Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράγκα

Δεν έχουν τέλος τα προ­ε­κλο­γι­κά «ανα­κα­τέ­μα­τα» στα διά­φο­ρα ακρο­δε­ξιά, αντι­δρα­στι­κά μορ­φώ­μα­τα, από τα οποία δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει ο γνω­στός γυρο­λό­γος, δηλω­μέ­νος αντι­κομ­μου­νι­στής, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Πάτρας, Νικο­λό­που­λος… Μετά τα «βέλη» κατά του μορ­φώ­μα­τος ΝΙΚΗ ότι κρύ­βει την πολι­τι­κή του ταυ­τό­τη­τα και το πρό­γραμ­μά του «βρί­θει από ανοη­σί­ες», ήρθε ο «γάμος» με τον Βελό­που­λο, που κατέ­λη­ξε σε «δια­ζύ­γιο», επει­δή (όπως ο ίδιος άφη­νε να εννοη­θεί σαν απα­τη­μέ­νη σύζυ­γος) δεν τα βρή­καν στη μοι­ρα­σιά των «οφι­τσί­ων». Για να ακο­λου­θή­σει ο «γάμος» με τη ΝΙΚΗ! Ολα αυτά σε διά­στη­μα λιγό­τε­ρο του μισού μήνα… Τέτοια κινη­τι­κό­τη­τα υπάρ­χει στην ακρο­δε­ξιά παρά­γκα των δια­φό­ρων χρή­σι­μων ταγών που στέ­κο­νται απέ­να­ντι σε κάθε εργα­τι­κή, λαϊ­κή διεκ­δί­κη­ση. Αρκεί να δει κανείς ποια επι­χει­ρη­μα­τι­κά και άλλα συμ­φέ­ρο­ντα κρύ­βο­νται πίσω από όλα αυτά τα μορ­φώ­μα­τα, που κατά τ’ άλλα παρου­σιά­ζο­νται ως δήθεν «αντι­συ­στη­μι­κά» και «ανε­ξάρ­τη­τα», ενώ βρί­σκο­νται σε «δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία», ως κόμ­μα­τα «μιας χρή­σης» και «ειδι­κού σκο­πού. Να «ψυλ­λια­στεί» ο λαός για­τί προ­βάλ­λο­νται με τόση ζέση από prime time εκπο­μπές και από τα «σαλό­νια» μεγά­λης κυκλο­φο­ρί­ας εφη­με­ρί­δων. Και να ‘ναι πέρα για πέρα καθα­ρό ότι όλα αυτά τα μορ­φώ­μα­τα αθροί­ζο­νται στους θεμα­το­φύ­λα­κες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, που συν­θλί­βει τα δικά του δικαιώ­μα­τα και τις ανάγκες.

Μεταγραφές στον ακροδεξιό χώρο

Ο πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος του Αρεί­ου Πάγου Γεώρ­γιος Απο­στο­λά­κης τίθε­ται επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου επι­κρα­τεί­ας του κόμ­μα­τος ΝΙΚΗ για τις εκλο­γές της 25ης Ιου­νί­ου 2023, όπως γνω­στο­ποί­η­σε ο ίδιος μέσω ανάρ­τη­σής του.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται και έτσι για ακό­μα μια φορά η στε­νή σχέ­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού με ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα, καθώς άλλω­στε σχε­δόν έναν μήνα νωρί­τε­ρα ο πρώ­ην αντιει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, Αν. Κανελ­λό­που­λος, ήταν έτοι­μος να τεθεί επι­κε­φα­λής του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος Κασι­διά­ρη, αλλά τελι­κά κατέ­βη­κε με δικό του ακρο­δε­ξιό κόμμα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο