Πανεπιστήμια: Ή με τα ΜΑΤ ή με τους φοιτητές

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες, με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, το μεγα­λύ­τε­ρο τρι­το­βάθ­μιο εκπαι­δευ­τι­κό ίδρυ­μα της χώρας, το Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, έχει μετα­τρα­πεί σε ένα απέ­ρα­ντο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα. Οι εικό­νες με τα ΜΑΤ και τους ασφα­λί­τες να έχουν κυριο­λε­κτι­κά κατα­σκη­νώ­σει εντός και εκτός πανε­πι­στη­μί­ου, το αίμα των χτυ­πη­μέ­νων από γκλομπ και χημι­κά φοι­τη­τών, η απο­πνι­κτι­κή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Πανε­πι­στή­μια: Ή με τα ΜΑΤ ή με τους φοι­τη­τές.