Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Πανσπουδαστική ΚΣ” ξανά 1η δύναμη! Για μια μεγάλη νίκη των φοιτητών!

Στην τελι­κή ευθεία βρι­σκό­μα­στε πια για τις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, που για την πλειο­ψη­φία των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων θα διε­ξα­χθούν την Τετάρ­τη 22 Μάη.

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη κάλ­πη της νεο­λαί­ας που θα στη­θεί λίγες μέρες πριν από τις ευρω­ε­κλο­γές και είναι ακό­μα μια μεγά­λη ευκαι­ρία να κατα­δι­κα­στεί η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, όσων κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νούν τη χώρα, που ευθύ­νο­νται για τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και αδιέ­ξο­δα της νέας γενιάς.

“Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ” 1η δύνα­μη ξανά! Για μια μεγά­λη νίκη των φοιτητών!

Η περί­ο­δος που δια­νύ­ου­με εξάλ­λου φορ­τί­ζε­ται έντο­να από τις μεγα­λειώ­δεις φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλο τον κόσμο κατά της σφα­γής στη Γάζα και όσων στη­ρί­ζουν το Ισρα­ήλ, ανά­με­σά τους φυσι­κά και η ΕΕ, η οποία πολύ­μορ­φα εκφρά­ζει τη στή­ρι­ξή της από την πρώ­τη στιγ­μή στη γενο­κτο­νία που συνε­χί­ζε­ται και κλι­μα­κώ­νε­ται εδώ και μήνες. Παρά την κρα­τι­κή κατα­στο­λή που δέχο­νται οι φοι­τη­τές δεν το βάζουν κάτω και οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες απλώ­νο­νται από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, ως στε­ντό­ρεια φωνή για το στα­μά­τη­μα της γενο­κτο­νί­ας των Παλαι­στι­νί­ων, την απε­μπλο­κή των πανε­πι­στη­μί­ων από τη στρα­τιω­τι­κή έρευ­να για το μακέ­λε­μα των λαών, τη λευ­τε­ριά της Παλαι­στί­νης κ.ο.κ.

Ενώ­νο­ντας τη φωνή των φοι­τη­τών της χώρας μας με αυτούς τους αγώ­νες των φοι­τη­τών σε όλο τον κόσμο η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» πήρε την πρω­το­βου­λία στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και κάλε­σε στις ολο­νύ­χτιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες που συγκλό­νι­σαν την Αθή­να, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη κι έκα­ναν τα πανε­πι­στή­μια κάστρα αγώ­να που εξέ­πεμ­ψαν το σύν­θη­μα «Το αίμα των παι­διών κηλί­δα που δε σβή­νει, ποτί­ζει το χώμα σε Ράφα — Παλαι­στί­νη. Να στα­μα­τή­σει τώρα η γενο­κτο­νία!».

Οι φοι­τη­τές στη χώρα μας εξάλ­λου έρχο­νται στις κάλ­πες μέσα σε μια χρο­νιά που όρθω­σαν ανά­στη­μα ξεδι­πλώ­νο­ντας επί­σης μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις, δηλώ­νο­ντας ξεκά­θα­ρα την αντί­θε­σή τους στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης και στα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια. «Στρι­μώ­ξα­με την κυβέρ­νη­ση, που νόμι­ζε ότι η ψήφι­ση των ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων θα ήταν “περί­πα­τος”, κατα­φέ­ρα­με να γίνου­με “φοι­τη­τές ξανά” όταν η κυβέρ­νη­ση έκλει­νε τις σχο­λές στην παν­δη­μία, να ανα­τρέ­ψου­με ψηφι­σμέ­νους νόμους, όπως, για παρά­δειγ­μα, την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, να κερ­δί­σου­με διεκ­δι­κή­σεις χρό­νων, όπως να καταρ­γη­θεί το χαρά­τσι στις φοι­τη­τι­κές εστί­ες, να αυξη­θεί το στε­γα­στι­κό επί­δο­μα, να απο­τρέ­ψου­με την από­σπα­ση της παι­δα­γω­γι­κής επάρ­κειας, την επί πλη­ρω­μή παρο­χή συγ­γραμ­μά­των και τόσα ακό­μα», δηλώ­νουν χαρα­κτη­ρι­στι­κά οι φοι­τη­τές της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», απα­ριθ­μώ­ντας νίκες και κατα­κτή­σεις των τελευ­ταί­ων χρό­νων και βάζο­ντας στό­χο για τρί­τη συνε­χό­με­νη χρο­νιά την πρώ­τη θέση.

Ο καθένας με την ψήφο του 
και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!
Να καταδικαστούν οι παρατάξεις που στηρίζουν
την πολιτική του πολέμου
και το «δικαίωμα στην αυτοάμυνα»
του κράτους — δολοφόνου Ισραήλ
Εμπρός για «Πανσπουδαστική ΚΣ» 
πρώτη δύναμη ξανά!

Θυμί­ζου­με ότι πέρ­σι στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές είχαν ψηφί­σει πάνω από 58.000 φοι­τη­τές και η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» με 19.660 ψήφους και ποσο­στό 34,98% είχε ανα­δει­χθεί για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά πρώ­τη δύνα­μη στα πανε­πι­στή­μια, αυξά­νο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τις δυνά­μεις της από το 2022 και πιέ­ζο­ντας την κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΑΠ, που μειώ­θη­κε περαι­τέ­ρω σε ποσο­στό, κατα­γρά­φο­ντας 25,69%.

Έτσι και φέτος η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» καλεί τους φοι­τη­τές να προ­σέλ­θουν μαζι­κά στις κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών στις 22 του Μάη και να στεί­λουν το μήνυ­μά τους.

 

Στο κάλε­σμά της στην τελι­κή ευθεία για τις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» ανα­φέ­ρει αναλυτικά:

«Την Τετάρ­τη 22 Μάη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε όλες τις σχο­λές της χώρας οι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές. Οι φοι­τη­τές ψηφί­ζου­με για να εκλέ­ξου­με τους εκπρο­σώ­πους μας στα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων και για να στεί­λου­με το δικό μας μήνυ­μα που μπο­ρεί να ταρα­κου­νή­σει την κυβέρ­νη­ση και όσους τη στηρίζουν.

Οι φετι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές είναι ξεχω­ρι­στές και η στά­ση κάθε φοι­τη­τή και φοι­τή­τριας μετρά­ει περισσότερο.

Ο καθένας με την ψήφο του
και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!

  • Μαζί ή απέ­να­ντι στον παγκό­σμιο ξεση­κω­μό ενά­ντια στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού;
  • Ναι ή όχι στη συγκά­λυ­ψη του εγκλή­μα­τος των Τεμπών; “Ολοι μαζί σκο­τώ­σα­με τα παι­διά στα Τέμπη” ή όλοι μαζί γινό­μα­στε η φωνή τους για να μην ξεχα­στεί το έγκλημα;
  • Ναι ή όχι στα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια; Υπέρ της υπο­βάθ­μι­σης ή της ανα­βάθ­μι­σης των σπου­δών μας, ενός σύγ­χρο­νου απο­κλει­στι­κά δημό­σιου και σύγ­χρο­νου πανεπιστημίου;
  • Φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους ζωντα­νούς, στή­ριγ­μα όλων των φοι­τη­τών, ή “φαντά­σμα­τα”, παρα­μά­γα­ζα εκφυλισμού;

Απέ­να­ντι στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και τη ΔΑΠ — ΝΔΦΚ υπάρ­χει αντί­πα­λο δέος: Η “Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας”, που δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές ανέ­δει­ξαν πρώ­τη δύνα­μη σε όλη τη χώρα!

Δυνα­μώ­νου­με τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους. Δυνα­μώ­νου­με τη φωνή μας! Μαζί μάθα­με να παλεύ­ου­με, μαζί ξέρου­με να νικάμε!

Είμα­στε όλοι μας: Η πλειο­ψη­φία των φοι­τη­τών με τις ανά­γκες μας, τα όνει­ρά μας και τις διεκ­δι­κή­σεις μας για τις σπου­δές και τη ζωή μας, και είναι μόνοι τους: Η κυβέρ­νη­ση, η ΔΑΠ — ΝΔΦΚ, η πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και τα κόμ­μα­τα που τη στηρίζουν.

Στις 22 Μάη η πλειοψηφία των φοιτητών
θα ακουστεί ξανά!
“Πανσπουδαστική ΚΣ” 1η δύναμη ξανά!
Για μια μεγάλη νίκη των φοιτητών!
».

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο