Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράσταση διαμαρτυρίας καλλιτεχνών με αναπηρία στη Δραματική Σχολή του Εθνικού — Απάντηση Εθνικού Θεάτρου

Μέλη της Κίνη­ση Καλ­λι­τε­χνών με Ανα­πη­ρία απέ­κλει­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα (15/9) την είσο­δο της Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου επί της οδού Πει­ραιώς, διεκ­δι­κώ­ντας το δικαί­ω­μα των ΑμεΑ στις καλ­λι­τε­χνι­κές σπου­δές. Η δια­μαρ­τυ­ρία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα, πρώ­τη μέρα των εξε­τά­σε­ων στη Δρα­μα­τι­κή σχολή.

«Στις 21 Αυγού­στου η γραμ­μα­τεία της σχο­λής του Εθνι­κού θεά­τρου απέ­στει­λε απα­ντη­τι­κό ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα σε υπο­ψή­φιο Κωφό, ανα­φέ­ρο­ντας ότι απο­κλεί­ει τη συμ­με­το­χή του στις εισα­γω­γι­κές εξε­τά­σεις του με τη δικαιο­λο­γία ότι η κατάρ­γη­ση του 370/1983 δεν ισχύ­ει για τις εξε­τά­σεις του Εθνι­κού Θεά­τρου και του ΚΘΒΕ, όπου και παρα­μέ­νει ο ρατσι­στι­κός θεσμι­κός απο­κλει­σμός της “αρτι­μέ­λειας”» καταγ­γέλ­λει συγκε­κρι­μέ­να η Κίνη­ση Καλ­λι­τε­χνών με Ανα­πη­ρία σε ανα­κοί­νω­ση της και προ­σθέ­τει πως «αν δεν μπο­ρούν οι ανάπηρες/οι να συμ­με­τέ­χουν ισό­τι­μα στην δια­δι­κα­σία των εξε­τά­σε­ων ΔΕΝ μπο­ρεί να δώσει εξε­τά­σεις ΚΑΝΕΝΑΣ και ΚΑΜΙΑ». «Αξιώ­νου­με όλα εκεί­να τα απα­ραί­τη­τα, ώστε να μπο­ρούν οι άνθρω­ποι να συνυ­πάρ­χουν ανε­μπό­δι­στα στο σανί­δι είτε ως εκπαιδευόμενοι/ες ηθο­ποιοί είτε ως επαγ­γελ­μα­τί­ες ηθο­ποιοί που θα δου­λεύ­ουν σε ένα θέα­τρο» σημειώ­νουν χαρακτηριστικά.

Όπως ανα­φέ­ρει, επί­σης, στην ανα­κοί­νω­ση της, η Κίνη­ση Καλ­λι­τε­χνών με Ανα­πη­ρία διεκ­δι­κεί δικαιω­μα­τι­κά να «απο­τε­λέ­σει συμ­βου­λευ­τι­κό-επο­πτι­κό όργα­νο του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού σε θέμα­τα: προ­σβα­σι­μό­τη­τας στο δομη­μέ­νο περι­βάλ­λον, καθο­λι­κής πρό­σβα­σης στο περιε­χό­με­νο ενός καλ­λι­τε­χνι­κού έργου, πρό­σβα­σης στο περιε­χό­με­νο των σπου­δών, προ­σαρ­μο­γής της εκπαί­δευ­σης στην ανθρώ­πι­νη ποι­κι­λο­μορ­φία με την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ενη­με­ρω­τι­κών σεμι­να­ρί­ων και εκπαι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των, τη λει­τουρ­γία Ανώ­τε­ρης Σχο­λής Δρα­μα­τι­κής Τέχνης της Κίνη­σης για άτο­μα με και χωρίς ανα­πη­ρία καθώς και τον από κοι­νού εκπαι­δευ­τι­κό ανα­σχε­δια­σμό συμπε­ρι­λη­πτι­κής προ­σέγ­γι­σης σπου­δα­στών δρα­μα­τι­κών σχολών».

Από την πλευ­ρά του το Εθνι­κό Θέα­τρο σε ανα­κοί­νω­σή του, ενη­με­ρώ­νει ότι «καθώς το ζήτη­μα της εισα­γω­γής των ΑμεΑ στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου βρί­σκε­ται σε μετα­βα­τι­κό στά­διο, η πρώ­τη κρα­τι­κή σκη­νή δεσμεύ­ε­ται να δεχτεί για τις εισα­γω­γι­κές εξε­τά­σεις του σπου­δα­στι­κού έτους 2017–2018 σχε­τι­κές αιτήσεις».

Επί­σης, εκφρά­ζει τη βού­λη­σή του «να πρω­το­στα­τή­σει στις επι­κεί­με­νες δια­βου­λεύ­σεις μετα­ξύ της Κίνη­σης Καλ­λι­τε­χνών με Ανα­πη­ρία και του ΥΠΠΟ, ώστε να συμ­βά­λει, τόσο να διευ­θε­τη­θούν σε εύλο­γο χρο­νι­κό διά­στη­μα οι ανα­γκαί­ες νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις, όσο και η επε­ξερ­γα­σία των ανα­γκαί­ων λει­τουρ­γι­κών και εκπαι­δευ­τι­κών προ­σαρ­μο­γών που απαι­τού­νται για την απρό­σκο­πτη έντα­ξη των ΑμεΑ στο πλαί­σιο της θεα­τρι­κής εκπαίδευσης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο