Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανηγυρισμοί ή για τα …πανηγύρια;

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Στη ΦΩΤΟ είναι η επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΕΞ για την πτή­ση μαχη­τι­κών της Τουρ­κί­ας 2,5 ναυ­τι­κά μίλια πλη­σί­ον της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης στις 20/5!!!

Μετά τους πανη­γυ­ρι­σμούς για την επί­σκε­ψη Μητσο­τά­κη στις ΗΠΑ ήλθε και η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα από την “σύμ­μα­χο” Τουρκία…Η νέα Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, «η στρα­τη­γι­κή συνερ­γα­σία με ΗΠΑ» κ.ά. προ­φα­νώς και δεν προ­στα­τεύ­ουν την κυριαρ­χία της χώρας μας, το αντί­θε­το θα λέγαμε…

Αυτό όμως που τους «ενο­χλεί» περισ­σό­τε­ρο – με βάση τη ανα­κοί­νω­ση- φαί­νε­ται πως δεν είναι η παρα­βί­α­ση του ενα­έ­ριου χώρου της χώρας μας (για τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης η «κόκ­κι­νη γραμ­μή» είναι τα 6 μίλια, ενώ ο εθνι­κός χώρος είναι τα 10).

Τους ενο­χλεί περισ­σό­τε­ρο ότι “.…Η ενέρ­γεια αυτή υπο­νο­μεύ­ει την συνο­χή και τις άμε­σες προ­τε­ραιό­τη­τες του ΝΑΤΟ, απο­τε­λώ­ντας και σαφή απει­λή για την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, σε μια κρί­σι­μη συγκυ­ρία, καθώς το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης απο­τε­λεί βασι­κό κόμ­βο μετα­φο­ράς δυνά­με­ων για την ενί­σχυ­ση των συμ­μά­χων μας.…”
Δηλα­δή ότι υπο­νο­μεύ­ει τη συμ­με­το­χή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, που από τα πράγ­μα­τα απο­δει­κνύ­ε­ται καθοριστικός…

ΝΑΤΟι­κό­τε­ροι δηλα­δή των ΝΑΤΟικών! 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο