Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεπιστήμια: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την επιστροφή στα αμφιθέατρα – Αγνοήθηκαν τα αιτήματα των φοιτητών

Στη δημο­σιό­τη­τα έδω­σε το το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας το ΦΕΚ με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις επα­να­λει­τουρ­γί­ας των πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των. Προ­ϋ­πο­θέ­σεις που δεν απα­ντούν ι σε μία σει­ρά από ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν τους φοι­τη­τές και τα οποία όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα οι Σύλ­λο­γοι έθε­σαν επι­τα­κτι­κά με παρεμ­βά­σεις και προς το υπουρ­γείο και προς τις διοι­κή­σεις των σχο­λών χωρίς να επι­λυ­θούν. Όπως για παρά­δειγ­μα να δοθεί έκτα­κτο κον­δύ­λι για την κάλυ­ψη των ανα­γκών των πανε­πι­στη­μί­ων . Να προ­σλη­φθούν καθη­γη­τές και προ­σω­πι­κό καθα­ριό­τη­τας. Να αξιο­ποι­η­θούν επι­πλέ­ον αμφι­θέ­α­τρα, αίθου­σες, συνε­δρια­κά κέντρα για την αραί­ω­ση των φοιτητών.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πώς τα αμφι­θέ­α­τρα θα λει­τουρ­γούν με πλη­ρό­τη­τα 100%, κάτι που έχει προ­κα­λέ­σει του­λά­χι­στον έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό στην ακα­δη­μαϊ­κή κοι­νό­τη­τα και ανη­συ­χία στους φοιτητές.

Στην ΚΥΑ προ­βλέ­πε­ται ότι το διδα­κτι­κό προ­σω­πι­κό και οι φοι­τη­τές, προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τέ­χουν στη δια ζώσης εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία των ΑΕΙ οφεί­λουν να πλη­ρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

– επι­δει­κνύ­ουν πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού έχο­ντας ολο­κλη­ρώ­σει προ του­λά­χι­στον 14 ημε­ρών τον εμβο­λια­σμό για κορω­νο­ϊό COVID-19 ή

–επι­δει­κνύ­ουν πιστο­ποι­η­τι­κό νόση­σης τελευ­ταί­ου εξα­μή­νου, ή

– επι­δει­κνύ­ουν βεβαί­ω­ση αρνη­τι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο (rapid ή PCR) για κορω­νο­ϊό 2 φορές την εβδο­μά­δα, με δική τους δαπά­νη, έως 48 ώρες πριν την προ­σέ­λευ­σή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρί­τη και Παρασκευή.

Επι­πλέ­ον, τίθε­ται σε λει­τουρ­γία προ­σε­χώς η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα edupass.gov.gr, που θα δια­συν­δέ­ει την πλη­ρο­φο­ρία σχε­τι­κά με τον εμβο­λια­σμό, νόση­ση ή τα εργα­στη­ρια­κά τεστ που κάνουν οι υπό­χρε­οι, με τις Γραμ­μα­τεί­ες του κάθε τμή­μα­τος.

Το πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει ως εξής:

Κάθε Σχο­λή ή Τμή­μα ΑΕΙ, με από­φα­ση του αρμο­δί­ου οργά­νου, ορί­ζει τον υπεύ­θυ­νο δια­χεί­ρι­σης COVID-19 και τον ανα­πλη­ρω­τή του.

Η εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία στα ΑΕΙ που αφο­ρά στη διδα­σκα­λία μαθη­μά­των υπο­χρε­ω­τι­κών, υπο­χρε­ω­τι­κής επι­λο­γής ή ελεύ­θε­ρης επι­λο­γής), σεμι­να­ρί­ων εργα­στη­ρί­ων και κλι­νι­κών ή πρα­κτι­κών ασκή­σε­ων στο πλαί­σιο προ­γραμ­μά­των σπου­δών κάθε κύκλου πραγ­μα­το­ποιεί­ται με διά ζώσης εκπαί­δευ­ση των φοι­τη­τών (σε ποσο­στό 100%) και στην μέγι­στη πλη­ρό­τη­τα των αιθου­σών και σύμ­φω­να με τα ορι­ζό­με­να στον εγκε­κρι­μέ­νο κανο­νι­σμό του κάθε προ­γράμ­μα­τος σπουδών.

Η εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία στα ΑΕΙ πραγ­μα­το­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα ορι­ζό­με­να στον εγκε­κρι­μέ­νο κανο­νι­σμό του κάθε προ­γράμ­μα­τος σπουδών.

Η διε­νέρ­γεια πρα­κτι­κής άσκη­σης φοι­τη­τών κάθε κύκλου σπου­δών με φυσι­κή παρου­σία σε φορείς του δημο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα πραγ­μα­το­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα ειδι­κό­τε­ρα μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας και τους όρους που ισχύ­ουν ανά φορέα για τους λοι­πούς εργαζομένους.

Η χρή­ση μάσκας είναι υπο­χρε­ω­τι­κή τόσο σε εσω­τε­ρι­κούς, όσο και εξω­τε­ρι­κούς χώρους των ΑΕΙ όπου υπάρ­χει συνω­στι­σμός. Εξαι­ρού­νται περι­πτώ­σεις όπου η φύση του διδα­σκό­με­νου μαθή­μα­τος δεν επι­τρέ­πει τη διε­ξα­γω­γή τους με χρή­ση μάσκας (π.χ. αθλή­μα­τα σε Σχο­λές Φυσι­κής Αγω­γής, χρή­ση πνευ­στών μου­σι­κών οργά­νων σε Τμή­μα­τα Μου­σι­κών Σπουδών).

Τηρού­νται όλα τα ανα­γκαία μέτρα Υγιει­νής και Καθαριότητας/Απολύμανσης σε όλους τους εκπαι­δευ­τι­κούς χώρους των ΑΕΙ, η δια­σφά­λι­ση επαρ­κούς αερι­σμού, ο συνε­χής καθα­ρι­σμός και η εφαρ­μο­γή απο­λυ­μα­ντι­κών σε επι­φά­νειες και εργα­στη­ρια­κό εξοπλισμό.

Λει­τουρ­γία αιθου­σών πολυ­μέ­σων – ανα­γνω­στη­ρί­ων – βιβλιο­θη­κών: Είσο­δος με επί­δει­ξη βεβαί­ω­σης εμβο­λια­σμού ή νόση­σης ή αρνη­τι­κού δια­γνω­στι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος. — Υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας.

Φοι­τη­τι­κά γυμνα­στή­ρια: Λει­τουρ­γία σύμ­φω­να με τα ισχύ­ο­ντα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα λει­τουρ­γί­ας των γυμναστηρίων.

Κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος: Εφαρ­μό­ζο­νται τα μέτρα και οι ειδι­κό­τε­ροι κανό­νες λει­τουρ­γί­ας κατα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος για τα φοι­τη­τι­κά εστια­τό­ρια και τα κυλι­κεία (σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους μόνο εμβο­λια­σμέ­νοι ή νοσή­σα­ντες) – Δυνα­τό­τη­τα λήψης φαγη­τού σε πακέ­το για τους μη εμβο­λια­σμέ­νους ή μη (διευ­κρι­νι­στι­κά) νοσή­σα­ντες φοι­τη­τές, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση μη παρα­μο­νής στους εσω­τε­ρι­κούς χώρους των εστιατορίων.

Φοιτητικές εστίες:

Τήρη­ση όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων Περι­βαλ­λο­ντι­κής Υγιει­νής και Καθα­ριό­τη­τας σε όλους τους κοι­νό­χρη­στους χώρους της εστίας.

Απο­μό­νω­ση σύμ­φω­να με τις εκά­στο­τε ισχύ­ου­σες οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ τυχόν δια­μέ­νο­ντος φοι­τη­τή σε φοι­τη­τι­κή εστία που έχει δια­γνω­σθεί ως θετι­κός στον covid-19 σε μονό­κλι­νο δωμά­τιο, εφό­σον δεν δια­μέ­νει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.

Τελε­τές ορκω­μο­σί­ας με φυσι­κή παρου­σία: Η είσο­δος εκπρο­σώ­πων του ΑΕΙ, φοι­τη­τών και επι­σκε­πτών θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται κατό­πιν επί­δει­ξης βεβαί­ω­σης εμβο­λια­σμού ή νόση­σης ή αρνη­τι­κού εργα­στη­ρια­κού απο­τε­λέ­σμα­τος και με υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας.

Προ­γράμ­μα­τα ανταλ­λα­γής – κινη­τι­κό­τη­τας φοι­τη­τών, διδα­κτι­κού και λοι­πού προ­σω­πι­κού των ΑΕΙ (π.χ. Erasmus) θα διε­νερ­γού­νται σύμ­φω­να με τους κανό­νες που ισχύ­ουν για τα ταξίδια.
Ίδιοι όροι λει­τουρ­γί­ας ισχύ­ουν και για τα Ινστι­τού­τα Επαγ­γελ­μα­τι­κής Κατάρ­τι­σης και τα Κολέγια.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο