Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεξόρμηση με τον “Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου”

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της

Μαζί με το φύλ­λο στις 12 — 13 Μάρ­τη η Από­φα­ση της ΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία

Στην τελι­κή ευθεία βρί­σκε­ται η προ­ε­τοι­μα­σία των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων για την πανε­ξόρ­μη­ση με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 12 — 13 Μάρ­τη, στον οποίο θα δημο­σιευ­τεί η Από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Η Από­φα­ση χρειά­ζε­ται να φτά­σει σε χιλιά­δες χέρια, να απο­τε­λέ­σει βάση για συζή­τη­ση με όλους αυτούς που αγω­νιούν για τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία και τις επι­πτώ­σεις τους, δια­κρί­νουν τους πρό­σθε­τους κιν­δύ­νους από την εμπλο­κή της χώρας μας, αγα­να­κτούν από τα δει­νά που γεν­νά το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα για τους λαούς.

Η δημο­σί­ευ­σή της έρχε­ται πάνω σε μια περί­ο­δο που τα μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ επι­κοι­νω­νούν με διευ­ρυ­μέ­νο κομ­μά­τι κόσμου στους χώρους δου­λειάς, Εκπαί­δευ­σης και Κατάρ­τι­σης, στις συνοι­κί­ες, σημαί­νουν συνα­γερ­μό ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ανα­δει­κνύ­ουν την ανά­γκη να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις στη χώρα μας, να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή στα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Την ανά­γκη οι λαοί να μη δια­λέ­ξουν στρα­τό­πε­δο ιμπε­ρια­λι­στών αλλά να χαρά­ξουν τη δική τους αυτο­τε­λή γραμ­μή πάλης, να δυνα­μώ­σουν το αγώ­να τους με προ­ο­πτι­κή να πάρουν το τιμό­νι της εξου­σί­ας στα χέρια τους.

Οι δεκά­δες συσκέ­ψεις και εκδη­λώ­σεις που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από πλού­σια συζή­τη­ση, τα ερω­τή­μα­τα που θέτουν οι συνά­δελ­φοί μας, οι συνο­μι­λη­τές μας, οι γεί­το­νές μας δεί­χνουν το ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ενδια­φέ­ρον που υπάρ­χει για τις θέσεις και τη δρά­ση του Κόμ­μα­τος, τονί­ζουν την ανά­γκη αυτές να κου­βε­ντιά­ζο­νται ακό­μα πιο διε­ξο­δι­κά, να βαθαί­νει η συζή­τη­ση που θα παρα­κι­νεί ακό­μα περισ­σό­τε­ρους για δρά­ση, πλάι στις Κομ­μα­τι­κές Οργανώσεις.

Η Από­φα­ση μπο­ρεί να δώσει το έναυ­σμα ώστε η συζή­τη­ση να πάρει πλα­τιά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, να πάει ένα βήμα παρα­πέ­ρα, όντας ακό­μα πιο απο­δει­κτι­κή απέ­να­ντι σε μια σει­ρά από μύθους των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού μαζί με τις δόσεις αντι­κομ­μου­νι­σμού που εξα­πο­λύ­ουν. Να ενι­σχύ­σει το ταξι­κό κρι­τή­ριο ερμη­νεί­ας των εξε­λί­ξε­ων που θα βοη­θή­σει λαϊ­κές δυνά­μεις να μη νομι­μο­ποιούν τα διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών, να ξετι­νά­ζουν τη στά­ση ανα­μο­νής που καλ­λιερ­γούν η επί­κλη­ση στη διπλω­μα­τία των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, η αστι­κή ομο­βρο­ντία για το τάχα «ανε­πί­και­ρο» των αγώ­νων και διεκ­δι­κή­σε­ων. Να προ­βλη­θεί η ορθό­τη­τα της πολι­τι­κής του Κόμ­μα­τος που κρι­τή­ριο έχει το συμ­φέ­ρον των λαών και όχι την κερ­δο­φο­ρία και τα συμ­φέ­ρο­ντα της μιας ή της άλλης αστι­κής τάξης.

Εκτός από το πρό­σφο­ρο έδα­φος που υπάρ­χει, η μάχη της πανε­ξόρ­μη­σης έχει τις δικές της απαι­τή­σεις για να είναι επι­τυ­χη­μέ­νη. Οι Οργα­νώ­σεις γνω­ρί­ζουν ποιες είναι αυτές, έχουν συγκε­ντρώ­σει άλλω­στε τη θετι­κή πεί­ρα όλου του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος από ανά­λο­γες προ­σπά­θειες. Ετσι, με χαρ­τί και μολύ­βι, οι ΚΟΒ και οι ΟΒ βάζουν κάτω σχέ­διο, κατα­με­ρί­ζουν συγκε­κρι­μέ­να τα πλά­να της εφη­με­ρί­δας, καταρ­τί­ζουν το πρό­γραμ­μα περιο­δειών και εξορ­μή­σε­ων φρο­ντί­ζο­ντας να βρε­θούν σε όλους του μαζι­κούς χώρους, εντάσ­σουν στη μάχη της δια­κί­νη­σης οπα­δούς και φίλους, ξεχω­ρί­ζουν νέες περι­πτώ­σεις όπου πρέ­πει πάση θυσία να φτά­σει ο «Ριζο­σπά­στης» με την Απόφαση.

Ριχνό­μα­στε λοι­πόν με όλες μας τις δυνά­μεις στη μάχη για να φτά­σουν ο «Ριζο­σπά­στης» και η Από­φα­ση παντού, να μπει σε κάθε χώρο δου­λειάς και λαϊ­κό σπί­τι η φωνή του Κόμ­μα­τος, η θέση του για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο