Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 18 Ιανουαρίου σε Δυτική Αττική, Κοζάνη, Ροδόπη και Κάλυμνο

Την παρά­τα­ση των πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέχρι τις 18 Ιανουα­ρί­ου στους δήμους Ασπρο­πύρ­γου, Ελευ­σί­νας της Δυτι­κής Αττι­κής, στους δήμους Εορ­δαί­ας, Κοζά­νης και Βοΐ­ου της ΠΕ Κοζά­νης, στις τοπι­κές κοι­νό­τη­τες Στρο­φής, Νέδας, Αγιο­χω­ρί­ου και Ήπιου του δήμου Αρριαν­νών της ΠΕ Ροδό­πης, καθώς και στην Κάλυ­μνο της περι­φέ­ρειας Νοτί­ου Αιγαί­ου ανα­κοί­νω­σε πριν λίγο η γενι­κή γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να, μετά από έκτα­κτη σύσκε­ψη στο Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να που έχουν προ­κύ­ψει στις περιο­χές αυτές με εντο­λή του υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκου Χαρ­δα­λιά, κατό­πιν σχε­τι­κής εισή­γη­σης και ομό­φω­νης σύμ­φω­νης γνώ­μης της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Προ­στα­σί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας Ένα­ντι Κορο­νοϊ­ού Covid-19, έχο­ντας υπό­ψη τα ευρή­μα­τα, την ηλι­κια­κή δια­στρω­μά­τω­ση των κατοί­κων, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των τεστ και των δεδο­μέ­νων της ιχνη­λά­τη­σης και με από­φα­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Βασί­λειου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, για επι­τα­κτι­κούς λόγους αντι­με­τώ­πι­σης σοβα­ρού κιν­δύ­νου δημό­σιας υγεί­ας και ειδι­κό­τε­ρα για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς των επι­πτώ­σε­ων της νόσου COVID-19, παρα­τεί­νε­ται η ισχύς των κάτω­θι περιο­ρι­στι­κών μέτρων:

Απα­γό­ρευ­ση μετα­κί­νη­σης εκτός των ορί­ων των Δήμων Ασπρο­πύρ­γου, Ελευ­σί­νας της ΠΕ Αττι­κής, των Δήμων Εορ­δαί­ας, Κοζά­νης και Βοΐ­ου της ΠΕ Κοζά­νης, της Περι­φέ­ρειας Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, των ΤΚ Στρο­φής, Νέδας, Αγιο­χω­ρί­ου και Ήπιου του Δήμου Αρρια­νών της ΠΕ Ροδό­πης, καθώς και εκτός της νήσου Καλύ­μνου, εξαι­ρου­μέ­νης της μετα­κί­νη­σης για λόγους υγείας.

Από τις 18:00 έως τις 05:00 απα­γό­ρευ­ση οποιασ­δή­πο­τε μετα­κί­νη­σης πολι­τών, εξαι­ρου­μέ­νων των εργα­ζο­μέ­νων και οι οποί­οι θα μπο­ρούν μόνο να μετα­κι­νού­νται από την οικία τους προς την εργα­σία τους και αντι­στρό­φως με απο­κλει­στι­κή άδεια του εργο­δό­τη τους.

Ανα­στο­λή πραγ­μα­το­ποί­η­σης θρη­σκευ­τι­κών τελετών.

Ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας κατα­στη­μά­των (λια­νε­μπο­ρί­ου, κλπ).

Επί­σης προβλέπεται:

Η λήψη μέρι­μνας από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Αν. Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης και Νοτί­ου Αιγαί­ου για την τρο­φο­δο­σία και την παρο­χή ειδών πρώ­της ανά­γκης (τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα κ.α.) των κατοί­κων και για την κάθε είδους συν­δρο­μή σε περι­πτώ­σεις κατοί­κων χρο­νί­ως πασχό­ντων και αναξιοπαθούντων.

Η λήψη μέρι­μνας της Περι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Αττι­κής, Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Αν. Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης και Νοτί­ου Αιγαί­ου για συν­δρο­μή σε προ­σω­πι­κό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί

Η επι­τή­ρη­ση και ανά­λη­ψη κάθε ανα­γκαί­ας ενέρ­γειας από την Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής (Γ.Α.Δ.Α.) την Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Αν. Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης και Νοτί­ου Αιγαί­ου για την τήρη­ση του κατ’ οίκον και γεω­γρα­φι­κού περιο­ρι­σμού των κατοίκων

Τα παρα­πά­νω περιο­ρι­στι­κά μέτρα ισχύ­ουν από τη Δευ­τέ­ρα 11 Ιανουα­ρί­ου στις 06:00 μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα 18 Ιανουα­ρί­ου οπό­τε και θα συνε­δριά­σει η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Προ­στα­σί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας Ένα­ντι Κορο­νοϊ­ού Covid-19 για την αξιο­λό­γη­ση των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδομένων.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Το σημα­ντι­κό­τε­ρο αρχαιο­λο­γι­κό εύρη­μα δεν θα βγει από τη γη, Βέρα Κλών­τζα-Γιά­κλο­βα – Μανώ­λης Κλώντζας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο