Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Επιστημονική ημερίδα για τα οφέλη της προσευχής (Ενα χρήσιμο ναρκωτικό ακόμα και στις σύγχρονες κοινωνίες;)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

«Το Πανε­πι­στή­μιο Πελο­πον­νή­σου (Εργα­στή­ριο Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης Υπη­ρε­σιών & Ποιό­τη­τας Ζωής), σε συνερ­γα­σία με την Ιερά Μητρό­πο­λη Μονεμ­βα­σιάς και Σπάρ­της, διορ­γα­νώ­νει ημε­ρί­δα με θέμα “τα οφέ­λη της προ­σευ­χής σε επι­χει­ρή­σεις και οργανισμούς”».

Αυτή είναι η είδη­ση (ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση στο τέλος) και δυστυ­χώς δε ξαφ­νιά­ζει μιας και ο ρόλος της εκκλη­σί­ας και της θρη­σκεί­ας είναι δεδο­μέ­νος στις σύγ­χρο­νες καπι­τα­λι­στι­κές κοι­νω­νί­ες. Σε συν­θή­κες καπι­τα­λι­στι­κής έξαρ­σης έρχε­ται η εκκλη­σία να δια­μορ­φώ­σει τη βάση του ιδε­ο­λο­γι­κού συμ­βι­βα­σμού των λαϊ­κών στρωμάτων.

Ας θυμη­θού­με τι έγι­νε μετά το 1990 στις χώρες της πρώ­ην Σοβιε­τι­κής Ένω­σης με την τεχνη­τή εμφύ­τευ­ση και καλ­λιέρ­γεια της θρη­σκευ­τι­κό­τη­τας σε αυτούς τους λαούς.

Έχει μακρά θητεία η θρη­σκεία, πιστός σύμ­μα­χος των εκά­στο­τε ιθυ­νό­ντων, στην καλ­λιέρ­γεια της άγνοιας, του απο­προ­σα­να­το­λι­σμού, του συμ­βι­βα­σμού και της υπο­τα­γής στους επί­γειους ισχυρούς.

Σε επο­χές που ο καπι­τα­λι­σμός δημιουρ­γεί ανα­σφά­λεια, φόβο ο ρόλος της θρη­σκεί­ας αναβαθμίζεται.

Πρό­σφα­τη είναι η είδη­ση από τη Βρα­ζι­λία (Μέσα Δεκέμ­βρη του 2016), 9 στους 10 Βρα­ζι­λιά­νους απο­δί­δουν την οικο­νο­μι­κή κρί­ση στο Θεό!!!

Την ώρα που η χώρα τους βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με μια βαθιά οικο­νο­μι­κή ύφε­ση εδώ και δύο χρό­νια, σχε­δόν οι εννιά Βρα­ζι­λιά­νοι στους δέκα (88%) απο­δί­δουν την οικο­νο­μι­κή τους κατά­στα­ση «στον Θεό», σύμ­φω­να με μια δημο­σκό­πη­ση του Ινστι­τού­του Ντα­τα­φό­λια που δημο­σιεύ­θη­κε την Κυριακή.

Το ποσο­στό όσων δήλω­σαν ότι το πιστεύ­ουν αυτό ξεπέ­ρα­σε το 90% μετα­ξύ όσων δήλω­σαν θρη­σκευό­με­νοι, όμως έφτα­σε το 70% και μετα­ξύ όσων είπαν πως δεν θρη­σκεύ­ο­νται. Ακό­μη και το 23% εξ όσων δήλω­σαν «άθε­οι» απά­ντη­σε «ναι» στην ερώ­τη­ση: «όλη την οικο­νο­μι­κή επι­τυ­χία της ζωής μου την οφεί­λω, πρώ­τα απ’ όλα, στον Θεό».

Αυτό που βιώ­νου­με σήμε­ρα στην Ελλά­δα, φτώ­χεια, ανερ­γία, έλλει­ψη προ­ο­πτι­κής για το μέλ­λον, «θεο­μη­νί­ες», πολέ­μου στη γει­το­νιά μας — μια σύγ­χρο­νη έκδο­ση των παλιών «αδά­μα­στων» ανώ­τε­ρων δυνά­με­ων – είναι το πρό­σφο­ρο έδα­φος για την καλ­λιέρ­γεια των μετα­φυ­σι­κών ερμη­νειών (εκεί που η επι­στή­μη σήμε­ρα μπο­ρεί να τα ερμη­νεύ­ει φαι­νό­με­να) και συμ­βι­βα­σμού (με τη δυστυ­χία που μπο­ρεί να είναι αιτία ριζοσπαστικοποίησης)

Τελι­κά η θρη­σκεία είναι ένα χρή­σι­μο ναρ­κω­τι­κό ακό­μα και στις σύγ­χρο­νες κοινωνίες:

«Η θρη­σκευ­τι­κή καχε­ξία είναι, κατά ένα μέρος, η έκφρα­ση της πραγ­μα­τι­κής καχε­ξί­ας και, κατά ένα άλλο, η δια­μαρ­τυ­ρία ενά­ντια στην πραγ­μα­τι­κή καχε­ξία. Η θρη­σκεία είναι ο στε­ναγ­μός του κατα­πιε­ζό­με­νου πλά­σμα­τος, η θαλ­πω­ρή ενός άκαρ­δου κόσμου, είναι το πνεύ­μα ενός κόσμου απ’ όπου το πνεύ­μα έχει λεί­ψει. Η θρη­σκεία είναι το όπιο του λαού» (Κ. Μαρξ).
***

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση

Ημε­ρί­δα στο Πανε­πι­στή­μιο Σπάρ­της με θέμα την προ­σευ­χή και τα οφέ­λη της σε επι­χει­ρή­σεις και οργανισμούς
13/01/2017

“Το Εργα­στή­ριο Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης Υπη­ρε­σιών & Ποιό­τη­τας Ζωής του Πανε­πι­στή­μιου Πελο­πον­νή­σου σε συνερ­γα­σία με την Ιερά Μητρό­πο­λη Μονεμ­βα­σί­ας και Σπάρ­της, διορ­γα­νώ­νει Επι­στη­μο­νι­κή Ημε­ρί­δα, με θέμα «Η Νοε­ρά Προ­σευ­χή ως οδη­γός ανά­πτυ­ξης και ενδυ­νά­μω­σης στις σύγ­χρο­νες επι­χει­ρή­σεις και οργα­νι­σμούς», τη Δευ­τέ­ρα στις 16 Ιανουα­ρί­ου 2017 και ώρα 17:00, στο αμφι­θέ­α­τρο της Σχο­λής Ανθρώ­πι­νης Κίνη­σης και Ποιό­τη­τας Ζωής του Πανε­πι­στη­μί­ου Πελο­πον­νή­σου, στη Σπάρτη.

Σκο­πό της ημε­ρί­δας απο­τε­λεί η προ­σέγ­γι­ση της έννοιας και της μεθό­δου — τεχνι­κής της Νοε­ράς Προ­σευ­χής, με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στην επί­δρα­σή της και στα οφέ­λη της στις σύγ­χρο­νες επι­χει­ρή­σεις και οργα­νι­σμούς (στε­λέ­χη του ιδιω­τι­κού, δημό­σιου, μη κερ­δο­σκο­πι­κού τομέα). Επί­σης η συσχέ­τι­ση της Νοε­ράς Προ­σευ­χής με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, παρα­γω­γι­κό­τη­τα και κερ­δο­φο­ρία των επιχειρήσεων.”

Η είσο­δος θα είναι ελεύθερη.
Θα δοθούν βεβαιώ­σεις παρα­κο­λού­θη­σης της ημερίδας.

Το πρό­γραμ­μα της ημε­ρί­δας έχει ως εξής:

 

17:00 — 17:15 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου,

Διευ­θυ­ντής του Εργα­στη­ρί­ου «Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης Υπη­ρε­σιών και Ποιό­τη­τας Ζωής». «Εισα­γω­γι­κή ομι­λία σχε­τι­κά με τους στό­χους του Εργα­στη­ρί­ου και της Ημερίδας»

17:15 — 17:40 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ.

«Η μέθο­δος της Νοε­ράς Προσευχής»

17:40 — 18:05 ΘΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ, Υπεύ­θυ­νη εκπαί­δευ­σης της Εται­ρεί­ας SAP Hellas.

«Τα οφέ­λη της πνευ­μα­τι­κής ανα­ζή­τη­σης στη δια­χεί­ρι­ση ενός στρεσ­σο­γό­νου εργα­σια­κού περιβάλλοντος»

18:05 — 18:30 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, Καθη­γη­τής Παν/μίου Πελοποννήσου.

«Απο­δο­τι­κό­τε­ρη επι­χεί­ρη­ση με Νοε­ρά Προσευχή»

18:30 — 18:55 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Καθη­γη­τής Τμή­μα­τος Πλη­ρο­φο­ρι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Πειραιά.

«Ο Πιστο­ποι­η­μέ­νος Επαγ­γελ­μα­τί­ας και οι Σύγ­χρο­νες Μορ­φές Τεχνο­λο­γί­ας για Επι­τυ­χή Έργα μέσα από τη χρή­ση της Κλί­μα­κας του Αγί­ου Ιωάν­νου του Σιναΐτου»

18:55 — 19:20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Βαρύ­το­νος συνερ­γά­της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής.

«Η επί­δρα­ση της Νοε­ράς Προ­σευ­χής στη σύγ­χρο­νη τέχνη»

19:20 — 19:45 ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, π. Διευ­θυ­ντής Εντα­τι­κο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ, Πανε­πι­στη­μια­κής ΜΕΘ στο Νοσο­κο­μείο Άγιοι Ανάργυροι.

Σχο­λια­σμός

19:45 — 19:50 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, Καθη­γη­τής Παν/μίου Πελοποννήσου.

Συμπε­ρά­σμα­τα Ημερίδας

19:50 — 20:00 Κλεί­σι­μο της εκδή­λω­σης από τον ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ κ. κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ.

 

Ο Διευ­θυ­ντής του Εργαστηρίου

Θάνος Κριε­μά­δης

Καθη­γη­τής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο