Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παξοί: Ασθενής μεταφέρεται στην καρότσα φορτηγού επειδή το παλιό ασθενοφόρο ήταν (πάλι) χαλασμένο (ΦΩΤΟ)

Ντρο­πή, λύπη και οργή προ­κα­λεί η εικό­να μιας ασθε­νούς από τους Παξούς, η οποία λόγω βλά­βης στο ασθε­νο­φό­ρο, μετα­φέ­ρε­ται στο νοσο­κο­μείο πάνω στην καρό­τσα ενός φορτηγού.

Όπως ανα­φέ­ρει το corfutvnews, η αρχι­κή γνω­στο­ποί­η­ση του θέμα­τος έγι­νε από τον Ιωάν­νη Βελ­λια­νί­τη, με δημο­σί­ευ­ση του στα social media:

«Σήμε­ρα κλή­θη­κα να μετα­φέ­ρω ασθε­νή με το φορ­τη­γό μου διό­τι χάλα­σε το ασθε­νο­φό­ρο, το οποίο είναι παλιό και παρου­σιά­ζει προ­βλή­μα­τα οι για­τροί και το προ­σω­πι­κό του Κέντρου Υγεί­ας Παξών κατα­βά­λουν υπε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θειες να εξυ­πη­ρε­τή­σουν της ανά­γκες των κατοί­κων του νησιού χρεια­ζό­μα­στε άμε­σα και­νούρ­γιο ασθε­νο­φό­ρο άμε­σα! Η κυρία αυτή έπρε­πε να φύγει το πρωί για εισα­γω­γή και έφυ­γε το μεση­μέ­ρι στης 14.15 με το ιπτά­με­νο δελ­φί­νι για Κέρ­κυ­ρα».

Αυτή είναι η κατά­ντια της δημό­σιας Υγεί­ας τη στγ­μή που το ιδιω­τι­κός τομές Υγεί­ας ενι­σχύ­ε­ται πικι­λο­τρό­πως με χρή­μα του Έλλη­να φορο­λο­γού­με­νου. Κέντρα Υγεί­ας χωρίς ασθε­νο­φό­ρα, χωρίς για­τρούς, χωρίς μηχα­νή­μα­τα και πολ­λές φορές και χωρίς τα απα­ραί­τη­τα αναλώσιμα…

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο