Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράσταση Διαμαρτυρίας στην Κτ.Υπ. ενάντια στην τοποθέτηση κοντέινερ για τη 2χρονη προσχολική αγωγή (4–5 χρόνων)

Τη Δευ­τέ­ρα 13/07/20 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην έδρα της Κτι­ρια­κές Υπο­δο­μές Α.Ε (πρώ­ην Ο.Σ.Κ. ) όπως και είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί. Παρά την άρνη­ση της διοί­κη­σης για συνά­ντη­ση, στο γρα­πτό αίτη­μα που είχε γίνει από το Σύλ­λο­γο Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Βρε­φών και Νηπί­ων Και­σα­ρια­νής, την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των παρευ­ρι­σκο­μέ­νων οδή­γη­σε σε συνά­ντη­ση με τον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο κο. Γιάνναρη.

Η Ένω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Και­σα­ρια­νής συμ­με­τεί­χε στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας καθώς και στη συνά­ντη­ση, όπως και επί­σης εκπρό­σω­πος από την Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Αττι­κής και εκπρό­σω­ποι από το Σύλ­λο­γο Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε Βύρω­να-Και­σα­ρια­νής-Παγκρα­τί­ου «Ρόζα Ιμβριώτη».

Οφεί­λου­με να καταγ­γεί­λου­με σε όλους τους γονείς, ότι η πρώ­τη υπο­δο­χή ήταν από την αστυ­νο­μία, η οποία βρι­σκό­ταν έξω από το κτί­ριο της Κτ.Υπ. Α.Ε., εφαρ­μό­ζο­ντας απ’ ότι φαί­νε­ται από τις πρώ­τες κιό­λας ημέ­ρες τις παρα­γρά­φους του απα­ρά­δε­κτου πρό­σφα­του νομο­σχε­δί­ου ενά­ντια στις διαδηλώσεις.

Σας παρα­θέ­του­με το Ενη­με­ρω­τι­κό Δελ­τίο του Συλ­λό­γου  Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Βρε­φών και Νηπί­ων καθώς και φωτο­γρα­φι­κό υλικό:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εχθές Δευ­τέ­ρα 13/7/2020 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας του Συλ­λό­γου μας στις Κτι­ρια­κές Υπο­δο­μές ΑΕ (πρώ­ην Οργα­νι­σμό Σχο­λι­κών Κτη­ρί­ων), με τη στή­ρι­ξη και συμ­με­το­χή του Συλ­λό­γου Εκπ/κών ΠΕ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» και της Ένω­σης Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Συλ­λό­γων Γονέ­ων Και­σα­ρια­νής. Παρών ήταν και εκπρό­σω­πος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Αττικής.

Τη συνά­ντη­ση είχα­με ζητή­σει ως Σύλ­λο­γος από την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα και παρά την αρνη­τι­κή απά­ντη­ση που λάβα­με, δεν ακυ­ρώ­σα­με την παρά­στα­ση, και σωστά, αφού τελι­κά κατα­φέ­ρα­με να την πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με με τον Διευ­θύ­νο­ντα Σύμ­βου­λο της ΚΤΥΠ ΑΕ κ. Γιάνναρη.

Βέβαια οφεί­λου­με να πού­με ότι η πρώ­τη υπο­δο­χή έγι­νε από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, που βρί­σκο­νταν στην είσο­δο της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Στη συνά­ντη­ση καταγ­γεί­λα­με την εγκα­τά­στα­ση αιθου­σών τύπου container για την εφαρ­μο­γή της δίχρο­νης προ­σχο­λι­κής αγω­γής με ό,τι αυτή συνε­πά­γε­ται, την ανά­γκη άμε­σης αλλα­γής του σχε­δια­σμού με αντι­κα­τά­στα­σή τους με βαρέ­ως τύπου, αλλά και το άνοιγ­μα ενός δρό­μου χρη­μα­το­δό­τη­σης σχο­λι­κών κτη­ρί­ων και δέσμευ­σης χώρων για την ανέ­γερ­σή τους και λάβα­με τις εξής απαντήσεις:

 1. Στην ερώ­τη­σή μας, αν αυτές οι αίθου­σες μπο­ρούν να προ­τεί­νο­νται έστω και προ­σω­ρι­νά ως λύση, δεδο­μέ­νης της εμπει­ρί­ας μας (όχι κεντρι­κή θέρ­μαν­ση, παι­δι­κό άσθμα, τρα­ντάγ­μα­τα και γρή­γο­ρες αλλοιώ­σεις), υπήρ­ξε η αρχι­κή τοπο­θέ­τη­ση ότι πρό­κει­ται για κου­τιά αλλά …εξαι­ρε­τι­κά κου­τιά! για να κατα­λή­ξει ότι τελι­κά είναι εξαι­ρε­τι­κά για­τί … οι λαμα­ρί­νες τους είναι πιο καλο­βαλ­μέ­νες από το παρελ­θόν! Επι­ση­μαί­νο­ντάς του ότι το πρό­βλη­μα οξύ­νε­ται σε περί­ο­δο παν­δη­μί­ας απά­ντη­σε: «σε έξαρ­ση της Παν­δη­μί­ας θα κλεί­σουν τα σχο­λεία, οπό­τε … δεν θα υπάρ­χει πρόβλημα.»
 2. Επέ­μει­νε να μας παρου­σιά­σει τις νέες δια­δι­κα­σί­ες που εξα­σφά­λι­σαν fast track την τοπο­θέ­τη­ση των container. Για να επι­τα­χύ­νουν καθώς υπήρ­χαν καθυ­στε­ρή­σεις, άλλα­ξε το νομι­κό πλαί­σιο για να βγαί­νουν κατ’ εξαί­ρε­ση άδειες για προ­κα­τα­σκευα­σμέ­νες αίθου­σες – container και μόνο.
  Στην ερώ­τη­σή μας για­τί αυτές οι fast track δια­δι­κα­σί­ες δε γίνο­νται και για την απαλ­λο­τρί­ω­ση χώρων και το κτί­σι­μο σχο­λεί­ων ή έστω για βαρέ­ως τύπου κατα­σκευ­ές, αλλά γίνο­νται για μεγα­θή­ρια στο Ελλη­νι­κό κ.ά. είπε «…εμείς πάντως είμα­στε νόμι­μοι»! Μάλι­στα περη­φα­νεύ­θη­κε ότι .. μετά από 3 χρό­νια έχουν 70% κάλυ­ψη με την τοπο­θέ­τη­ση των container και εκτι­μούν ότι έως  20 Σεπτέμ­βρη θα είναι όλα έτοιμα…
 3. Η δημο­τι­κή αρχή έκα­νε συνά­ντη­ση μαζί τους, αλλά δεν προ­σκό­μι­σε κανέ­να σχέ­διο ή αντι­πρό­τα­ση και σήμε­ρα η ΚΤΥΠ δίνει στην Και­σα­ρια­νή 4 αίθου­σες με κόστος 12–13.000€. Οι άλλες 2 αίθου­σες δε γνω­ρί­ζει από πού δίνονται …
 4. Ανα­φο­ρι­κά με την ειδι­κή αγω­γή και τις ανά­γκες για τις 2 αίθου­σες στο Ειδι­κό σχο­λείο «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», μας είπαν χαρα­κτη­ρι­στι­κά, αν του πάει πρό­τα­ση από τον Δήμο, έχο­ντας ήδη γίνει η μελέ­τη και εγκρι­θεί από την ΚΤΥΠ όσον αφο­ρά την αρτιό­τη­τά της, θα εντα­χθεί στον σχεδιασμό! 
 5. Επι­μέ­νο­ντας στο κόστος και τη δια­φο­ρά των βαρέ­ως τύπου κατα­σκευών από τα container είπε ότι η πρώ­τη είναι κανο­νι­κή κατα­σκευή και ακο­λου­θεί­ται η ίδια δια­δι­κα­σία με τη συμ­βα­τι­κή κατα­σκευή (δηλ. χτί­σι­μο) ενώ η δεύ­τε­ρη ακο­λου­θεί τις γρή­γο­ρες δια­δι­κα­σί­ες και έχει ορί­ζο­ντα ζωής με βάση τον νόμο 4 χρόνια.
  Επί­σης είπε για τη βαρέ­ως τύπου κατα­σκευή ότι «μια προ­κα­τα­σκευή με όρους οικο­δο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας για ένα μεγά­λο συγκρό­τη­μα με βοη­θη­τι­κούς χώρους κλπ μπο­ρεί να φτά­σει τα 300.000€ ‑400.000€!!» Εικά­ζου­με επο­μέ­νως ότι, οι μεμο­νω­μέ­νες αίθου­σες βαρέ­ως τύπου έχουν πολύ χαμη­λό­τε­ρο κόστος…
 6. Κρί­σι­μη ήταν η παρέμ­βα­ση της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Αττι­κής, που ρώτη­σε αν υπάρ­χει ένας κεντρι­κός σχε­δια­σμός για την κατα­σκευή σχο­λι­κών υπο­δο­μών μετά την …προ­σω­ρι­νή λύση των container που απαι­τεί την εξα­σφά­λι­ση αντί­στοι­χων κον­δυ­λί­ων από το Κρά­τος, την Περι­φέ­ρεια, προ­σω­πι­κό στην ΚΤΥΠ που υπο­λει­τουρ­γεί κ.λπ. Η απά­ντη­ση ήταν γενι­κά ότι κάτι ετοι­μά­ζουν από Σεπτέμ­βρη με την Περι­φέ­ρεια να ανα­λαμ­βά­νει την δια­χεί­ρι­ση κον­δυ­λί­ων από το ΕΣΠΑ γι’ αυτό τον λόγο.
  Στην ερώ­τη­ση του εκπρο­σώ­που της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων, για­τί δεν αξιο­ποιεί­ται η πολε­ο­δο­μία που υπάρ­χει στην ΚΤΥΠ για να βρει κατάλ­λη­λα οικό­πε­δα είπε ότι έχουν μεγά­λο φόρ­το καθώς έχουν ανα­λά­βει εκτός των σχο­λεί­ων και τα κτή­ρια της πυρο­σβε­στι­κής, τα νοσο­κο­μεία κ.λπ. π.χ.  τώρα τους ζητεί­ται να παρα­δώ­σουν 50 ΜΕΘ μέσα σε 60 ημέρες.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 • Δεν υπήρ­χε κεντρι­κό σχέ­διο ούτε πριν αλλά ούτε και για μετά την υπο­χρε­ω­τι­κή εφαρ­μο­γή της 2χρονης προ­σχο­λι­κής αγω­γής και έτσι η προ­σω­ρι­νή λύση των 4ετών θα γίνει μόνι­μη. Έχου­με κακή εμπειρία.
 • Το μπα­λά­κι των ευθυ­νών πετιέ­ται από το Υπουρ­γείο, στην ΚΤΥΠ και από αυτή στους δήμους. Κανέ­νας κρί­κος αυτής της αλυ­σί­δας δεν απο­κα­λύ­πτει ότι δεν είναι προ­τε­ραιό­τη­τα η Παι­δεία, αλλά οι μεγά­λες μπίζ­νες όπως κάνει η Περι­φέ­ρεια δίνο­ντας 50 εκ. για την Μαρί­να του Ελλη­νι­κού για τα γιοτ που θα πηγαί­νουν στο καζί­νο, τα δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια για τις μεγά­λες ΠΑΕ κ.ο.κ.
 • Το επό­με­νο διά­στη­μα θα ανοί­ξει με αφορ­μή το νέο ΕΣΠΑ το παι­χνί­δι με τους μεγα­λο­ερ­γο­λά­βους που μέσα στην κρί­ση θα επι­δο­τη­θούν με νέο ζεστό χρή­μα για να φτιά­ξουν –αν φτιά­ξουν- σχο­λι­κές υπο­δο­μές με λογι­κή ΣΔΙΤ.
 • Το προ­σω­πι­κό της ΚΤΥΠ δεν επαρ­κεί, ιδιαί­τε­ρα οι μηχα­νι­κοί, χρειά­ζε­ται πολ­λα­πλά­σιο με μόνι­μη σχέ­ση εργα­σί­ας, για να καλύ­ψει το τερά­στιο εύρος εργα­σιών που έχει. Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά η ανά­γκη ενός κρα­τι­κού φορέα κατα­σκευ­ής και συντή­ρη­σης σχο­λι­κών κτη­ρί­ων, όπως ήταν ο ΟΣΚ, με κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση και πανελ­λα­δι­κό σχε­δια­σμό με βάση τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μόρ­φω­σης όλων των παιδιών.

🔻  Η ΛΥΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ. 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :

✔️  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ CONTAINER ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
✔️   ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
✔️   ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Η Δ.Ε.


 • To site του Συλ­λό­γου μας
 • Το ψήφι­σμα  για ηλε­κτρο­νι­κές υπογραφές

πηγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο