Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ορκίστηκε ο φοιτητής που δεν του έδιναν το πτυχίο για το χαράτσι την Εστία

Μετά την κατα­κραυ­γή που προ­κά­λε­σε η άρνη­ση απο­νο­μής πτυ­χί­ου στον Λαυ­ρέ­ντη Κου­ρε­λά, τελειό­φοι­το φοι­τη­τή του Τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών του πρώ­ην ΤΕΙ Λάρι­σας, με την αιτιο­λο­γία ότι χρω­στά­ει χρή­μα­τα στο Πανε­πι­στή­μιο, καθώς δεν πλή­ρω­σε το χαρά­τσι για τη δια­μο­νή στις Εστί­ες, τελι­κά σήμε­ρα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η ορκω­μο­σία του, μέσα σε πανη­γυ­ρι­κό κλί­μα και επευ­φη­μί­ες από συνα­δέλ­φους του και τις οικο­γέ­νειες τους που βρέ­θη­καν στην ορκωμοσία.

Μεγά­λο ήταν το ενδια­φέ­ρον που έδει­ξε πλή­θος κόσμου για την υπό­θε­ση του φοι­τη­τή που ανέ­δει­ξε το δικαί­ω­μα στη δωρε­άν μόρ­φω­ση και στέγαση.

Ουσια­στι­κά ανα­δεί­χθη­κε η πίε­ση και τα απο­τε­λέ­σμα­τα που μπο­ρεί να φέρει ο συλ­λο­γι­κός αγώ­νας, αλλά ταυ­τό­χρο­να ανα­δει­κνύ­ε­ται και η ανά­γκη να συνε­χι­στεί ο αγώ­νας για το δικαί­ω­μα στη δωρε­άν στέ­γα­ση, για να δια­γρα­φούν όλα τα χρέη όλων των εστια­κών φοι­τη­τών, για να εγγυ­η­θεί το Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας ότι οι φοι­τη­τές που αδυ­να­τούν να πλη­ρώ­σουν για το δωμά­τιο δεν θα έχουν παρό­μοια προ­βλή­μα­τα με την από­κτη­ση πτυχίου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο