Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανικός και ψέματα…

Σε πανι­κό βρί­σκε­ται ο προ­πα­γαν­δι­στι­κός μηχα­νι­σμός της κυβέρ­νη­σης για­τί παρά την απε­γνω­σμέ­νη προ­σπά­θεια να παρου­σια­στεί το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης ως θετι­κό για τους εργα­ζό­με­νους έχουν αποτύχει.

Έτσι, μέσα σε συν­θή­κες παρα­λη­ρή­μα­τος και πανι­κού ο γνω­στός παπα­γά­λος της κυβέρ­νη­σης Πορ­το­σάλ­τε είπε σήμε­ρα στην τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΪ ότι οι εργά­τες «θα σπρώ­χνο­νται για το ποιος θα δου­λέ­ψει Κυριακή».

Αλή­θεια θα μας πει για­τί θα το κάνουν, όσοι το κάνουν; Οι δυο εργά­τες που σκο­τώ­θη­καν στο Βόλο την προη­γού­με­νη Κυρια­κή, για­τί το έκα­ναν; Μα για­τί δεν έχουν μεγά­λους μισθούς, για­τί τους έχουν οι εργο­δό­τες να δου­λεύ­ουν επτά ημέ­ρες την εβδο­μά­δα για να μπο­ρέ­σουν να ζήσουν με αξιο­πρέ­πεια την οικο­γέ­νειά τους. Ας πάει ο κύριος Πορ­το­σάλ­τε στις συζύ­γους και στα παι­διά αυτών των εργα­ζο­μέ­νων να τους εξη­γή­σει πόσο ευεργετήθηκαν!!!

Λέει συνει­δη­τά ψέμα­τα όταν ισχυ­ρί­ζε­ται ότι «οι εργα­ζό­με­νοι που θα δου­λεύ­ουν Κυρια­κή θα παίρ­νουν προ­σαύ­ξη­ση 75%». Αυτό ίσχυε μέχρι σήμε­ρα σε κλά­δους όπως η βιο­μη­χα­νία τρο­φί­μων – ποτών. Αν ψηφι­στεί το νομο­σχέ­διο αύριο, οι εργα­ζό­με­νοι αυτού του κλά­δου θα δου­λεύ­ουν Κυρια­κή αλλά δεν θα παίρ­νουν καμία προσαύξηση!

Επί­σης ο ίδιος και οι όμοιοι του ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι ο νόμος Χατζη­δά­κη το 2021 έλυ­νε το ίδιο θέμα και ότι οι εργα­ζό­με­νοι θα έκα­ναν ουρά για να δου­λέ­ψουν Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα. Γι’ αυτό ο νόμος Χατζη­δά­κη προ­έ­βλε­πε ότι η διευ­θέ­τη­ση γίνε­ται με «αίτη­ση του εργα­ζο­μέ­νου». Έλα όμως που οι εργά­τες δεν έκα­ναν ουρά και τώρα με τον και­νούρ­γιο νόμο της κυβέρ­νη­σης αυτή η προ­ϋ­πό­θε­ση καταρ­γεί­ται και η διευ­θέ­τη­ση θα γίνε­ται με «εντο­λή του εργο­δό­τη». Μα που πήγε η προ­θυ­μία των εργαζομένων;

Εκεί όμως που ο κ. Πορ­το­σάλ­τε έδω­σε ρέστα στην ψευ­τιά, ήταν όταν ισχυ­ρί­στη­κε ότι «τα συν­δι­κά­τα της βιο­μη­χα­νί­ας συμ­φω­νούν με το νομο­σχέ­διο». Κρύ­βει συνει­δη­τά από την κοι­νή γνώ­μη ότι όλες οι Ομο­σπον­δί­ες των εργα­ζο­μέ­νων στη Βιο­μη­χα­νία, όλα τα Εργα­τι­κά Κέντρα που καλύ­πτουν μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές ζώνες, όλα τα κλα­δι­κά και επι­χει­ρη­σια­κά σωμα­τεία στη βιο­μη­χα­νία αύριο απερ­γούν έχο­ντας κατα­δι­κά­σει ένα προς ένα το αντερ­γα­τι­κό έκτρωμα!

Αλλά τι να πει κι ο έρμος… πόσα ψέμα­τα να χωρέ­σουν σε δυο προ­τά­σεις, έχουν στε­ρέ­ψει και στα πιο φωτει­νά μυα­λά τα ψέμα­τα… εεε­εε τα επι­χει­ρή­μα­τα θέλα­με να πούμε…

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο