Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράσιτα

Δισε­κα­τομ­μύ­ρια πάνε κι έρχο­νται και φέτος στην ετή­σια λίστα του περιο­δι­κού «Forbes».

Με περιου­σία 211 δισ. δολά­ρια, την παγκό­σμια πρω­τιά των κροί­σων κατέ­κτη­σε ο Μπ. Αρνό, του Ομί­λου «Λουί Βιτόν», ξεπερ­νώ­ντας τον Ι. Μασκ της «Τέσλα» και του «Τουί­τερ», ο οποί­ος …έμει­νε στα 180 δισ., και τον Μπέ­ζος της «Αμα­ζον», ο οποί­ος είναι στα 114 δισ. Στη λίστα φιγου­ρά­ρουν και μερι­κοί Ελλη­νες μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, με τους εφο­πλι­στές να έχουν τη μεγα­λύ­τε­ρη εκπρο­σώ­πη­ση, ενώ ακο­λου­θούν τρα­πε­ζί­τες και πετρε­λαιά­δες, με περιου­σία 16,6 δισ. δολάρια.

Συνο­λι­κά, οι 2.640 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι του πλα­νή­τη έχουν περιου­σία 12,2 τρισ. δολα­ρί­ων. Οι περισ­σό­τε­ροι προ­έρ­χο­νται από τις ΗΠΑ (735, με περιου­σία 4,5 τρισ. δολα­ρί­ων) και ακο­λου­θούν η Κίνα μαζί με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο (562, με 2 τρισ.), η Ινδία (169, με 675 δισ.), η Γερ­μα­νία (126) και η Ρωσία (105).

Αν κάτι απο­δει­κνύ­ει αυτός ο αμύ­θη­τος πλού­τος, προ­ϊ­όν της εκμε­τάλ­λευ­σης εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­ζο­μέ­νων, είναι η υπε­ρώ­ρι­μη ανά­γκη να απαλ­λα­γούν από τα παρά­σι­τα — εκμε­ταλ­λευ­τές τους. Μόνο έτσι θα μπο­ρούν να ικα­νο­ποι­ή­σουν τις σύγ­χρο­νες και διευ­ρυ­μέ­νες ανά­γκες τους, με βάση τις τερά­στιες επι­στη­μο­νι­κο­τε­χνι­κές δυνα­τό­τη­τες της επο­χής, στέλ­νο­ντας στα αζή­τη­τα και όσους τους καλούν σήμε­ρα «να τα βρουν» με τη φτώ­χεια τους και να δια­λέ­ξουν το «μικρό­τε­ρο κακό», σπέρ­νο­ντας αυτα­πά­τες ότι γίνε­ται και τα κέρ­δη να ευη­με­ρούν και ο λαός να ζει με βάση τις ανά­γκες του.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο