Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρά την απόφαση του ΣΑ το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα της Γάζας — Διεθνής πίεση για κατάπαυση του πυρός

Το νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας μετα­τρά­πη­κε για ακό­μη μια φορά τη νύχτα της Τρί­της προς Τετάρ­τη σε θέα­τρο εντα­τι­κών, σφο­δρών ισραη­λι­νών αερο­πο­ρι­κών βομ­βαρ­δι­σμών, παρά τη διε­θνή πίε­ση για να κηρυ­χθεί «άμε­ση κατά­παυ­ση του πυρός» στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κο, που παρα­μέ­νει αντι­μέ­τω­πος με γενι­κευ­μέ­νο λιμό την 173η μέρα του πολέμου.

Πύρι­νη σφαί­ρα φώτι­σε τον νυχτε­ρι­νό ουρα­νό πάνω από τη Ράφα έπει­τα από αερο­πο­ρι­κό πλήγ­μα στην πόλη αυτή, στο νότιο άκρο της περιο­χής, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, όπου είναι συγκε­ντρω­μέ­νοι σε απέ­ρα­ντες σκη­νου­πό­λεις κάπου 1,5 εκατ. Παλαι­στί­νιοι, στην πλειο­νό­τη­τά τους βίαια εκτο­πι­σμέ­νοι εξαι­τί­ας των πολέ­μου αφα­νι­σμού των Παλαι­στι­νί­ων που έχει εξα­πο­λύ­σει το Ισρα­ήλ από την 7η Οκτωβρίου.

Νωρίς σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού ισλα­μι­στι­κού κινή­μα­τος έκα­νε λόγο για του­λά­χι­στον 3 νεκρούς και 12 τραυ­μα­τί­ες στα νυχτε­ρι­νά πλήγ­μα­τα στον τομέα της Ράφας.

Αν χρεια­ζό­ταν κάποια ένδει­ξη για το πόσο απελ­πι­στι­κή είναι η ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση, η ίδια πηγή ανα­κοί­νω­σε χθες τον θάνα­το 18 ανθρώ­πων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 12 που πνί­γη­καν, καθώς προ­σπα­θού­σαν να μαζέ­ψουν τρό­φι­μα που ερρί­φθη­σαν με αλε­ξί­πτω­τα από αερο­σκά­φη, κι άλλων έξι που ποδο­πα­τή­θη­καν υπό παρό­μοιες συνθήκες.

Η Χαμάς ζήτη­σε από τις ξένες χώρες να στα­μα­τή­σουν τις αερο­πο­ρι­κές ρίψεις δεμά­των με τρό­φι­μα και γεύ­μα­τα και αξί­ω­σε να ανοί­ξουν χερ­σαία περά­σμα­τα για την είσο­δο της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας, που υπο­βάλ­λε­ται σε εξο­νυ­χι­στι­κούς ισραη­λι­νούς ελέγχους.

Η βοή­θεια, που κάθε άλλο παρά είναι αρκε­τή με δεδο­μέ­νες τις τερά­στιες ανά­γκες των 2,4 εκατ. κατοί­κων του θυλά­κου, εισέρ­χε­ται κυρί­ως από την Αίγυ­πτο μέσω της διέ­λευ­σης στη Ράφα, ελά­χι­στη όμως φθά­νει ως το βόρειο τμή­μα της πολιορ­κη­μέ­νης περιο­χής, όπου παι­διά πεθαί­νουν από υπο­σι­τι­σμό και όπου κάτοι­κοι είναι ανα­γκα­σμέ­νοι να περι­μέ­νουν τις ρίψεις από τον αέρα και να ορμούν για να πάρουν όση βοή­θεια μπο­ρούν όταν προ­σγειώ­νο­νται τα δέματα.

«Οι ρίψεις τρο­φί­μων με αλε­ξί­πτω­τα είναι ένα από τα αρκε­τά μέσα που χρη­σι­μο­ποιού­με για να παρα­δο­θεί η βοή­θεια που οι Παλαι­στί­νιοι στη Γάζα έχουν τόσο απελ­πι­στι­κή ανά­γκη και θα τις συνε­χί­σου­με», ενώ θα «εργα­ζό­μα­στε χωρίς δια­κο­πή για να αυξη­θεί η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια που φθά­νει μέσω χερ­σαί­ων οδών», ανέ­φε­ρε η προ­ε­δρία των ΗΠΑ.

Η επι­κε­φα­λής της γερ­μα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Αννα­λέ­να Μπέρ­μποκ, κατά τη διάρ­κεια επί­ση­μης επί­σκε­ψής της στο Ισρα­ήλ, παρό­τρυ­νε να αυξη­θούν μαζι­κά οι παρα­δό­σεις τρο­φί­μων στη Λωρί­δα της Γάζας με τη διευ­κό­λυν­ση της διέ­λευ­σης φορτηγών.

«Κόσμος πεθαί­νει για μια κον­σέρ­βα με τόνο», έλε­γε προ­χθές ο Μοχά­μαντ αλ Σαμπά­ουι, κάτοι­κος του θυλά­κου, δεί­χνο­ντας στην κάμε­ρα τη μονα­δι­κή κον­σέρ­βα με τρό­φι­μα που μπό­ρε­σε να μαζέ­ψει. Όχι μακριά, άλλος άνδρας είπε πως έπαι­ξε τη ζωή του κορό­να γράμ­μα­τα για μια κον­σέρ­βα με φασό­λια που «θα μοι­ρα­στεί με 18 ανθρώπους».

«Καταστροφική»

Ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα περι­κύ­κλω­σαν χθες το συγκρό­τη­μα του νοσο­κο­μεί­ου Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιού­νις, στη νότια Λωρί­δα της Γάζας, σύμ­φω­να με αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες. Περί­που ένα χιλιό­με­τρο από εκεί, το νοσο­κο­μείο Άμαλ έχει τεθεί πλέ­ον «εκτός λει­τουρ­γί­ας», έχει «στα­μα­τή­σει να λει­τουρ­γεί εντε­λώς», ανέ­φε­ρε η παλαι­στι­νια­κή Ερυ­θρά Ημισέληνος.

«Το εξα­να­γκα­στι­κό κλεί­σι­μο του νοσο­κο­μεί­ου αλ Άμαλ, μιας από τις ελά­χι­στες ενα­πο­μεί­να­σες ιατρι­κές εγκα­τα­στά­σεις στον νότο, έχει βαθιές συνέ­πειες, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο ανα­ρίθ­μη­τες ζωές», κατήγ­γει­λε από την πλευ­ρά της η Διε­θνής Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Ερυ­θρού Σταυ­ρού και Ερυ­θράς Ημι­σε­λή­νου (ΔΟΣΕΣ), σύμ­φω­να με την οποία η κατά­στα­ση του συστή­μα­τος υγεί­ας είναι «κατα­στρο­φι­κή», έπει­τα από πεντέ­μι­σι μήνες πολέμου.

«Φέρτε τους ξανά σπίτι»

Προ­χθές Δευ­τέ­ρα, με από­φα­σή του που έχει, του­λά­χι­στον στη θεω­ρία, δεσμευ­τι­κό χαρα­κτή­ρα δυνά­μει του διε­θνούς δικαί­ου, το ΣΑ του ΟΗΕ απαί­τη­σε να τεθεί σε εφαρ­μο­γή «άμε­ση κατά­παυ­ση του πυρός» στη Λωρί­δα της Γάζας, για πρώ­τη φορά από το ξέσπα­σμα του πολέ­μου την 7η Οκτω­βρί­ου. Επι­πλέ­ον, το κορυ­φαίο όργα­νο του ΟΗΕ απαί­τη­σε άμε­ση και άνευ όρων απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των ομή­ρων που παρα­μέ­νουν στα χέρια της Χαμάς. Η από­φα­ση εγκρί­θη­κε με 14 ψήφους υπέρ και μια απο­χή, αυτή των ΗΠΑ, που επέ­λε­ξαν να μην ασκή­σουν το δικαί­ω­μα αρνη­σι­κυ­ρί­ας που δια­θέ­τουν, κάτι που έκα­ναν τρεις φορές για να καταρ­ρί­ψουν σχέ­δια απο­φά­σε­ων που ζητού­σαν κατά­παυ­ση του πυρός.

Έξαλ­λη με τον βασι­κό της σύμ­μα­χο, η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ ανα­κοί­νω­σε την ακύ­ρω­ση της ανα­με­νό­με­νης επί­σκε­ψης υψη­λό­βαθ­μης αντι­προ­σω­πεί­ας στην Ουά­σιγ­κτον για να συζη­τη­θούν, μετα­ξύ άλλων, η ενδε­χό­με­νη ισραη­λι­νή χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα, στην οποία ενα­ντιώ­νε­ται η κυβέρ­νη­ση του Τζο Μπάι­ντεν, για την οποία θα ήταν προ­τι­μό­τε­ρο να γίνουν στο­χευ­μέ­να πλήγ­μα­τα ενα­ντί­ον ηγε­τών της Χαμάς.

Ο αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας ο Λόιντ Όστιν χαρα­κτή­ρι­σε χθες «υπερ­βο­λι­κά υψη­λές» τις απώ­λειες στις τάξεις των αμά­χων και «υπερ­βο­λι­κά μικρή» την ποσό­τη­τα της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που δια­νέ­με­ται στη Λωρί­δα της Γάζας, υπο­δε­χό­με­νος τον ισραη­λι­νό ομό­λο­γό του Γιο­άβ Γκά­λαντ, που συνε­χί­ζει την επί­σκε­ψή του στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρωτεύουσα.

Μην ξεχνά­με βέβαια ότι οι ΗΠΑ μαζί με τους Ευρω­παί­ους στη­ρί­ζουν και ενι­σχύ­ουν έμπρα­κτα τη δολο­φο­νι­κή δρά­ση του κρά­τους δολο­φό­νου Ισρα­ήλ, όμως μπρο­στά στην παγκό­σμια κατα­κραυ­γή για ό,τι συμ­βαί­νει στη Γάζα, υπο­κρι­τι­κά προ­σπα­θούν να θέσουν κάποια όρια.

Το Κατάρ, που μεσο­λα­βεί στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις εκ του σύνεγ­γυς ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και τη Χαμάς, μαζί με την Αίγυ­πτο και τις ΗΠΑ, δια­βε­βαί­ω­σε χθες πως οι συνο­μι­λί­ες για την κήρυ­ξη ανα­κω­χής και την ανταλ­λα­γή ομή­ρων με φυλα­κι­σμέ­νους συνε­χί­ζο­νται, παρό­τι τα μέρη επέρ­ρι­ψαν το ένα στο άλλο την ευθύ­νη για την απου­σία προόδου.

Στην ισραη­λι­νή μητρό­πο­λη Τελ Αβίβ, μέλη οικο­γε­νειών ομή­ρων δια­δή­λω­σαν χθες βρά­δυ για να ζητή­σουν από την κυβέρ­νη­ση του Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου να κλεί­σει συμφωνία.

«Η ισραη­λι­νή αντι­προ­σω­πεία (…) πρέ­πει να κάνει ό,τι μπο­ρεί εντός των δυνά­με­ών της για να κλει­στεί συμ­φω­νία και να επι­στρέ­ψουν οι όμη­ροι στα σπί­τια τους. Μην ασχο­λεί­στε με ασή­μα­ντες λεπτο­μέ­ρειες. Πιά­στε δου­λειά και φέρ­τε τους ξανά σπί­τι τώρα!», απαί­τη­σε η Αγιά­λα Μέτσ­γκερ, νύφη του Γιο­ράμ Μέτσ­γκερ, ομή­ρου της Χαμάς.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο