Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράταση για αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Μέχρι την Τετάρ­τη 8 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59, παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων για εγγρα­φές και επα­νεγ­γρα­φές βρε­φών-νηπί­ων στους βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς του Οργα­νι­σμού Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού (ΟΑΕΔ) για τη σχο­λι­κή χρο­νιά 2020–2021.

Οι βρε­φο­νη­πια­κοί σταθ­μοί του ΟΑΕΔ λει­τουρ­γούν από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου έως τις 31 Ιου­λί­ου, από τις 6:45 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή) και απευ­θύ­νο­νται σε βρέ­φη-νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμ­βρί­ου 2020) έως 4 ετών. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, εφαρ­μό­ζε­ται ημε­ρή­σιο πρό­γραμ­μα δημιουρ­γι­κής απα­σχό­λη­σης, που εξα­σφα­λί­ζει την αρμο­νι­κή ψυχο­σω­μα­τι­κή και εκπαι­δευ­τι­κή ανά­πτυ­ξη των παι­διών. Τα κρι­τή­ρια επι­λο­γής είναι οικο­νο­μι­κά (με προ­τε­ραιό­τη­τα τα παι­διά με γονείς χαμη­λού εισο­δή­μα­τος) και κοι­νω­νι­κά (παι­διά πολύ­τε­κνων, ορφα­νά, παι­διά μονο­γο­νεϊ­κών οικο­γε­νειών, παι­διά ανα­πή­ρων, κ.λπ). Η δυνα­μι­κό­τη­τα των βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών καλύ­πτει τη φιλο­ξε­νία περί­που 2.000 βρε­φών και νηπίων.

Η υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων γίνε­ται απο­κλει­στι­κά ηλε­κτρο­νι­κά, μέσω του gov.gr, με τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης TAXISnet, στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidikostathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tou-organismou-apaskholeses-ergatikoudunamikou-oaed.

Συγκε­κρι­μέ­να, η δια­δρο­μή είναι: Αρχι­κή → Εκπαί­δευ­ση → Εγγρα­φή σε βρε­φι­κό και παι­δι­κό σταθ­μό → Εγγρα­φή σε βρε­φο­νη­πια­κό σταθ­μό του Οργα­νι­σμού Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού (ΟΑΕΔ).

Δικαιού­χοι είναι εργα­ζό­με­νοι και άνερ­γοι, οι οποί­οι το έτος 2019:

- είχαν 50 ημέ­ρες εργα­σί­ας στην ασφά­λι­ση του Ηλε­κτρο­νι­κού Εθνι­κού Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (e‑ΕΦΚΑ) (με κρα­τή­σεις υπέρ ΟΕΕ) ή
- έλα­βαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέ­ρες ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας ή
- έλα­βαν επι­δό­τη­ση ανερ­γί­ας του­λά­χι­στον 50 ημε­ρών ή
- συγκε­ντρώ­νουν του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες αθροι­στι­κά από τα παρα­πά­νω (ημέ­ρες εργα­σί­ας, ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας και επι­δό­τη­σης ανεργίας).

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­σκε­φτούν την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση http://www.oaed.gr/brephonepiakoi-stathmoi.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο