Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράνομη κρίθηκε η απεργία στα καράβια — Ναυτεργάτες: Στους καταπέλτες θα κουρελιαστεί η απόφαση

“Να μην λεί­ψει κανείς από την περι­φρού­ρη­ση της αυρια­νής απερ­γί­ας, όλοι στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων” ανα­φέ­ρουν σε σημε­ρι­νή κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους τα 12 ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία της Πανελ­λή­νιας Ναυ­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας, με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή από­φα­ση του μονο­με­λούς πρω­το­δι­κεί­ου Πει­ραιά που έκρι­νε παρά­νο­μη την αυρια­νή 24ωρη απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών  ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης για τα εργασιακά.

Οι διοι­κή­σεις των σωμα­τείω προ­σθέ­τουν ότι «ο απερ­για­κός αγώ­νας των ναυ­τερ­γα­τών ενά­ντια στην κατάρ­γη­ση του 8ωρου, στο χτύ­πη­μα της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, δεν θα κρι­θεί σε καμία αίθου­σα δικαστηρίου.»

«Στο μακρύ κατά­λο­γο των εκβια­στι­κών μεθο­δεύ­σε­ων των εφο­πλι­στών και των επαί­σχυ­ντων απο­φά­σε­ων των Πρω­το­δι­κεί­ου Πει­ραιά, όπως και η σημε­ρι­νή, που έκρι­νε την απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών στις 16 Ιού­νη παρά­νο­μη, απα­ντά­με ότι θα κου­ρε­λια­στούν στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων, από την μαζι­κή — μαχη­τι­κή συμ­με­το­χή, των ναυ­τερ­γα­τών και στην αλλη­λεγ­γύη των εργα­ζο­μέ­νων» δια­μη­νύ­ουν  στην ανα­κοί­νω­σή τους οι διοι­κή­σεις των σωμα­τεί­ων που καλούν σε απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο λιμά­νι του Πει­ραιά στις 10 το πρωί και σε προ­συ­γκέ­ντρω­ση στις 5 το πρωί.

Η ανακοίνωση:

«Επα­να­λαμ­βά­νου­με για άλλη μια φορά ο απερ­για­κός αγώ­νας των ναυ­τερ­γα­τών ενά­ντια στην κατάρ­γη­ση του 8ωρου, στο χτύ­πη­μα της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, δεν θα κρι­θεί σε καμία αίθου­σα δικαστηρίου.

Στο μακρύ κατά­λο­γο των εκβια­στι­κών μεθο­δεύ­σε­ων των εφο­πλι­στών και των επαί­σχυ­ντων απο­φά­σε­ων των Πρω­το­δι­κεί­ου Πει­ραιά, όπως και η σημε­ρι­νή, που έκρι­νε την απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών στις 16 Ιού­νη παρά­νο­μη, απα­ντά­με ότι θα κου­ρε­λια­στούν στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων, από τη μαζι­κή — μαχη­τι­κή συμ­με­το­χή, των ναυ­τερ­γα­τών και στην αλλη­λεγ­γύη των εργαζομένων.

Οι εφο­πλι­στές στο να χτυ­πή­σουν το δικαί­ω­μα στην απερ­γία και να επι­βάλ­λουν σιγή νεκρο­τα­φεί­ου μαζί με τις κυβερ­νή­σεις τους, δεν διστά­ζουν να συνε­χί­ζουν να επι­κα­λού­νται στα δικα­στή­ρια τον ν. 330/1976 για το προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας πλοί­ου και να γρά­φουν στα “παλιά τους τα παπού­τσια” ακό­μα και διε­θνείς συμ­βά­σεις όπως ο “Κώδι­κας Ασφα­λούς Δια­χεί­ρι­σης Πλοί­ων” (ISM), που είναι από το 1980, είναι υπο­χρε­ω­τι­κός για άλλες τις ναυ­τι­λια­κές εται­ρεί­ες και καθο­ρί­ζει τους υπεύ­θυ­νους στην ασφά­λεια του πλοίου.

Τερά­στιες οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης να φέρει σε ψήφι­ση το αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο τη μέρα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, γνω­ρί­ζο­ντας εδώ και μήνες τις μαζι­κές αντι­δρά­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, των συν­δι­κά­των και την κλι­μά­κω­ση του απερ­για­κού αγώ­να τους, τη μέρα της συζή­τη­σης στη Βουλή.

Ο απερ­για­κός αγώ­νας των ναυ­τερ­γα­τών, των εργα­ζο­μέ­νων, είναι αγώ­νας για να έχουν και οι επό­με­νες γενιές, η αυρια­νή βάρ­δια της εργα­τι­κής τάξης, να έχει δου­λειά με δικαιώ­μα­τα. Ευχό­μα­στε καλή επι­τυ­χία στους μαθη­τές, που γρά­φουν πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και ενη­με­ρώ­νου­με ότι θα υπάρ­χει μέρι­μνα για τη μετα­κί­νη­ση των εκπαι­δευ­τι­κών στην πορ­θμεια­κή γραμ­μή Πέραμα-Σαλαμίνα.

Να μην λεί­ψει κανείς από την περι­φρού­ρη­ση της αυρια­νής απερ­γί­ας, όλοι στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων. Απερ­για­κή προ­συ­γκέ­ντρω­ση ναυ­τερ­γα­τών, Τετάρ­τη 16 Ιού­νη στις 5 το πρωί στο λιμά­νι του Πει­ραιά. Απερ­για­κή Συγκέ­ντρω­ση στο λιμά­νι του Πει­ραιά στις 10 π.μ.

Οι Διοι­κή­σεις των Σωματείων:

Πανελ­λή­νια Ένω­ση Πλοιάρ­χων ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Μηχα­νι­κών ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αρχι­θα­λα­μη­πό­λων — Θαλα­μη­πό­λων ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κατω­τέ­ρων Πλη­ρω­μά­των Μηχα­νής ΕΝ «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
Πανελ­λή­νια Επαγ­γελ­μα­τι­κή Ένω­ση Μαγεί­ρων ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Ηλε­κτρο­λό­γων — Ηλε­κτρο­νι­κών Ε.Ν
Πανελ­λή­νιος Σύν­δε­σμος Οικο­νο­μι­κών Αξιω­μα­τι­κών ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Μηχα­νι­κών ΜΕΚ ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Φρο­ντι­στών ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Προ­σω­πι­κού Τρο­φο­δο­σί­ας ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Πρα­κτι­κών Πλοιάρ­χων — Κυβερ­νη­τών ΕΝ
Πανελ­λή­νια Ένω­ση Ναυ­τών M/S — Π/Κ — Ο/Γ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο