Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανσπουδαστική ΚΣ»: Όργιο νοθείας στις φοιτητικές εκλογές ετοιμάζει η ΔΑΠ! Δεν θα περάσει!

Το όργιο νοθεί­ας που ετοι­μά­ζει η ΔΑΠ στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές στις 10 Μάη καταγ­γέλ­λουν, παρου­σιά­ζο­ντας συγκε­κρι­μέ­να περι­στα­τι­κά, οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας», τονί­ζο­ντας ότι «δεν θα περάσει».

Όπως σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ», «μετά την ήττα της στις περ­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, μετά την απο­τυ­χία των ηλε­κτρο­νι­κών εκλο­γών-παρω­δία στις οποί­ες γύρι­σαν την πλά­τη οι φοι­τη­τές, τώρα η κυβερ­νη­τι­κή ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ετοι­μά­ζει όργιο νοθεί­ας στις φοι­τη­τι­κές εκλογές!

Οι καταγ­γε­λί­ες πέφτουν βροχή:

  • Μετεγ­γρα­φές “γαλά­ζιων” φοι­τη­τών! Στο Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά στέ­λε­χος της ΟΝΝΕΔ επι­κοι­νώ­νη­σε με τον πρό­ε­δρο του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου (εκλεγ­μέ­νο με την “Παν­σπου­δα­στι­κή”) και του ζήτη­σε “βοή­θεια” να προ­χω­ρή­σουν κάποιες “μετεγ­γρα­φές φοι­τη­τών” που δεν πλη­ρούν κανέ­να κρι­τή­ριο! Τέτοιες κινή­σεις γίνο­νται σε όλα τα Πανε­πι­στή­μια της χώρας! Αλή­θεια, τι στά­ση κρα­τά­ει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας; Ποιοι άλλοι κυβερ­νη­τι­κοί παρά­γο­ντες πιέ­ζουν για ανά­λο­γες “χάρες”; Το μόνο σίγου­ρο είναι πως η ΔΑΠ σχε­διά­ζει να “φυτέ­ψει” μέλη της στους κατα­λό­γους των τμη­μά­των 15 μέρες πριν από τις εκλογές!
  • 40άρηδες ΔΑΠί­τες “φοι­τη­τές με κατα­τα­κτή­ριες εξε­τά­σεις”. Στο ΔΙΠΑΕ εμφα­νί­ζο­νται ως “φοι­τη­τές” με ύπο­πτες βεβαιώ­σεις σπου­δών στε­λέ­χη της ΝΔ, από­φοι­τοι του ΠΑΜΑΚ και της Οδο­ντια­τρι­κής ΑΠΘ! Πρώ­τη φορά βλέ­που­με οδο­ντί­α­τρο στα 40 του να θέλει να γίνει νοση­λευ­τής ή γεω­πό­νος! Δεκά­δες τέτοιοι “φοι­τη­τές” υπάρ­χουν επί­σης στο Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά και αλλού. Τύποι άσχε­τοι με τις σχο­λές θα ψηφί­σουν στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές; Οι υπέρ­μα­χοι των δια­γρα­φών φοι­τη­τών θα δια­γρά­ψουν τους “αιώ­νιους” φοιτητοπατέρες;
  • Στέ­λε­χος της ΔΑΠ στο ΔΙΠΑΕ κυκλο­φο­ρού­σε με 3 φοι­τη­τι­κά πάσο από δια­φο­ρε­τι­κές σχο­λές! Όπως είναι γνω­στό, κάθε φοι­τη­τής δικαιού­ται μόνο ένα πάσο. Πώς βρέ­θη­καν στα χέρια του 3 πάσο; Σε πόσες σχο­λές είναι γραμ­μέ­νος; Πόσα ακό­μα στε­λέ­χη της ΔΑΠ έχουν τέτοια προ­νό­μια; Σε πόσες σχο­λές θα ψηφί­σουν οι συγκεκριμένοι;
  • Σε του­λά­χι­στον 40 πανε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα η ΔΑΠ για άλλη μια χρο­νιά θα στή­σει χωρι­στές κάλ­πες σε αντί­θε­ση με όλες τις άλλες παρα­τά­ξεις που συμ­με­τέ­χουν κανο­νι­κά στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές! Ενδει­κτι­κά στους πραγ­μα­τι­κούς Συλ­λό­γους του ΔΙΠΑΕ συμ­με­τέ­χουν οι παρα­τά­ξεις “Παν­σπου­δα­στι­κή”, ΕΑΑΚ, “Bloco”, ανε­ξάρ­τη­τα ψηφο­δέλ­τια, ενώ στους “συλ­λό­γους” της ΔΑΠ μόνο η …ΔΑΠ η οποία μάλι­στα κατα­με­τρά και ανα­κοι­νώ­νει μόνη της τα αποτελέσματα!

Ο κατά­λο­γος είναι ατέ­λειω­τος κι αν χρεια­στεί θα επα­νέλ­θου­με. Ξέρου­με ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είναι εκνευ­ρι­σμέ­νη που οι φοι­τη­τές ακύ­ρω­σαν τα σχέ­διά της για τα Πανε­πι­στή­μια. Θέλει να ξεμπερ­δεύ­ει με τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους για αυτό έχει αμο­λή­σει τη ΔΑΠ.

Ο φόβος τους δικαιο­λο­γεί­ται. Οι φετι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, με 1η δύνα­μη την “Παν­σπου­δα­στι­κή”, μπο­ρούν να στεί­λουν μαζι­κό μήνυ­μα κατα­δί­κης της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής και ενί­σχυ­σης της διεκ­δί­κη­σης για τις σπου­δές που μας αξίζουν!

Η στά­ση κάθε φοι­τη­τή και φοι­τή­τριας τώρα μετράει!

Με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή και στή­ρι­ξη της “Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ” στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές μπο­ρού­με να απο­μο­νώ­σου­με τη ΔΑΠ, να ακυ­ρώ­σου­με το σχέ­διο νοθεί­ας, να υπε­ρα­σπι­στού­με τις δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες των Συλλόγων!

Είναι στο χέρι μας!»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο