Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Απειλές κατά προέδρου Φοιτητικού Συλλόγου καταγγέλλουν εκλεγμένοι με την «Πανσπουδαστική ΚΣ»

Την διοί­κη­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΠΔΜ) καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους της Κοζά­νης, καθώς σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα, εργα­ζό­με­νοι της υπη­ρε­σί­ας ασφά­λειας του Πανε­πι­στη­μί­ου στη ΖΕΠ στη Κοζά­νη, απο­μά­κρυ­ναν πανό και αφί­σες που ενη­μέ­ρω­ναν για τις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές στις 10 Μάη.

Μάλι­στα, ο υπεύ­θυ­νος της υπη­ρε­σί­ες προ­χώ­ρη­σε σε απα­ρά­δε­κτη απει­λή κατά του προ­έ­δρου του Συλ­λό­γου Φοι­τη­τών του Τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών και Μηχα­νι­κών Υπο­λο­γι­στών, λέγο­ντας πως θα του απα­γο­ρευ­τεί η είσο­δος στο χώρο του πανε­πι­στη­μί­ου, λόγω της ανάρ­τη­σης του πανό.

«Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγο­νός έρχε­ται να προ­στε­θεί στο απα­ρά­δε­κτο πει­θαρ­χι­κό συνα­δέλ­φων μας στην Πάτρα», σημειώ­νουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή», και καλούν τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες να ρίξουν στο κενό αυτές τις απει­λές. «Το πανε­πι­στή­μιο είναι ένας χώρος ελεύ­θε­ρης έκφρα­σης ιδε­ών, είναι δημο­κρα­τι­κό μας δικαί­ω­μα να εκφρά­ζου­με τη γνώ­μη μας, και κανέ­νας δεν μπο­ρεί να μας το στε­ρή­σει αυτό. Είναι δικαί­ω­μα των εκλεγ­μέ­νων στο ΔΣ του ΦΣ να ενη­με­ρώ­νουν τους συνα­δέλ­φους τους για τη δρα­στη­ριό­τη­τα των ΦΣ. Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τις συλ­λο­γι­κές μας δια­δι­κα­σί­ες», προσθέτουν.

Επί­σης, οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή» προ­χώ­ρη­σαν σε παρέμ­βα­ση στον πρό­ε­δρο του Τμή­μα­τος και τον Κοσμή­το­ρα της Σχο­λής, κατά την οποία υπήρ­ξε δέσμευ­ση για την εξα­σφά­λι­ση συγκε­κρι­μέ­νου χώρου για τις ανά­γκες του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου εντός της Σχολής.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο