­νω­νί­ας, αλλά και σε πολ­λούς περισ­σό­τε­ρους που θέλουν να ενη­με­ρω­θούν για την πρό­τα­ση του ΚΚΕ, θέλουν να συζη­τή­σουν με τους κομ­μου­νι­στές την κρί­σι­μη αυτή περίοδο.

Ενώ η έντα­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού, της δια­στρέ­βλω­σης των θέσε­ων του Κόμ­μα­τος δίνει ακό­μη έναν λόγο ώστε να κάνου­με τη νύχτα μέρα, για να πάμε την Από­φα­ση χέρι με χέρι σε χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους, να προ­βά­λου­με ακό­μη πιο θαρ­ρε­τά τις θέσεις του Κόμ­μα­τος, που στέ­κε­ται στα­θε­ρά στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, που είναι η πάλη των λαών και όχι οι πόλε­μοι των ιμπεριαλιστών.

Υπάρ­χει σημα­ντι­κή πεί­ρα για να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ώστε η πανε­ξόρ­μη­ση να είναι πλή­ρως πετυ­χη­μέ­νη. Το σχέ­διο άνθρω­πο τον άνθρω­πο που έχει ξεκι­νή­σει να κατα­στρώ­νε­ται, η μέρι­μνα για να ριχτούν όλες οι δυνά­μεις στη μάχη, από κοι­νού με την πολ­λα­πλα­σια­στι­κή ισχύ των οπα­δών, το μαζι­κό άνοιγ­μα σε χώρους δου­λειάς, γει­το­νιές, χώρους νεο­λαί­ας, είναι τα στοι­χεία που θα δώσουν ώθη­ση στη δια­κί­νη­ση και τη συζή­τη­ση με διευ­ρυ­μέ­νο κομ­μά­τι κόσμου.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο