Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανθεσσαλικό Στάδιο: Λαϊκή περιουσία και όχι «μαγαζί» του Μπέου!

Την παρα­χώ­ρη­ση του Παν­θεσ­σα­λι­κού Στα­δί­ου από τη δημο­τι­κή αρχή Βόλου επι­κε­φα­λής της οποί­ας είναι ο Αχιλ­λέ­ας Μπέ­ος, στην ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, πρό­ε­δρος της οποί­ας είναι …ο Αχιλ­λέ­ας Μπέ­ος (!), καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Βόλου, με ανα­κοί­νω­σή της.

Μάλι­στα, όπως σημειώ­νει «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», το ενοί­κιο που καλεί­ται να πλη­ρώ­σει η ΠΑΕ είναι προ­κλη­τι­κά χαμη­λό και δεν καλύ­πτει ούτε τα έξο­δα λει­τουρ­γί­ας, τα οποία θα φορ­τω­θούν στο λαό της πόλης.

Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Βγά­ζει μάτι” η πολι­τι­κή δια­χεί­ρι­σης του Παν­θεσ­σα­λι­κού Στα­δί­ου Βόλου από την δημο­τι­κή αρχή Βόλου για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών σχε­δί­ων της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, της οποί­ας πρό­ε­δρος είναι ο δήμαρ­χος Βόλου Αχ. Μπέ­ος. Οι εξε­λί­ξεις επα­λη­θεύ­ουν τις υπο­ψί­ες των Βολιω­τών για το “πού το πάει” ο δήμαρ­χος Βόλου, απο­δει­κνύ­ουν τους λόγους της αρνη­τι­κής στά­σης απέ­να­ντι στις ιστο­ρι­κές ποδο­σφαι­ρι­κές ομά­δες της πόλης και της συνο­λι­κό­τε­ρης δια­χεί­ρι­σης των ζητη­μά­των του ποδο­σφαί­ρου, καθώς επί­σης και την επι­δί­ω­ξη “άρι­στων” σχέ­σε­ων με την πολι­τι­κή ηγεσία.

Όπως είναι γνω­στό, η δημο­τι­κή αρχή Βόλου και ο κ. Μπέ­ος, ακο­λου­θώ­ντας κατά γράμ­μα την πολι­τι­κή των κομ­μά­των που τον στή­ρι­ξαν για να εκλε­γεί δήμαρ­χος και κυρί­ως της ΝΔ, έχει απο­δε­χτεί την παρα­χώ­ρη­ση του Παν­θεσ­σα­λι­κού Στα­δί­ου, χωρίς την πλή­ρη κάλυ­ψη των εξό­δων λει­τουρ­γί­ας και συντή­ρη­σης από το κρά­τος, απαλ­λάσ­σο­ντας την κυβέρ­νη­ση και την ΕΤΑΔ ΑΕ από ένα “βαρί­δι”.

Τώρα, προ­χω­ρά με ταχείς ρυθ­μούς στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των εγκα­τα­στά­σε­ων θέλο­ντας να επι­βά­λει την πλή­ρη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση στη χρή­ση του στα­δί­ου, μετα­φέ­ρο­ντας το κόστος λει­τουρ­γί­ας και συντή­ρη­σης του στα­δί­ου στις πλά­τες του βολιώ­τι­κου λαού και στις πλά­τες των οικο­γε­νειών που συμ­με­τέ­χουν σε αθλη­τι­κούς συλ­λό­γους, που πλη­ρώ­νουν κάθε μήνα για το δικαί­ω­μα των ίδιων και των παι­διών τους στον αθλη­τι­σμό, αγα­θό που θα έπρε­πε να απο­λαμ­βά­νουν δωρεάν.

Ταυ­τό­χρο­να, με βάση τους όρους παρα­χώ­ρη­σης του στα­δί­ου στις Ποδο­σφαι­ρι­κές Ανώ­νυ­μες Εται­ρεί­ες (ΠΑΕ), ο βολιώ­τι­κος λαός καλεί­ται με ίδιους πόρους, με δημο­τι­κή φορο­λο­γία, εκτός από τη συντή­ρη­ση μιας τερά­στιας αθλη­τι­κής εγκα­τά­στα­σης, να δια­σφα­λί­σει και τις “μπίζ­νες” των ΠΑΕ, στις οποί­ες παρα­χω­ρού­νται οι αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις του Παν­θεσ­σα­λι­κού με 1500€, μόνο, τον μήνα, μη τηρώ­ντας ούτε κατ’ ελά­χι­στον την, έτσι κι αλλιώς “κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη” στα συμ­φέ­ρο­ντα των ΠΑΕ, αθλη­τι­κή νομοθεσία.

Ενώ προ­βλέ­πε­ται ως πόρος – έσο­δο για τα “εθνι­κά γυμνα­στή­ρια” — αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις το 15% “επί των ακα­θα­ρί­στων εισπρά­ξε­ων των τελου­μέ­νων εις ταύ­τα πάσης φύσε­ως αθλη­τι­κών αγώ­νων” (αρθ. 9, Ν 423/1976), κυρί­ως από τα εισι­τή­ρια των αγώ­νων και τις δια­φη­μί­σεις στα στά­διο (αρθ. 56, Ν. 2725/1999), η δημο­τι­κή αρχή Βόλου, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει περισ­σό­τε­ρα έσο­δα ‑κέρ­δη στις ΠΑΕ, αρκεί­ται σε ένα μικρό κατ’ απο­κο­πή μηνιά­τι­κο μίσθιο, εξα­σφα­λί­ζο­ντας γι’ αυτές τη μερί­δα του λέο­ντος από τη διά­θε­ση των εισι­τη­ρί­ων και από τις συμ­βά­σεις για δια­φη­μί­σεις. Διευ­κρι­νί­ζου­με ότι οι πρό­σφα­τες συμ­βά­σεις παρα­χώ­ρη­σης του Παν­θεσ­σα­λι­κού δεν εμπί­πτουν ούτε στις νέες “χαρι­στι­κές” ρυθ­μί­σεις του αρθ. 6, Ν. 4809/2021, τρο­πο­λο­γία του Αυγε­νά­κη, βάση της οποί­ας μπο­ρούν να συμ­ψη­φί­ζο­νται οι δαπά­νες συντή­ρη­σης των αθλη­τι­κών χώρων από τις ΠΑΕ με το μίσθω­μα παραχώρησης.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Βόλου καλεί τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, που μοχθούν να τα βγά­λουν πέρα καθη­με­ρι­νά, να κατα­δι­κά­σουν την πολι­τι­κή της δημο­τι­κής αρχής και τους χει­ρι­σμούς της στη δια­χεί­ρι­ση του Παν­θεσ­σα­λι­κού για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΠΑΕ. Το Παν­θεσ­σα­λι­κό είναι λαϊ­κή περιου­σία. Δεν είναι ιδιο­κτη­σία και “οικό­πε­δο” καμιάς Ανώ­νυ­μης Εται­ρεί­ας. Δεν είναι “μαγα­ζί του Μπέου”.

Προ­τε­ραιό­τη­τα είναι οι κάλυ­ψη των ανα­γκών του μαζι­κού αθλη­τι­σμού, η κάλυ­ψη των ανα­γκών ερα­σι­τε­χνι­κών αθλη­τι­κών σωμα­τεί­ων με δωρε­άν παρα­χώ­ρη­ση των αθλη­τι­κών υπο­δο­μών. Βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση γι’ αυτό είναι η ανά­λη­ψη της συντή­ρη­σης και λει­τουρ­γί­ας αυτών από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό με την πρό­σλη­ψη του απα­ραί­τη­του μόνι­μου προ­σω­πι­κού και η γεν­ναία αύξη­ση των τακτι­κών επι­χο­ρη­γή­σε­ων των αθλη­τι­κών ομο­σπον­διών και των ερα­σι­τε­χνι­κών αθλη­τι­κών σωμα­τεί­ων, με βάση τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες για την ανά­πτυ­ξη του κάθε αθλή­μα­τος, χωρίς καμιά οικο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση της λαϊ­κής οικογένειας».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο