Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Παράνομη» η εκλογή του Ντιάζ-Κανέλ λέει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών

Λίγες μόλις ώρες αφό­του ο Μιγκέλ Ντιάζ-Κανέλ εξε­λέ­γη νέος πρό­ε­δρος της Κού­βας και τα όργα­να του ιμπε­ρια­λι­σμού άρχι­σαν να εξα­πο­λύ­ουν τις πρώ­τες επι­θέ­σεις. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή η περί­πτω­ση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του Οργα­νι­σμού Αμε­ρι­κα­νών Κρα­τών Λουίς Αλμά­γκρο ο οποί­ος σε ανα­κοί­νω­ση του χαρα­κτή­ρι­σε «παρά­νο­μη» την εκλο­γή του Ντιάζ-Κανέλ, εκτο­ξεύ­ο­ντας χυδαία επί­θε­ση ενά­ντια στο νησί της Επανάστασης. 

«Η προ­ε­δρι­κή δια­δο­χή της οποί­ας γίνα­με μάρ­τυ­ρες στην Κού­βα είναι μια προ­σπά­θεια δια­τή­ρη­σης ενός καθε­στώ­τος αυταρ­χι­κού, δυνα­στι­κού, οικο­γε­νειο­κρα­τι­κού. Αυτό ονο­μά­ζε­ται δικτα­το­ρία» ανέ­φε­ρε ο- γνω­στός για τις πολι­τι­κές δια­συν­δέ­σεις του με τις ΗΠΑ- Αλμάγκρο.

Λει­τουρ­γώ­ντας σαν φερέ­φω­νο της Ουά­σινγ­κτον και ανα­πα­ρά­γο­ντας τα γνω­στά επι­χει­ρή­μα­τα των εχθρών της Κού­βας, ο Γ.Γ. του Οργα­νι­σμού Αμε­ρι­κα­νών Κρα­τών υπο­γράμ­μι­σε ότι η ανά­δει­ξη του Ντί­ας-Κανέλ ακο­λου­θεί «δεκα­ε­τί­ες έλλει­ψης δημο­κρα­τί­ας και παρα­βιά­σε­ων των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και των θεμε­λιω­δών ελευθεριών».

Ο Λουίς Αλμάγκρο (αριστερά) σε συνάντηση του με τον τ.Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον.

Ο Λουίς Αλμά­γκρο (αρι­στε­ρά) σε συνά­ντη­ση του με τον τ.Υπουργό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον.

Να σημειω­θεί ότι ο Λουίς Αλμά­γκρο, πρώ­ην υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών της Ουρου­γουά­ης, έχει κατά και­ρούς επι­τε­θεί τόσο ενά­ντια στη Βενε­ζου­έ­λα όσο και στην Κού­βα, την ίδια στιγ­μή που δια­τη­ρεί στε­νούς δεσμούς με το πολι­τι­κό κατε­στη­μέ­νο στις ΗΠΑ. 

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το 2017, ο Αλμά­γκρο είχε προ­σκλη­θεί στην Κού­βα από αντι­κομ­μου­νι­στι­κή, αντε­πα­να­στα­τι­κή οργά­νω­ση η οποία ήθε­λε να του απο­νεί­μει βρα­βείο. Η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση του είχε τότε απα­γο­ρεύ­σει την είσο­δο στην κου­βα­νι­κή επικράτεια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο