Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράσταση Κασιδιάρη στο δικαστήριο για να αποφύγει τη φυλακή

Με το που ανέ­βη­κε το προ­ε­δρείο, ο πρώ­ην βου­λευ­τής μπή­κε στη δικα­στι­κή αίθου­σα και κάθι­σε αρκε­τά πιο πίσω από τους άλλους συγκα­τη­γρού­με­νούς του που είναι παρόντες.

Κατά την εκφώ­νη­ση του ονό­μα­τός του ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης είπε: «Είμαι παρών και θα ήθε­λα τον λόγο μετά την εκφώ­νη­ση των ονο­μά­των». Λίγο αργό­τε­ρα έλα­βε το λόγο και ζήτη­σε κατ’ αντι­πα­ρά­στα­ση εξέ­τα­ση με τον συνερ­γά­τη του Σαμαρά

«Δυο μέρες πριν τη δολο­φο­νία, στις 16.9.2013, αυτός ο άνθρω­πος μιλά­ει με πρό­σω­πο που έχει επι­κοι­νω­νία με τον καθ’ ομο­λο­γί­αν δρά­στη. Και δεν είναι μόνο δύο μέρες πριν από τη δολο­φο­νία, έχει τηλε­φω­νι­κές επι­ι­κοι­νω­νί­ες και μηνύ­μα­τα και πιο πριν. Ως κατη­γο­ρού­με­νος ζητώ να δια­λευ­καν­θεί η υπό­θε­ση ακό­μα και αυτή την κρί­σι­μη ώρα. Το δικα­στή­ριο έχει υπο­χρέ­ω­ση να απο­δεί­ξει και την ενο­χή αλλα και την αθω­ό­τη­τα των κατη­γο­ρου­μέ­νων. Αυτή τη στιγ­μή έχει κατα­στρα­φει η ζωή μου κυριο­λε­κτι­κά για ένα έγκλη­μα που το έχω κατα­δι­κά­σει από την πρώ­τη στιγ­μή και δεν έχω καμία σχέση».

»Συντάσ­σο­μαι με την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση για την αθώ­ω­ση όλων των κατη­γο­ρου­μέ­ων και ζητώ ο εν λόγω κυβερ­νη­τι­κός παρά­γο­ντας, που σας έδω­σα όλα τα στοι­χεία, να έρθει εδώ για να εξη­γή­σει τι έλε­γε στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση με τον άνθρω­πο που μετά τη δολο­φο­νία μιλού­σε με τον καθ’ ομο­λο­γί­αν δρά­στη και να εξε­τα­στεί κατ’ αντι­πα­ρά­στα­ση μαζί μου».

Ο πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της βου­λευ­τής απο­χώ­ρη­σε, όταν η εισαγ­γε­λέ­ας επι­φυ­λά­χθη­κε να τοπο­θε­τη­θεί επί του αιτή­μα­τός του.

Θ. Καμπαγιάννης: «Φούσκες Κασιδιάρη για να αποφύγει τη φυλακή»

Γρά­φει σε σχό­λιο του στο facebook, ο Θανά­σης Καμπα­γιάν­νης συνη­γο­ρος των Αιγύ­πτιων αλιεργατών:

Μετά τη λήξη της απο­δει­κτι­κής δια­δι­κα­σί­ας, ο Κασι­διά­ρης, πανι­κό­βλη­τος εν όψει της από­φα­σης για την ανα­στο­λή ή μη της ποι­νής του, εμφα­νί­στη­κε σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο και πέτα­ξε μια αστεία στρα­κα­στρού­κα. Επι­κα­λέ­στη­κε στοι­χεία από έγγρα­φα άρσε­ων απορ­ρή­των ήδη γνω­στά και ανα­γνω­σθέ­ντα στο δικα­στή­ριο, στα οποία ανα­φέ­ρε­ται το τηλέ­φω­νο του στε­λέ­χους της τότε κυβέρ­νη­σης Σαμα­ρά Βαρ­τζό­που­λου. Πρό­κει­ται για αστειό­τη­τες: έχει ήδη προ­κύ­ψει ότι η ΗΓΕΣΙΑ της Χρυ­σής Αυγής μιλού­σε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ με τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της τότε κυβέρ­νη­σης Σαμα­ρά Πανα­γιώ­τη Μπαλ­τά­κο. Αν ο Κασι­διά­ρης ψάχνει να βρει τη σχέ­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης με την τότε κυβέρ­νη­ση, ας απευ­θυν­θεί στον συνερ­γά­τη του στη Βου­λή χρυ­σαυ­γί­τη Ζού­μπο ο οποί­ος τον ενη­μέ­ρω­νε για τις κατευ­θύν­σεις που έδι­νε ο Μπαλ­τά­κος για την ψήφο της Χρυ­σής Αυγής σε νομο­σχέ­δια της τότε κυβέρνησης.

Επί πεντέ­μι­ση χρό­νια δεν έρχο­νταν στο δικα­στή­ριο. Και τώρα που κατα­δι­κά­στη­καν και επί­κει­ται η φυλά­κι­σή τους, θυμή­θη­καν τη δικο­γρα­φία την οποία χαρα­κτή­ρι­ζαν “γελοία”.

Κακο­παιγ­μέ­νο θέα­τρο για τους τελευ­ταί­ους αφε­λείς, επι­θα­νά­τιος ρόγ­χος του ναζι­στι­κού μορφώματος».

Πηγή: thepressproject.gr

 

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο